چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

کارشناس امور اداری
طوبی اورک (داخلی 2118)
شرح وظایف:
-انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید.
-تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
-انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
-انجام امور مربوط به جلسات هیات اجرایی
-انجام امور مربوط به ساختمان دانشگاه شهرکرد در تهران
-انجام امور مربوط به شرکتهای خدماتی و فضای سبز
-انجام امور مربوط به قرداد با ارگانهای مختلف
-انجام امور مربوط به آزمون استخدامی
-انجام سایر امور و وظایف محوله از سوی مدیر مافوق
-تشکیل پرونده برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بعد از تائید سازمان
-تهیه گزارشات لازم
     
متصدی امور دفتری و بایگانی
مرجان نعمتی (داخلی 2119)
شرح وظایف:
-انجام امور مربوط به ورود و صدور نامه های دفتر
-پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجعین به دفتر در حدود وظایف محوله و برنامه ریزی جهت مراجعات
-اخذ کپی و زیراکس از نامه ها و فرمها در صورت لزوم
-تهیه برگ درخواست تامین ملزومات اداری دفتر و اخذ تائید از سرپرست
-اقدام در تهیه لوازم مورد نیاز از انبار توزیع ملزومات اداری
-انجام سایر وظایف در چارچوب وظایف مسئول امور دفتری طبق دستور مقام مافوق
-نظم بخشیدن به سیستم بایگانی و تفکیک بایگانی اعضا هیات علمی و غیر هیات علمی
-هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط در خصوص موارد مربوط به پرونده های پرسنلی0
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است