دکتر رشید قدیری

رییس اداره حقوقی

 

1- نظارت بر نحوه عقد قرارداهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی
2- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
3- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات ، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی
4- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
5- پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاهها ، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
6- انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحد های مختلف دانشگاه به منظور جلو گیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
7- تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
8- همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات
9- تفکیک عرایض و شکایات و صله از مراجع ذیربط و ارجاع ان به واحدها و یا کمیته های تخصصی
10- تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف
11- انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی ( اعم از دادگاه ، نیروی انتظامی و ... )

12- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است