پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

معاون دانشجوئی: دکتر سعيد كريمي دهكردي
دکتر سعید کریمی دهکردی
karimi.saeid@agr.sku.ac.ir  saeid45@yahoo.com
    
 
Email: karimi.saeid@agr.sku.ac.ir
Email: saeid45@yahoo.com 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است