پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

ورزش خوابگاهها:

اداره کل تربیت بدنی به منظور تسهیل در خدمت رسانی و ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان با همکاری مسئولین خوابگاهها اتاقی را در هر خوابگاه بعنوان اتاق ورزش در نظر گرفته که در این اتاقها تجهیزات و لوازم ورزشی توسط کار دانشجوئی های اداره تربیت بدنی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.  


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است