مدیر امور دانشجویی


١٠ اردیبهشت ١٤٠٢ ساعت ١٤:٦   
تعداد بازدید:    ٥١٠    

 

 

 

مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی

دکتر ارسلان خلیلی مقدم

☎️  شماره تماس:

(2163)038-32324401-7

🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

arsalan.khalili@gmail.com​

 

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهرکرد

 

 

🔷   تهيه و تدوین برنامه‌هاي مختلف در زمينه امور دانشجویي.​

🔷  اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده درخصوص امور رفاهي و خوابگاه‌هاي دانشجویان.

🔷 تنظيم برنامه‌هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجویان.

🔷  برنامه‌ریزي جهت اسکان دانشجویان و تنظيم وابط آن و همچنين تأمين و اداره خوابگاه‌هاي دانشجویي و مراقبت در مسائل انضباطي آنها.

🔷 انجام خدمات مربوط به ارایه كمک‌هاي مالي و وام‌هاي دانشجویي به دانشجویان واجد شرایط.

🔷 انجام امور مربوط به تسویه حساب وام‌هاي صندوق رفاه دانشجویان.

🔷 نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجویي دانشکده‌ها و گروه‌هاي آموزشي.

 🔷 نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه‌هاي دانشجویي از لحاظ كيفيت و كميت، تغذیه و بهداشت محيط.

🔷 برنامه‌ریزي جهت به كارگيري دانشجویان در امور مختلف.

🔷 برنامه‌ریزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازي جسم و روح آنها.

🔷 انعکاس نظرات و پيشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

🔷  بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعکاس به مراجع ذي‌ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.

🔷  انجام سایر امور محوله از سوي مقام مافوق.

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱