ابلاغ برنامه راهبردی دوم دانشگاه


١٨ مهر ١٤٠٢ ساعت ١٧:٤٩   
تعداد بازدید:    ٦٠    دکتر یاسر پیرعلی رئیس محترم دانشگاه در مکاتبه ای خطاب به کلیه مدیران دانشگاه؛ برنامه راهبردی دوم دانشگاه شهرکرد را ابلاغ نمودند. در این مکاتبه آمده است:

"احتراما ضمن تشكر از اعضاي محترم هيأت علمي، همكاران غير هيأت علمي و دانشجويان عزيز كه به هر نحو در فرايند تدوين برنامه راهبردي دوم دانشگاه مشاركت داشته اند؛ به پيوست نسخه نهايي ارسال شده به دفتر برنامه ريزي و مديريت راهبردي وزارت عتف جهت تصويب و ارجاع آن به هيأت امناي دانشگاه، به حضور ارسال مي گردد. مطابق مصوبه شوراي راهبردي دانشگاه در مورخه ۲۹ شهريور ۱۴۰۲، تاريخ شروع اجراي برنامه راهبردي دوم دانشگاه از مهر ۱۴۰۲ خواهد بود و از اين تاريخ كليه واحدهاي دانشگاه موظف به پيشبرد اهداف، راهبردها و اجراي اقدامات راهبردي اين برنامه هستند. در همين راستا واحدها مي بايست بر اساس اهداف، راهبردها و اقدامات راهبردي مشخص شده در برنامه، اقدامات اجرايي يكساله حوزه خويش را به تفكيك سه ماهه حداكثر تا اول آبان ماه جاري تنظيم و به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال نمايند. لازم به ذكر است كه ارزيابي عملكرد حوزه ها بر اساس ميزان پياده سازي اقدامات راهبردي سنجيده خواهد شد. بالاترين مقام هر حوزه مسئول اجراي اقدامات راهبردي محول به حوزه خويش است و دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه، وظيفه نظارت بر اجرا، پايش و بازنگري مفاد برنامه را بر عهده دارد."


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱