نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دارای واحد فناور با معاونت محترم پژوهش و فناوری


١٦ مهر ١٣٩٨ ساعت ١١:٢٩   
تعداد بازدید:    ١٣٥١    روز يك شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴  نشست هم انديشي اعضاي هيات علمي داراي واحد فناور در مركز رشد دانشگاه شهركرد با معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه براي بيان ديدگاهها، نقطه نظرات و راهكارهاي بالقوه جهت پويايي بيشتر حوزه نوآوري و كارآفريني در دانشگاه شهركرد برگزار شد. در ابتداي اين جلسه مدير مركز رشد دانشگاه شهركرد ضمن اشاره به نقش مهم مسئله فناوري در دانشگاه و جايگاه مهم مركز رشد در پيشبرد اهداف كارآفريني و نوآوري، اطلاعاتي راجع به وضعيت مركز رشد دانشگاه شهركرد و همچنين واحدهاي فناور مستقر در اين مركز ارايه نمود. در ادامه جناب آقاي دكتر مبيني، معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه، ضمن اشاره به برنامه هاي در دست اجراي حوزه فناوري دانشگاه ، در خصوص ارتقا بخشيدن به جايگاه فناوري تاكيد نمودند كه هم حوزه معاونت پژوهشي و هم رياست محترم دانشگاه درپي حمايت از ايده هاي فناوري و حركت به سمت يك دانشگاه كارآفرين و درآمد زا است. در اين راستا شوراي فناوري دانشگاه ايجاد شده و در جلسات هماهنگ هفتگي به بررسي شرايط موجود و ارايه راهكار در زمينه بهبود اين حوزه خواهد پرداخت. در ادامه اين نشست اعضاي محترم هيات علمي داراي واحد فناور در مركز رشد به بيان ديدگاهها و نظرات خود در راستاي بهبود حوزه فناوري و نوآوري دانشگاه و مركز رشد پرداختند و ضمن تبادل نظر راهكارهايی براي حل مشكلات موجود و همچنين تشويق و حمايت  بيشتر اعضاي هيات علمي و نيز دانشجويان جهت حضور موثرتر در مركز رشد بررسی و قولهای مسائدی از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری  جهت توسعه فناوری در دانشگاه داده شد.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱