جهانگیر کبوتری کتج

استادیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832322227برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   دردهای حاد و مزمن و بررسی عوامل گوناگون در بروز و تعدیل آنها
   تشنج و بررسی آن در جنس نر و ماده و اثر ترکیبات طبیعی بر بروز و کنترل تشنج
   بررسی اثر جنسیت بر فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها
   گیاهان داروئی و اتنوفارماکولوژی و یا بررسی ترکیبات درمانی طبیعی در فرهنگ ها و مناطق مختلف
   مقاومت پادزیستی از جنبه های همه گیرشناسی و ساز و کارهای سلولی –مولکولی آن در دام و انسان و تلاش برای یافتن راهکارهای کنترل این پدیدهسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، پزشکی، شفیلد انگلستان، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است