یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


علیرضا خواجه گیر

استادیار

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

a.khajegir@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   ادیان تطبیقی( ادیان ابتدایی و باستانی ، ادیان هند و بودا ، ، ادیان شرق دور ، ادیان ایران باستان ):
   عرفان و ادب فارسی (مولوی ، حافظ ، عطار ، فرودسی)
   طب سنتی ایرانی و اسلامی
   هنر ایرانی و اسلامی(رمزشناسی هنر ایرانی اسلامی)
   اسطوره شناسی تطبیقی
   عرفانهای نوظهور و معنویتهای جدید در ایران و جهان
   فرقه های کلامی و مکاتب فلسفی اسلامیسوابق تحصیلی
   دکتری، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه قم ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ، علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
Research Journal
١. علیرضا خواجه گیر, بررسی دیدگاه ادوارد تایلور و جیمز فریزر درباره خاستگاه و تکامل دین , الهیت تطبیقی / اصفهان / 1393/ شماره
٢. علیرضا خواجه گیر ، مریم احمدپور , موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا , ادبیات عرفانی / دانشگاه الزهرا / تهران / 1393/شماره
٣. علیرضا خواجه گیر , معناشناسی عنایت ا لهی از علم ذاتی تا نظام احسن , فلسفه و کلام /مشهد /1393/شماره 92
٤. علیرضا خواجه گیر, تبیین ارتباط قضاء عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه , اندیشه نوین دینی/ قم / 1392/ شماره 34
٥. علیرضا خواجه گیر, تبیین علم الهی در مرتبه قضاء از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی , الهیات تطبیقی / اصفهان / 1392 / شماره 9
٦. علیرضا خواجه گیر ، ولی الله ساکی, تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیه صدرایی , آیینه معرفت / تهران / 1392 / شماره 37
٧. علیرضا خواجه گیر, معنا شناسی قضاء الهی بر مبنای تفسیر حکمت متعالیه , خردنامه صدرا / تهران /1388 /شماره 58
٨. علیرضا خواجه گیر, وجوب نظام هستی در معنا شناسی قضاء الهی از منظر حکمت متعالیه , مجله آیینه معرفت / تهران / 1388 / شماره 18
٩. علیرضا خواجه گیر, تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا , مجله آیینه معرفت /تهران/ 1387 / شماره 17
١٠. علیرضا خواجه گیر, دغدغه های بنیادین انسان در آموزه های مولانا , مجله آئینه میراث /تهران /1386/شماره38
١١. علیرضا خواجه گیر, بداء در تعالیم قرآن کریم وحکمت متعالیه , مجله خردنامه صدرا/تهران/1385/شماره 43
١٢. علیرضا خواجه گیر, مطالعه تطبیقی بداء در تعالیم قرآن کریم واحادیث شیعی , مجله آیینه معرفت/تهران/1383/شماره 3
Promotion Journal
١٣. علیرضا خواجه گیر ، اکرم السادات رضوی, بررسی نقش گل نیلوفر آبی در هنر ایرانی اسلامی , پژوهش هنر / اصفهان / 1392 / شماره 6
١٤. علیرضا خواجه گیر ، لیلا اتابکی, معنا شناسی نمادین هفت گنبد در هفت پیکر نظامی , ادبیات و هنر دینی / مشهد / 1391/شماره 4کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی عناصر نمادین در ساخت و آرایه های مسجد و کنیسه
٢. زیبایی شناسی و خلاقیت هنری از دیگاه سهروردی و ملاصدرا
٣. خاستگاه و آداب معنوی هنر در فتوت نامه های ایرانی
٤. خاستگاه پیر در عرفان ایرانی اسلامی و تاثیر پذیری آن از فتوت نامه ها
٥. نقد و بررسی مبانی رمزی نمادهای ماسونی در آیین یهود و کتاب مقدس
٦. معاصر سازی عوامل وحدت بخش کالبدی شهرسازی ایرانی_اسلامی عهد صفوی (نمونه موردی اصفهان)
٧. بررسی الگوی تبدیل عناصر عرفانی به تصاویر عرفانی در سنت نگارگری ایران و کاربست آن در تصویر ماهی و دریا در مثنوی معنوی
٨. تاثیر زیباشناختی آینه کاری در معماری عمارت قوام شیراز
٩. مقایسه رقص شیوا در دین هندو و سماع مولانا
١٠. نظریه خلقت و ارتباط آن با خلاقیت هنری از دیدگاه ملاصدرا
١١. تاویل عرفانی هفت گنبد نظامی با تاکید بر نگاره ها
١٢. تاویل عرفانی داستان یوسف با تاکید بر نگاره ها
١٣. رمز شناسی کوه قاف در ارتباط با سیمرغ
١٤. جایگاه مقام خلوت در نقاشی ایرانی اسلامی
١٥. مطالعه تطبیقی رمز شناسی خوشنویسی اسلامی با شمایل نگاری مسیحی
١٦. نقد و بررسی تصویرگری قصه های حضرت ابراهیم(ع)در کتاب کودک
١٧. بررسی هنر تذهیب از دیدگاه سنت گرایان
١٨. جایگاه نیلوفر آبی در اساطیر ایران باستان
١٩. تجلی بهشت در کاشی های هفت رنگ زندیه شیراز بر اساس منابع اسلامی
٢٠. رمز شناسی دینی کعبه از منظر ساختار و آیین های مذهبی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است