یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


ولی الله خلجی پیر بلوطی

دانشیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

khalajiv@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بیوسیستماتیک، تاکسونومی، فیلوژنی، جغرافیای جانوری دوجورپایان آب شیرین
   بیوسیستماتیک، تاکسونومی، فیلوژنی و جغرافیای جانوری جورپایان دریایی (Isopoda) اقیانوس هند به ویژه خلیج فارس و دریای عمان
   مطالعات زیستی، تاکسونومیکی، تبار شناختی و جغرافیای جانوری دو راسته از سخت پوستان یعنی جورپایان (Isopoda) و دوجورپایان (Amphipoda)سوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه فردریش ویلهلم بن، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Khalaji-Pirbalouty V, J Raupach M (2016), DNA barcoding and morphological studies confirm the occurrence of three Zootaxa 4200:153-173 ,
2. Khalaji-Pirbalouty V (2018), Redescription of Cerceis biforamina Javed & Yousuf, 1996 from the Gulf of Oman (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with remarks on the status of Cymodoce insolita Yousuf, 2011 ZOOTAXA 4472:375-384 ,
3. Torki A, Khalaji-Pirbalouty V, Lorigooini Z, Rafieian-Kopaei M, (2018), Anchusa italica extract: phytochemical and neuroprotective evaluation on global cerebral ischemia and reperfusion Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 54:1-9 ,
4. Khalaji-Pirbalouty V, Fatemi , Malek-Hosseini , Kuntner (2018), A new species of Stenasellus Dollfus, 1897 from Iran, with a key to the western Asian species (Crustacea, Isopoda, Stenasellidae) ZooKeys 766:39-50 ,
5. Hurtado LA , Mateos1 M, Wang C, Santamaria C, Jung J, Khalaji-Pirbalouty V, Kim W, Out of Asia: mitochondrial evolutionary history of the globally introduced supralittoral isopod Ligia exotica (2018) ,
6. Khalaji-Pirbalouty V., A new species of Cymodoce from Iran (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with remarks on the status of Cymodoce manorii (Nooruddin, 1965) comb. nov. and Cymodoce spinula Yousuf & Javed, 2001 , Zootaxa 4084 (2): 267–276, 2016
7. Khalaji-Pirbalouty V., Naderloo R., Keykhosravi, A., Atarbolana makranensis, a new species of Cirolanidae (Crustacea, Isopoda) from Makran, Iranian coast of the Gulf of Oman , ZooKeys 522: 129-140, 2015
8. Khalaji-Pirbalouty, V. & Bruce, N , A review of the genus Heterodina Kensley & Schotte, 2005 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with description of a new species from Iran , Zootaxa 3887 (3): 494–500, 2014
9. Khalaji-Pirbalouty, V. & Raupach, M. J., A new species of Cymodoce Leach, 1814 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) based on morphological and molecular data, with a key to the Northern Indian Ocean species , Zootaxa, 3826 (1): 230–254, 2014
10. Khalaji-Pirbalouty, V., Bruce, N. L, & Wägele, J. W. , The genus Cymodoce Leach, 1814 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) in the Persian Gulf with description of a new species , Zootaxa, 3686 (5): 501-533, 2013
11. Khalaji-Pirbalouty, V. , The morphology, arrangement, and ultrastructure of a new type of microtrich sensilla in marine isopods (Crustacea, Isopoda) , Zoological Studies, 53:1-7, 2014
12. Khalaji-Pirbalouty, V. & Wägele, J. W. , Two new species of cirolanid isopods (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from Qeshm and Kish Islands in the Persian Gulf) , Zootaxa, 2930: 33-46, 2011
13. Khalaji-Pirbalouty, V. & Wägele, J. W. , A new record of Sphaeroma annandalei Stebbing, 1911 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from the Persian Gulf, and description of a new related species (Sphaeroma silvai nov. sp.) from the South Atlantic Ocean, , Zootaxa, 2508: 30-44, 2010
14. Khalaji-Pirbalouty, V. & Wägele, J. W. , Two new species of Ligia Fabricius, 1798 (Crustacea: Isopoda: Ligiidae) from coasts of the Persian and Aden gulfs , Organisms Diversity and Evolution, 10: 135-145, 2010
15. Khalaji-Pirbalouty, V. & Wägele, J. W. , A new species and a new record of Sphaeroma Bosc, 1802 (Sphaeromatidae: Isopoda: Crustacea) from intertidal marine habitats of the Persian Gulf , Zootaxa, 2631: 1–18, 2010
16. Khalaji-Pirbalouty, V. & Wägele, J. W. , Two new species of Sphaerompsis (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from Persian Gulf , Zootaxa, 2305: 33-50, 2009
17. Khalaji-Pirbalouty V. & Sari A. , Description of Gammarus baloutchi n. Sp. (Amphipoda: Grammarian) from Iran, based on light and electron microscopy , Zool. Med. Leiden, 8: 91-100, 2006
18. Khalaji-Pirbalouty V. & Sari A., Biography of amphipods (Crustacean: Amphipoda: Grammarian) from the central Zagros Mountains, Iran with description of two new species , Journal of Natural History, 38: 2425–2445. 2004
Research Journal
١٩. Pirali-Kheirabadi, K., Khalaji-Pirbalouty, V, Jazaeri, A., & Dhghani-Samani, A. , Geographical distribution of the scorpion fauna of Chaharmahal Va Bakhteyari province, Iran , Pajouhesh Va Sazandegi: 103, 44-51, 2014
20. Khalaji-Pirbalouty, V , Redescription of Annina mesopotamica Ahmed, 1971 (Crustacea, Cirolanidae, Isopoda) from Basrah, Iraq , Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB): 9(2), 109-115, 2013
Promotion Journal
٢١. Khalaji-Pirbalouty V , Methods of Animal classification. , Journal of Roshd, Biology Education.19, (2), 41–44 (in Persian). 2005کتب و جزواتافتخارات
١. دبیر نمونه کشوری 1386
٢. گونه جدید Sphaeromopsis sarii Khalaji-Pirbalouty & Wägele, 2009
٣. گونه جدید Sphaeromopsis persikolpos Khalaji-Pirbalouty & Wägele, 2009
٤. گونه جدید جانوری Sphaeroma khalijfarsi Khalaji-Pirbalouty & Wägele, 2010
٥. گونه جدید جانوری Ligia persica Khalaji-Pirbalouty & Wägele, 2010
٦. پژوهشگر برتر استانی در سال 1393
٧. پژوهشگر برتر استانی در سال 1386
٨. پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال 1381

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است