Home   /   Contact us

فارسی   /   Mobile

Friday 23 February 2024
Mahdi Pajouhesh

Associate Professor

Natural Engineering

Faculty of Natural Resources and Geosciences

Tel: 03832324401

drpajoohesh@gmail.com

Click to view the complete profile


Research Interest

Academic Resume
   Phd, , University of Tehran, Iran، Graduation Date: 2012
   Master, , University of Tehran, Iran، Graduation Date: 2005
   Bachelor, , Shahrekord University, Iran، Graduation Date: 2002

Publications
International Journal
1. M. Pajouhesh1*, N. Gharahi, M. Iranmanesh1, W. M Cornelis , Effects of vegetation pattern and of biochar and powdery soil amendments on soil loss by wind in a semi-arid region ,
2. Akbar Norouzi-Shokrlu,Mehdi Pajouhesh1 & Khodayar Abdollahi, Relating Sediment Yield Estimations to the Wet Front Term Using Rainfall Simulator Field Experiments ,
3. , Effects of various super absorbent concentrations on runoff , Mehdi Pajouhesh
4. Pajouhesh, M., Gorji, M., Taheri M. Keshavarzi, A, Determination of soil erodibility factor using fuzzy rule base system ,
5. Behian,S. Pajouhesh,M., Salehi, N., Localization of Rainwater Harvesting Disposed Regions forUrban Area in Iran ,
6. A Honarbakhsh, M Pajoohesh, M Zangiabadi, M Heydari,, Efficiency Evaluation of LP-MOLA, FLP-MOLA and GP-MOLA Mathematical-Spatial Optimization Models in Environmental Planning ,
7. A Honarbakhsh, M Pajoohesh, M Zangiabadi, M Heydari,, LAND USE OPTIMIZATION USING THE FUZZY MATHEMATICAL-SPATIAL APPROACH: A CASE STUDY OF CHELGERD WATERSHED, IRAN ,
8. A HONARBAKHSH, M PAJOOHESH, M ZANGIABADI, M HEYDARI, Solving Multi-Objective Environmental Problem in One Job-Step Using Lexicographic Simplex Method ,
9. افشين هنربخش،غلامرضا شمس،عليرضا داوديان دهکردي،مهدي پژوهش, بررسي عددي سه بعدي تغييرات الگوي جريان در دو قوس متوالي همگرا و واگرا از يک رودخانه طبيعي با استفاده از مدلSSIIM.۲ ,
Research Journal
١٠. سودابه بهیان مطلق ،افشین هنربخش، خدایار عبدالهی مهدی پژوهش, ارزیابی کارایی مدلهای سری زمانی و فازی در مدلسازی دبی ماهانه )مطالعهی موردی: حوضهی آبخیز کوه سوخته( ,
١١. اکبر نوروزی، مهدی پژوهش* ، خدایار عبدالهی، اباذر اسمعلی عوری, برآورد بار رسوب معلق و ارزيابي همگني و ناهمگني دبي و رسوب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان، مازندران) ,
١٢. فهیمه مختاری، افشین هنربخش،سعید سلطانی، خدایار عبدالهی، مهدی پژوهش , بررسي سري زماني تغييرات دبي در حوضه آبخيز کرخه با استفاده از روش هاي پارامتري و ناپارامتري ,
١٣. مهدی پژوهش، مجید محمدیوسفی، افشین هنربخش, " ارزيابي روند تغييرات مكاني كاربري اراضي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي وتصاوير لندست طي بازه زماني ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ ,
١٤. مهدی پژوهش، مجید محمدیوسفی، افشین هنربخش, پيش‌بيني روند تغييرات مکاني کاربري اراضي با استفاده از مدل LCM در محيط GIS(مطالعه موردي: حوزه آبخيز بهشت‌آباد ,
١٥. مهدی پژوهش،سمیرا سالاری، پژمان طهماسبی،فرزانه نیکوخواه, اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی ,
١٦. مهديه ايرانمنش نسرين قرهي مهدي پژوهش, بررسي اثر پوشش گياهي، بيوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسايش بادي در تونل باد ,
١٧. مهدی پژوهش, اثر كاربري اراضي مختلف حوضه سد زاينده رود عليا در توليد رسوب با استفاده ازGIS ,
١٨. اميد مبارکي عليرضا داوديان دهکردي مهدي پژوهش عبدالکريم ويسي, مدل سازي بار رسوب زيرحوضة دو حوضة آبخيز زاينده رود عليا با استفاده از روش رگرسيون كمترين مربعات فازي ,
١٩. مهدی پژوهش, مقايسه كارايي مدل¬ WEPPو MPSIAC با مقدار رسوب مشاهده اي در برآورد فرسايش خاك و ميزان رسوب ,
٢٠. مهدی پژوهش, تأثير حذف آهک بر ذرات و فرسايش پذيري خاک ,
٢١. افشين هنربخش مهدي پژوهش مريم زنگي آبادي مسلم حيدري سورشجاني, بهينه سازي کاربري اراضي با استفاده از ترکيب روش هاي برنامه ريزي خطي فازي و تخصيص چند هدفه اراضي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز چلگرد) ,
٢٢. مهدي پژوهش خدايار عبدالهي سودابه بهيان مطلق, بررسي اثر خصوصيات مكاني حوزه آبخيز برواسنجي وقايع تك رخدادي سيلاب (مطالعه موردي حوضه آبخيز كوه سوخته) ,
٢٣. افشين هنربخش،مهدي پژوهش،مريم زنگي آبادي،مسلم حيدري سورشجاني, مديريت حوزه آبخيز از طريق بهينه سازي کاربري اراضي با استفاده از رويکردهاي بهينه سازي رياضي و مکاني ,
٢٤. افشين هنربخش،مهدي پژوهش،مسلم حيدري سورشجاني, بهينه سازي كاربري اراضي با استفاده از تركيب روشهاي برنامه ريزي آرماني و تخصيص چند هدفه اراضي ,
٢٥. مهدي پژوهش،افشين هنربخش،نگار صالحي،سودابه بهيان, سنجش مدلهاي هيدرولوژيکي Hes-hms براي حوضه هاي نيمه توزيعي و يکپارچه(مطالعه موردي: حوضه کوه سوخته) ,
٢٦. مهدي پژوهش،جواد گيوي،عليرضا داوديان دهکردي،افشين هنربخش, برآورد مقدار هدررفت خاك با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاك در حوزه آبخیز جونقان ,
٢٧. افشين هنربخش، مسلم حيدري سورشجاني،مهدي پژوهش،مريم زنگي آبادي, توسعه مدل بهينه براي استفاده صحيح از منابع زيستمحيطي در حوزه آ بخيز چلگرد ,
٢٨. مهدي پژوهش،خدايار عبدالهي،طيبه طهماسبي, شبيه‌سازي رواناب و رسوب با استفاده از مدلWetSpa ,
٢٩. افشين هنربخش غلامرضا شمس عليرضا داوديان دهکردي مهدي پژوهش, مدلسازي جريان در يک قوس از رودخانه طبيعي بر اساس مدلهاي مختلف آشفتگي (مطالعه موردي: رودخانه دوآب صمصامي) ,
٣٠. مهدي پژوهش،لطف علي چراغپور،عليرضا داوديان دهکردي،عاطفه بزرگمهر, بررسي روند تغييرات کاربري اراضي در بالادست حوزه سد زاينده رودمطالعه موردي: (حوزه آبخيز توف سفيد، استان چهارمحال و بختياري) ,
٣١. سودابه بهیان، مهدی پژوهش، افشین هنربخش، نگار صالحی, عملکرد مدل هيدرولوژيکي HEC-HMS براي حوزه هاي نيمه توزيعي و يکپارچه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کوه سوخته) ,
٣٢. مهدي پژوهش،عليرضا داوديان دهکردي،عطا ميرسليماني،فهيمه چولي،مونا مسعودي،مرضيه کيهان پناه, بررسي آلودگي ميکروبي آب آشاميدني منطقه شمال‌غرب اقليد.. ,
٣٣. افشين هنربخش،محبوبه چوگان،رفعت زارع بيدکي،مهدي پژوهش, تحليل فراواني منطقه اي جريان حداقل در بخشها يي از حوزه آبخيز کارون شمالي در استان چهار محال و بختياري ,
٣٤. مهدي پژوهش،اسماعيل اسدي بروجني،ليدا رشتچي, اثر خشکسالي اقليمي در دوره هاي مختلف کشت برنج با استفاده از شاخصSPI در قسمتهاي مختلف کيلان ,BooksHonors

All rights belong to Shahrekord University