چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٩

 

اعضای هیأت علمی تمام وقت

 

دکتر نجمه داوودیان

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل دام-استادیار

davoodian.najmeh@sku.ac.ir

دکتر ابراهیم احمدی

دکترای تخصصی فناوری های تولیدمثل در دامپزشکی-استادیار

eahmadi@sku.ac.ir

دکتر حسن نظری

دکترای تخصصی فناوری های تولیدمثل در دامپزشکی-استادیار

hnazari@sku.ac.ir

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است