پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر بختیاری شناسی
ابراهیم ظاهری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
-
zaheri_1388@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~ezaheri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است