چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار جدید


جمعه ١٠ مرداد ١٣٩٩
تولید و تأمین رقیق کننده ها و انجماد اسپرم نریان در پژوهشکده فناوری جنین دام

پژوهشکده فناوری جنین دام در کنار فعالیت های نوین کمک تولیدمثلی گسترده در حوزه دام، خدمات در خور توجهی در زمینه انجماد، ارزیابی، تهیه و تولید رقیق کننده ها و ذخیره سازی اسپرم در گونه اسب ارائه می دهد. هدف از ارائه این خدمات، به کارگیری جدیدترین پژوهش ها و فناوری های نوین در زمینه نگهداری و ذخیره مایع منی اسب است که در اختیار این صنعت با ارزش قرار می گیرد.









خبرهای بیشتر

مدیر پژوهشکده فناوری جنین دام
ناصر شمس اسفند آبادی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
drn_shams@yahoo.c0m
https://sku.ac.ir/~naShams




کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است