چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦

اخبار جدید


سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦
حضور پروفسور داریوش گویازدویچ از اساتید کشور لهستان در دانشگاه شهرکرد

پروفسور گویازدویچ رئیس گروه حفاظت جنگل در دانشگاه علوم طبیعی و محیط زیست کشور لهستان جهت سخنرانی در کارگاه علمی و نیز نشست هم اندیشی در زمینه همکاری های بین المللی در دانشگاه شهرکرد حضور یافتند.

خبرهای بیشتر

مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل
محسن بهمنی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است