سخنرانی علمی با موضوع بررسی سیستم های استحصال انرژی به وسیله مواد پیزو الکتریک


٢٥ آبان ١٤٠٠ ساعت ١٠:٤١   
تعداد بازدید:    ٣٥٥    
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱