هشتمین فراخوان مرکز نوآوری دانشگاه شهرکرد


٢٥ مهر ١٤٠١ ساعت ٩:٤٧   
تعداد بازدید:    ٣٧٥    
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱