شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

شماره درس :

110271106

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**دوشنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است