جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

شماره درس :

110271106

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

علی کدیور-->20 درصد فرید براتی-->20 درصد نجمه داودیان-->20 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->20 درصد ابوالفضل شیرازی-->20 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است