شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

فنآوری های تولید مثل (1)

شماره درس :

110271111

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->23 درصد فرید براتی-->22 درصد نجمه داودیان-->10 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->23 درصد ابوالفضل شیرازی-->22 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**یکشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**یکشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**یکشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**یکشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**یکشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**یکشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**یکشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**یکشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**یکشنبه 10:00-11:00 در سالن مامائی**یکشنبه 11:00-12:00 در سالن مامائی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است