سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علیرضا خواجه گیر
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khajegir
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا خواجه گیر
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khajegir
علیرضا فهیم
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
alireza.nf20@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~fahim
ولی الله نصیری
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
nasiri@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nasiri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است