پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علیرضا فهیم
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
fahim@sku.ac.ru
https://sku.ac.ir/~fahim
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا خواجه گیر
دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir1350@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Khajegir
علیرضا فهیم
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
fahim@sku.ac.ru
https://sku.ac.ir/~fahim
ولی الله نصیری
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
nasiri@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nasiri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است