یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علیرضا خواجه گیر
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khajegir
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا خواجه گیر
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
a.khajegir@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khajegir
علیرضا فهیم
استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fahim
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است