یکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧

اعضای هیئت علمی گروه
راضیه اسکندری
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
r.eskandari@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~eskandari
محمد احسان بصیری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322305
e.basiri@chmail.ir
https://www.sku.ac.ir/~Basiri
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
ahorri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Horri
هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324407-2122
khosravi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~khosravi
ابراهیم رحیمی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ebrahimi
رضا روحانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
rrohani.cse@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Rohani
مجتبی مصطفوی قهفرخی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
2144
mstfvi@chmail.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mostafavi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است