اعضای هیئت علمی گروه
راضیه اسکندری
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
r.eskandari@sharif.ir
https://sku.ac.ir/~eskandari
محمد احسان بصیری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322305
basiri@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Basiri
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
horri@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Horri
هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324407-2285
khosravi@eng.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~khosravi
رضا روحانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
rrohani.cse@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Rohani
لیلا صمیمی دهکردی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
samimi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~lsamimi
مجتبی مصطفوی قهفرخی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
2144
Mostafavi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Mostafavi
شهلا نعمتی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322255
s.nemati@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~snemati
مرضیه ورپشتی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
mvarposhti@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~varpoushti
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است