یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
جواد عالی پور
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
alipour.edu@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~alipour
اعضای هیئت علمی گروه
علی اکبر جعفرپور بروجنی
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~jafarpour
بشیر جم
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~jam
مسعود رحیمی دومکانی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~marahimi
علی روحانی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
roohani-a@sku.ac.ir - roohani.ali@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~roohani
مرتضی طاهری اردلی
استادیار گروه زبان‌های خارجی
taheri@sku.ac.ir, taheriling@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~taheri
جواد عالی پور
استادیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
alipour.edu@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~alipour
عزیزاله میرزایی
گروه زبان‌های خارجی
Tel: +98332324401-7/
mirzaei-a@lit.sku.ac.ir---fazizullah@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~amirzaei
محمود هاشمیان
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
hashemian-m@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hashemian
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است