چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Sefi
اعضای هیئت علمی گروه
سید عطااله سینائی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sinaee
ولی غیبی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Gheibi
محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
https://www.sku.ac.ir/~fattahian
صادق میراحمدی
استادیار گروه معارف اسلامی
https://www.sku.ac.ir/~mirahmadi
ولی الله نصیری
استادیار گروه معارف اسلامی
nasiri@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nasiri
مجتبی نوروزی چلیچه
استادیار گروه معارف اسلامی
m.norouzi88@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~norozi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است