پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324404
fattahian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~fattahian
اعضای هیئت علمی گروه
سید مجتبی جلالی
استادیار گروه معارف اسلامی
03834424401-2613
s.m.jalali@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~jalali
سید عطااله سینائی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
https://sku.ac.ir/~sinaee
ولی غیبی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324401
valighibi@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Gheibi
محمد حسین فتاحیان کلیشادرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
03832324404
fattahian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~fattahian
صادق میراحمدی
استادیار گروه معارف اسلامی
s.mirahmadi84@gmail.com
https://sku.ac.ir/~mirahmadi
حمید نادری قهفرخی
استادیار گروه معارف اسلامی
hamid.nadery1@chmail.ir
https://sku.ac.ir/~hnaderi
محمد علی نظری سرمازه
استادیار گروه معارف اسلامی
ma.nazari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nazari
مجتبی نوروزی چلیچه
استادیار گروه معارف اسلامی
m.norouzi88@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~norozi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است