دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهدی عاشوری
استادیار گروه حقوق
03832324401
dr_mehdiashouri@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ashouri
اعضای هیئت علمی گروه
مهدی امینی
استادیار گروه حقوق
https://www.sku.ac.ir/~amini
الهام حیدری
استادیار گروه حقوق
03832324401-7; 2599
e.heidary@yahoo.com & e.heidary@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~eheidary
سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Sefi
مهدی عاشوری
استادیار گروه حقوق
03832324401
dr_mehdiashouri@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ashouri
حسن عالی پور
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Alipur
جواد محمودی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mahmoudi
سیر الله مرادی نوده
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~smoradi
سعید مولوی وردنجانی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sMolavi
اقبال علی میرزایی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~eMirzaei
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است