سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
رحیم ابراهیمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2249
Rahim.ebrahimi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rebrahimi
اعضای هیئت علمی گروه
رحیم ابراهیمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2249
Rahim.ebrahimi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rebrahimi
زهرا ایزدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
z.zahraizadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~izadi
شاهین بشارتی
مربی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~besharati
بهرام حسین زاده سامانی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hosseinzadeh
سجاد رستمی کندری
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Rostami
نادر ساکنیان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
sakenian@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sakenian
اصغر عابدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~abedi
مهدی قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2424
ghasemymahdi@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mghasemi
داود قنبریان
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
dghanbarian@yahoo.com; ghanbarian-d@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Ghanbarian
امین لطفعلیان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~lotfalian
علی ملکی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
038-32324401-2420
drmaleki@iran.ir
https://www.sku.ac.ir/~Maleki
مجتبی نادری بلداجی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
2359
m.naderi@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mnaderi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است