پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سمیه صفری کهنکی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ssafari@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~SSafari
اعضای هیئت علمی گروه
اکبر اعظمیان جزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401-7
azamianakbar@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~azamian
علیرضا امیدی
استادیار گروه علوم ورزشی
32324401
aromidi20@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Omidi
سجاد باقریان دهکردی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324407
S.Bagherian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~bagherian
ابراهیم بنی طالبی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
banitalebi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Banitalebi
محمد ربیعی
استادیار گروه علوم ورزشی
md.rabiei@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~md.rabiei
مصطفی رحیمی جونقانی
استادیار گروه علوم ورزشی
mostafa.rahimi20@gmail.com
https://sku.ac.ir/~mrahimi
علی شفیع زاده
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
shafizadeh_110@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~shafizadeh
سمیه صفری کهنکی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ssafari@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~SSafari
مهدی غفاری
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ghafari.mehdi@gmail.com ghafari.mehdi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ghafarei
محمد فرامرزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
md.faramarzi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~framarzi
بهنام قاسمی مبارکه
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://sku.ac.ir/~bghasemi
بنفشه محمدی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401-6
b.mohammadi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mohammadi
محمدرضا مرادی
استادیار گروه علوم ورزشی
32320361
moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~momoradi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است