جمعه ١ تیر ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
علیرضا امیدی
استادیار گروه علوم ورزشی
32324401
aromidi20@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Omidi
اعضای هیئت علمی گروه
اکبر اعظمیان جزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401-7
https://www.sku.ac.ir/~azamian
علیرضا امیدی
استادیار گروه علوم ورزشی
32324401
aromidi20@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Omidi
ابراهیم بنی طالبی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Banitalebi
مصطفی رحیمی جونقانی
استادیار گروه علوم ورزشی
https://www.sku.ac.ir/~mrahimi
علی شفیع زاده
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
shafizadeh_110@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shafizadeh
سمیه صفری کهنکی
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ssafari@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~SSafari
محمد فرامرزی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
md.faramarzi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~framarzi
بهنام قاسمی مبارکه
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~bghasemi
محمدرضا مرادی
استادیار گروه علوم ورزشی
32320361
moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momoradi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است