پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨

 
شماره فرم نام فرم دانلود فرم
فرم شماره یک

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد جهت  استفاده ا ز خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی  خارج از گروه 

فرم شماره دو

ویژه طرح های مشترک اساتید دانشگاه شهرکرد و بخش خصوصی یا دولتی خارج از دانشگاه 

فرم شماره سه

ویژه دانشجویان و  همچنین شرکتها و موسسات خارج از دانشگاه شهرکرد  جهت  استفاده ا ز خدمات آزمایشگاهی یا کارگاهی  

فرم شماره چهار فرم تعهد انجام پروژه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد و آزمایشگاههای تابعه

 





کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است