چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠

اخبار جدید
مدیر آزمایشگاه مرکزی
احمد کیوانی
دانشیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@sku.ac.ir & akeyvani@ut.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Keyvani
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است