شيوه نامه تسهيلات مالی جديد پيشنهادی به هسته ها و واحدهای فناور مركز رشد


٢٢ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٣:١٠   
تعداد بازدید:    ١٧٩    

 

  

شیوه نامه تسهیلات مالی   پيوست ها
شيوه نامه تسهيلات مالی جديد پيشنهادی به هسته ها و واحدهای فناور مركز رشد 

 

 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱