اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر کمیته علم سنجی
امین نعمت اللهی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
anematolahi@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~nematollahi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است