سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧


نویدرضا ابجدی

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 2358

navidabjadi@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کاربرد کنترل
   الکترونیک قدرت
   درایوهای الکتریکی: کنترل برداری- کنترل مستقیم گشتاور
   کنترل ماشینهای چند فاز (پنج فاز-شش فاز)
   مبدلهای الکترونیک قدرت: مبدلهای جدید DC-DC - اینورترها- یکسوسازها با مدولاسیون پهنای پالس
   کاربردهای کنترل غیرخطی
   استفاده از کنترلرهای جدید در سیستمهای انرژی نو به ویژه سلولهای خورشیدی تکفاز و سه فاز
   کنترلرهای جدید مود لغزشی
   مشاهده گرهای غیرخطی و کاربرد آنها در الکترونیک قدرت
   8- طراحی و ساخت انواع مبدلهای الکترونیک قدرت با قابلیتهای بالا با میکروهای ۳۲ بیتی STM شامل درایوهای الکتریکی با کارآیی بالا- رگولاتورهای ولتاژ- اینورترها- ...
   اصلاح ضریب توان با کنترلهای جدید در یکسوسازهاسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨

مقالات
International Journal
1. N. R. Abjadi, D. Ghanbari, DIRECT TORQUE AND FLUX CONTROL OF ASYMMETRICAL SIX-PHASE INDUCTION MOTOR WITH ZERO SEQUENCE COMPONENTS ELIMINATION , Revue roumaine des sciences techniques Série Electrotechnique, Vol. 62, 2017, pp. 36-41.
2. M. Hosseinzadeh, G.R. Arab, E. Daryabeygi,N.R.Abjadi and A.Kargar, Application of brain emotional learning-based intelligent controller to power flow control … , IET generation, transmission & Distribution, 2015
3. M.Salimi, J. Soltani, A. Zakipour and N.R.Abjadi, Hyper-plane sliding mode control of the DC-DC buck/boost converter in … , IET power electronics, 2015
4. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. Abjadi and Gh. Arab Markadeh, A new arrangement of Z-source AC – AC converter and its closed-loop control system , International Journal of Circuit Theory and Applications,2014
5. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. R. Abjadi, A. Kargar, Gh. Arab Markadeh, A comparison between fuzzy logic and PID controllers to control transmitted , Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 22, 2014
6. S. M. J. Rastegar Fatemi, N. R. Abjadi, J. Soltani,, Speed sensorless control of a six-phase induction , IET Power Electronics, 2013
7. E. Daryabeigia, N.R. Abjadi, and G.R. Arab Markadeh, Automatic speed control of an asymmetrical , Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. ۲۶, 2014
8. M. Salimi, J. Soltani, Gh. Arab Markadeh and N. R. Abjadi, Adaptive nonlinear control of the DC-DC buck converters operating in CCM and DCM , European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2012
9. Mahdi Salimi, Jafar Soltani, Gholamreza Arab Markadeh, N. R. Abjadi, Indirect output voltage regulation of DC – DC buck/boost converter operating in continuous and discontinuous conduction modes using adaptive backstepping approach , IET Power Electronics, ۲۰۱۳
10. S.M.J. Rastegar Fatemi, J. Soltani, N. R. Abjadi, G.R. Arab Markadeh, Space-vector pulse-width modulation of a Z-source six-phase inverter with neural network classification , IET Power Electronics, Vol. ۵, No. ۹
11. N. R. Abjadi, G. R. Arab Markadeh, J. Soltani, Model Following Sliding-Mode Control of a Six-Phase Induction Motor Drive , Journal of Power Electronics, Vol. ۱۰, No. ۶
12. S. Abazari, M. Heidari and N. R. Abjadi, ADAPTIVE CONTROL DESIGN FOR A SYNCHRONOUS GENERATOR , Revue Roumaine des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique (Rev. Roum. Sci. Techn.–Électrotechn. et Énerg.), issue 4, 2014
13. AMIR HOSEIN MIRZAYAN, SAEED ABAZARI, NAVID REZA ABJADI, TRANSIENT STABILITY IMPROVEMENT OF POWER SYSTEM USING UPFC AND FEEDBACK LINEARIZATION CONTROL , U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 76, Iss. 4, 2014
14. D. Ghanbari, N. R. Abjadi and A. Ghanbari, Direct Torque and Flux Control of Five-Phase Induction Motor Using Fuzzy Logic , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN ELECTRICAL, ELECTRONICS, INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING, Vol.2, No. 12, 2014
15. N. R. Abjadi, Sliding-mode control of a six-phase series/parallel connected two induction motors drive , ISA Transactions, No. 53, 2014, pp. 1847-1856
Research Journal
١٦. ع.ر.گودرزیان، ن.ر.ابجدی، غ.ر.عرب و ی. عبدالهی, طراحی و ساخت کنترل کننده بهبود یافته مد لغزشی مرتبه کاهش یافته با کنترل ... , مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، تابستان 1395
17. A. Goudarzian, H. Nasiri and N.R. AAbjdi, Design and implementation of a condtant frequency sliding mode controller for … , International journal of Eng, Feb. 2016
١٨. سید محمد جلال رستگار، جعفر سلطانی و نویدرضا ابجدی, کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القایی نامتقارن، تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی SVPWM با بکارگیری طبقه بندی عصبی , مجله کنترل، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، پاییز 1392
١٩. محسن کربعلی زاده، نویدرضا ابجدی، غلامرضا عرب و جعفر سلطانی, کنترل تطبیقی با خطی سازی با فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل رزونانسی سری-موازی dc-dc , مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، بهار 1393
٢٠. د. قنبری، ن. ر. ابجدی، غ. ر. عرب و ج. سلطانی, کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن , ، ج. 41، ش. 2. مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
International Conference
21. S.A.A. Fallahzadeh, N.R.Abjadi and A.Kargar, Direct adaptive and reactive power control of … , بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، 1395
22. A. M. Tabrizchi, J. Soltani, J. Shishehgar and N. R. Abjadi, Direct Torque control of Speed Sensorless Five-Phase IPMSM Based on Adaptive Input-Output Feedback Linearization , The ۵th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC ۲۰۱۴)
23. J. Shishehgar, J. Soltani, A. M. Tabrizchi and N. R. Abjadi, Direct Torque and Flux Control of Speed Sensorless Five-phase Interior Permanent Magnet Motor Based on Adaptive Sliding Mode Control , The ۵th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC ۲۰۱۴)
24. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. R. Abjadi, Gh. Arab Markadeh, R. heidari and A. Kargar, Analysis of Z-Source AC-AC Converter , International Power System Conf. (PSC), 2012
25. Kh. Rahmati, Gh. R. Arab Markadeh, N. R. Abjadi and J. Soltani, Direct Torque Control of a Single Phase Induction Motor Using Feedback Linearization Control , ۳rd power electronics, drive systems and technologies conf. (PEDSTC), 2012
26. S. Saberiyan borujeni, Gh. R. Arab Markadeh, J. Soltani and N. R. Abjadi, Second Order Sliding Mode Control of Synchronous Reluctance Motor Drives with Maximized Efficiency , ۳rd power electronics, drive systems and technologies conf. (PEDSTC), 2012
27. S. Saberiyan borujeni, Gh. R. Arab Markadeh, J. Soltani and N. R. Abjadi, Flux and Torque Control of Synchronous Reluctance Motor Based on Second Order Sliding Mode Method , the ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 2011
28. A. Kargar, D. Ghanbari, N. R. Abjadi, K. Rahmati, Improvement in Speed Control of a Six-Phase Induction Motor Using Fuzzy Control and Genetic Algorithm , The International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & Electromotion Joint Conf., 2011
National Conference
٢٩. امیرحسین میرزاییان، سعید اباذری و نویدرضا ابجدی, بررسی بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت توسط جبران کننده ی ... , سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، 1390
٣٠. داود قنبری، نویدرضا ابجدی و عباس کارگر, کنترل فرکانس سیستم دو منطقه ای با استفاده از منطق فازی , یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، 1390کتب و جزوات
١. ج سلطانی، ج. رستگار و ن ر ابجدی، الکترونیک قدرت 1393، ترجمه Power Electronics (Third Ed.)By N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins
٢. ج سلطانی، ج. رستگار و ن ر ابجدی، الکترونیک قدرت 1391، ترجمه کتاب Power Electronics (Second Ed.)افتخارات
١. رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی در گرایش کنترلپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهدی محسنی میرآبادی بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با اعمال تئوری ... 1392
٢. افشین کاظمی کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع (MRAS) برای ... 1394
٣. هادی نصیری طراحی کنترل کننده غیرخطی برای مبدل Luo با در نظر گرفتن... 1394
٤. علی رضا گودرزیان طراحی یک کنترلر غیرخطی برای یک مبدل از خانواده مبدلهای Luo 1393
٥. بابک بیاتی چالشتری تجزیه،تحلیل و بهبود پایداری سیستم های قدرت به کمک تئوری نا معادلات ماتریسی خطی 1390
٦. محسن کربعلی زاده کنترل خطی سازی با فیدبک ورودی- خروجی تطبیقی ... 1391
٧. خدیجه رحمتی کنترل گشتاور و شار موتور القایی دوفاز با روشهای ... 1390
٨. داود قنبری کنترل مستقیم شار و گشتاور موتور القایی شش فاز ... 1390


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است