جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨


احسان عموقربان

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401-2079

amoghorban@gmail.com; ehsan.amooghorban@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   1. کوانتش میدان های الکترومغناطیس در حضور محیط های اتلافی
   2. کوانتوم اپتیک متامواد
   3. درهم تنیدگی کوانتومی سامانه های اتمی در برهم کنش با ماده
   4. بررسی نیروهای کازیمر و کازیمر-پولدر در ساختارهای نانو
   5. تبادل تابش گرمایی ناشی از تونل زنی فوتون ها در ساختارهای متامواد
   6. مکانیک کوانتومی پدیده های زیست شناسی از قبیل جهت یابی پرندگان و فتوسنتزسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. Marzye Hoseinzadeh, Ehsan Amooghorban, Ali Mahdifar, and Maryam Aghabozorgi Nafchi, Quantum light propagation in a uniformly moving dissipative slab , Submitted (2019)
2. Ali Mahdifar and Ehsan Amooghorban, Free particle and isotropic harmonic oscillator on a spheroidal surface: the Higgs-like approach , Journal of Mathematical Physics, 60, 082106 (2019).
3. Ali Mahdifar, Ehsan Amooghorban and Maryam Jafari, Photon-added and photon-subtracted coherent states on a sphere , Journal of Mathematical Physics 59, 072109 (2018).
4. Fariba Shafieiyan, Ehsan Amooghorban, and Ali Mahdifar, Spontaneous emission of a moving atom in the presence of magnetodielectric material: A relativistic approach , Optics Communications 426, 63–69 (2018).
5. Mahnaz Tavakoli, Ehsan Amooghorban, Entanglement of two two-levels atoms mediated by a cylindrical optical black hole , J. Opt. Soc. Am. B 35(1), 156-163 (2018)
6. Ehsan Amooghorban, Elnaz Aleebrahim, Entanglement dynamics of two two-level atoms in the vicinity of an invisibility cloak , PHYSICAL REVIEW A 96, 012339 (2017)
7. Roghayeh Asadi Aghbolaghi, Ehsan Amooghorban and Ali Mahdifar, Scattering of sphere coherent state by an absorptive and dispersive dielectric slab , Eur. Phys. J. D (2017) 71: 272
8. Ehsan Amooghorban and Martijn Wubs, Quantum optical effective-medium theory for layered metamaterials , arXiv:1606.07912 (2016)
9. Mina Morshed Behbahani, Ehsan Amooghorban and Ali Mahdifar, Spontaneous emission and the operation of invisibility cloaks , PHYSICAL REVIEW A 94, 013854 (2016).
10. Ehsan amooghorban and Ali Mahdifar, Quantum dissipative Higgs model , Annals of Physics, 360, 237 (2015)
11. Ehsan Amooghorban, Fardin Kheirandish, Relativistic and non-relativistic quantum Brownian motion in an anisotropic dissipative medium , International Journal of Theoretical Physics, 53, 2593 (2014)
12. Ehsan Amooghorban, Martijn Wubs and N. Asger Mortensen, Quantum Optical Effective-Medium Theory for Loss-Compensated Metamaterials , PHYSICAL REVIEW LETTER, 110, 153602 (2013)
13. E. Amooghorban, M. Wubs, N. Asger Mortensen, and F. Kheirandish, Casimir forces in multilayer magnetodielectrics with both gain and loss , PHYSICAL REVIEW A 84, 013806 (2011)
14. F. Kheirandish, E. Amooghorban, and M. Soltani, Finite-temperature Casimir effect in the presence of nonlinear dielectrics , PHYSICAL REVIEW A, 83, 032507 (2011)
15. F. Kheirandish, E. Amooghorban, Finite-temperature Cherenkov radiation in the presence of a magnetodielectric medium , PHYSICAL REVIEW A, 82, 042901 (2010)
16. M. Amooshahi, and E. Amooghorban, A quantum dissipative system in an anisotropic non-linear absorbing environment , Annals of Physics, 325, 1976 (2010).
Research Journal
17. Maryam Nasri Nasrabadi, Ehsan Amooghorban and Ali Mahdifar , Scattering of squeezed coherent light by a metamaterial slab with negative refractive index and hyperbolic metamaterial , Submitted (2019).
18. Z Heibati, A Mahdifar , E Amooghorban, Gazeau- Klouder Coherent states on a sphere , Iranian Journal of Physics Research, Volume ۱9, Number 2 (۲۰۱9)
19. E. Pilehvar, E. Amooghorban, and M. K. Moravvej-Farshi , The Quantum Optics Effect of a PT-Symmetric Bilayer on an Incident Quantum Squeezed Light , Submitted to IJOP (2019)
20. Roya Mombeiny Godazhdar, Ehsan Amooghorban and Ali Mahdifar , The Entanglement of a Two-Atomic System in the Presence of a Silver Nanosphere , Submitted to IJOP (2019)
21. Sahar Bayati, Ehsan Amooghorban and Ali Mahdifar , Radiative heat transfer between two magnetodielectric metamaterial slabs with finite thickness in non-equilibrium situation , Accepted in Iranian Journal of Physics Research
22. Ali Mahdifar, Parvin Rahimi, Ehsan Amooghorban,, Geometric Phase Of Optomechanical Systems , Iranian Journal of Physics Research, Volume 17, Number 1 (5-2017)
23. M Hoseinzadeh, E Amooghorban, A Mahdifar, , Quantum Input-output Relations For Lossy And Anisotropic Multilayer Magnetodielectric Meta-material , Iranian Journal of Physics Research, Volume 16, Number 4 (2-2017)
24. E Amooghorban, A Mahdifar, , Effect Of Dielectric Medium On The Nonclassical Properties Of Nonlinear Sphere Coherent States , Iranian Journal of Physics Research, Volume 14, Number 1 (4-2014)
25. T Hosseinzadeh, A Mahdifar, E Amooghorban, , Superposition Of Nonlinear Coherent States On A Sphere , Iranian Journal of Physics Research, Volume 13, Number 1 (9-2013)
International Conference
26. E. Pilehvar, E. Amooghorban, and M. K. Moravvej-Farshi , Propagation of Quantum Squeezed Radiation in PT-Symmetic Rydberg Atomic Structures , ICEE ۲۷th Iranian Conference on Electrical Engineering (2019)
27. Ehsan Amooghorban and Mrtijn Wubs, Quantum optical effective-medium theory and transformation quantum optics for metamaterials , SPIE Optics and Photonics, doi:10.1117/12.2239328 (2016)
28. Martijn Wubs ; Wei Yan ; Ehsan Amooghorban ; N. Asger Mortensen, Nonlocal modification and quantum optical generalization of effective-medium theory for metamaterials , SPIE Proceedings: San Diego, California, United States, August 25, 2013
29. F. Kheirandish, M. Amooshahi, and E. Amooghorban, Electromagnetic field quantization in a nonlinear medium , FRONTIERS IN PHYSICS: 3rd International Meeting, 12–16 January 2009
National Conference
٣٠. رويا ممبيني گوداژدر، احسان عموقربان، علی مهدی‌فر, درهم تنیدگی یک سامانه ی دو اتمی درحضور یک نانو ذره¬ی کروی نقره , بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری 1397
٣١. سمیه محمدی عبده‌وند، احسان عموقربان، علی مهدی‌فر, فاز هندسی یک اتم دو ترازی در مجاورت یک نانو‌کره‌ی جاذب و پاشنده , بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری 1397
٣٢. الناز پیله‌ور ، احسان عموقربان و محمد‏کاظم مروج‌فرشی, اثر اپتیک کوانتومی دو لایه‏ ی متقارن پاریته-زمان بر نور کوانتومی چلانده عبوری , بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری 1397
٣٣. مریم نصری نصر آبادی، احسان عمو قربان و علی مهدی فر, اثر یک تیغه ی متاماده با ضریب شکست منفی روی حالت های کوانتومی فرودی بر آن , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷
٣٤. صفورا توسلی، احسان عموقربان و علی مهدی فر, محاسبه آهنگ گذار یک اتم دوترازی درحضور یک کره دی الکتریک در شرایط غیرتعادلی , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷
٣٥. مهدي اشرفي، علي مهدي فر و احسان عموقربان, حالت‌ همدوس سامانه‏ ي کوانتومي ابرانتگرال‏پذير و دوبعدي فوکاس-لاگرستورم , بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و دهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران 1396
٣٦. شفیعیان فریبا؛ عموقربان احسان؛ مهدی‌فر علی, اثر نسبیتی اتم دوترازه متحرک بر آهنگ گسیل خودبه‌خودی در حضور محیط‌های مغناطودی‌الکتریک , کنفرانس فیزیک 1395
٣٧. بیاتی سحر؛ عموقربان احسان؛ مهدیفر علی, تبادل تابش گرمایی کوانتومی بین محیط مغناطودیالکتریک و محیط پیرامون در وضعیت غیرتعادلی , کنفرانس فیزیک 1395
٣٨. زهرا هیبتی گوجانی، علی مهدی فر، احسان عموقربان, حالت‌های همدوس گازیو-کلاودر روی سطح یک کره , بیست و سومین کنفرانس فیزیک و فوتونیک ایران به همراه نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1395
٣٩. فریبا شفیعیان، احسان عموقربان، علی مهدیفر, بررسی نیروی کازیمیر-پولدر در حضور یک پوشش متامادهی ناپدیدکننده کروی , بیست و سومین کنفرانس فیزیک و فوتونیک ایران به همراه نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1395
٤٠. سحر بیاتی، احسان عموقربان و علی مهدی‌فر, بررسی کوانتوم اپتیکی شار گرمایی تابشی جذب شده در ساختارهای کروی هم مرکز , بیست و سومین کنفرانس فیزیک و فوتونیک ایران به همراه نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1395
٤١. احسان عموقربان، علی مهدی¬فر و مرضیه حسین¬زاده, روابط کوانتومی ورودی – خروجی تیغه مغناطو‌ دی‌الکتریک متحرک , بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، سال 1394
٤٢. احسان عمو قربان، علی مهدی‌فر و مهناز توکلی کچی , اثر سیاه‌چاله‌های اپتیکی شوارتز شیلد بر آهنگ گسیل خودبخودی , بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، سال 1394
٤٣. احسان عموقربان، علی مهدی فر و مهناز توکلی کچی, اثر یک سیاه چاله اپتیکی بر آهنگ گسیل خودبه خودی یک اتم دوترازی , بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی تهران
٤٤. احسان عموقربان، علی مهدی فر و مهناز توکلی کچی, درهم تنیدگی دو اتم دو ترازی برانگیخته در حضور یک سیاهجاله اپتیکی , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۴
٤٥. احسان عموقربان، علی مهدی فر و رقیه اسدی, رقابت میان اثرات گرمایی و اتلافی تیغه دی الکتریک و خمیدگی فضای فیزیکی بر تابع همبستگی کوالنتومی مرتبه دوم حالت های همدوس پیوسته غیرخطی سطح کره , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۴
٤٦. احسان عموقربان، علی مهدی فر و مرضیه حسین زاده, اثر پراکندگی تیغه دی الکتریک ناهمسانگرد بر ویژگی های کوانتومی حالت های فرودی , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۴
٤٧. علی مهدیفر، احسان عموقربان و پروین رحیمی, فاز هندسی سامانه اپتومکانیکی مجهز به اتم در رژیم برهم کنش قوی , بیستمین و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1393
٤٨. احسان عموقربان، علی مهدی‌فر و مینا مرشد بهبهانی, اثر کوانتوم اپتیکی پوشش های متاماده ی ناپدیدکننده بر گسیل خود‌به‌خودی یک اتم دوترازی , بیستمین و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1393
٤٩. احسان عموقربان، علی مهدیفر و بهناز هارونی, مداخله پوشش متاماده‌ی ناپدید کننده در درهم‌تنیدگی دو اتم دوترازه , بیستمین و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1393
٥٠. مسعود سبزواری، علی مهدیفر، احسان عموقربان، مژده محمدرحیم پناه, محاسبه قوانین پایستگی معادلات ماکسول با استفاده از روش شبه خودالحاقی , کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران 1393
٥١. احسان عموقربان، علی مهدیفر، مینا مرشد, اثر پوش متاماده ناپدیدکننده بر توزیع فضایی تابش خودبخودی گسیل شده از اتم دو ترازی , کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران 1393
٥٢. احسان عموقربان، علی مهدیفر، شیوا چوپانیان و مینا مرشد, اثر شکافنده ی پرتو نور بر ویژگی های اپتیک کوانتومی حالت همدوس غیرخطی پیوسته روی سطح کره , کنفرانس فیزیک ایران 1393
٥٣. احسان عموقربان، علی مهدیفر، مینا مرشد و شیوا چوپانیان, آهنگ گسیل خودبخودی یک اتم دو ترازی برانگیخته در حضور یک پوشش متاماده ناپدیدکننده , کنفرانس فیزیک ایران 1393
٥٤. علی مهدیفر، احسان عموقربان و پروین رحیمی, محاسبه فاز هندسی یک اتم به دام افتاده در یک کاواک , کنفرانس فیزیک ایران 1393
٥٥. احسان عموقربان، علی مهدی فر ، رقیه اسدی, اثرات دمایی ماده‌ی دی‌الکتریک بر ویژگی‌های غیرکلاسیکی حالت همدوس غیرخطی سطح کره , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1392
٥٦. احسان عموقربان، علی مهدی فر ، رقیه اسدی, ویژگیهای اپتیک کوانتومی حالتهای همدوس غیرخطی سطح کره در حضور یک ماده ی دی الکتریک , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1392
٥٧. فردین خیراندیش، مجید عموشاهی و احسان عموقربان, کوانتش میدان الکترومغناصیسی در محیطهای غیرخطی , پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک 1388کتب و جزواتافتخارات
١. برگزیده آموزشی در دانشگاه شهرکرد، 1398.
٢. برگزیده آموزشی در دانشگاه شهرکرد، 1394.
٣. رتبه اول دوره دکتری فیزیک گرایش اتمی و مولکولی، دانشگاه اصفهان، ۱۳90.
٤. رتبه اول دوره کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اتمی و مولکولی، دانشگاه اصفهان، ۱۳85.
٥. رتبه اول دوره کارشناسی فیزیک، دانشگاه اصفهان، ۱۳83.پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. صفوراتوسلی زانیانی بررسی واپاشی خودبه‌خودی یک اتم دوترازه برانگیخته در مجاورت محیط‌های مادی جاذب خارج از تعادل گرمایی یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٢. سمانه فروغي بررسي درهم تنیدگی کوانتومي در پدیده ی فوتوسنتز جمعه ١ فروردين ١
٣. رؤیا ممبینی گوداژدر بررسی درهم تنیدگی بین سامانه های اتمی در حضور متا مواد در شرایط غیرتعادلی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٤. سمیه محمدی بررسی فاز هندسی سامانه‌های اتمی در مجاورت محیط‌های اتلافی و پاشنده جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٥. مریم نصری نصرابادی اثر متامواد با ضریب شکست منفی و متامواد هایپربولیک روی حالت‌های کوانتومی فرودی بر آن‌ها جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٦. فریبا شفیعیان بررسی نیروی کازیمیر-پولدر در حضور نانوساختارها شنبه ١ مهر ١٣٩٦
٧. سحر بیاتی بررسی اپتیک کوانتومی تبادل تابش گرمایی بین نانو ساختارها در وضعیت غیر تعادلی یکشنبه ١ اسفند ١٣٩٥
٨. مرضیه حسین زاده بررسی کوانتش میدان الکترومغناطیس در حضور محیط‌های دی‌الکتریک متحرک پنج شنبه ١ بهمن ١٣٩٤
٩. مهناز توکلي بررسی گسیل خودبخودی و درهم‌تنیدگی اتم‌های دوترازی برانگیخته در مجاورت يک سياه‌چاله اپتيکي پنج شنبه ١ بهمن ١٣٩٤
١٠. بهناز هارونی بررسی درهم تنیدگی اتم های دو تراز ی برهم کنشی با میدان الکترومغناطیسی چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٣
١١. مینا مرشد اپتیک کوانتومی پوشش های متاماده ی ناپدیدکننده چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٣
١٢. رقیه اسدی اثر محيط‌هاي دي‌الکتريک بر خواص اپتيکي حالت‌هاي کوانتومي عبوري از آن‌ها سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است