دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


عبدالرزاق دانش شهرکی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تولید گیاهان زراعی و دارویی
   استفاده از عوامل بیولوژیک از جمله باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد بر بهبود جوانه زنی، استقرار و تولید این گیاهان زراعی و دارویی بویژه تحت تنش های غیر زنده از جمه تنش خشکی
   بهره گیری از باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد و سایر عوامل بیولوژیک مانند قارچ مایکوریزا و کرم های خاکی در جهت کاهش اثرات تنش ناشی از فلزات سنگین و ارتقای شاخص های گیاه پالایی
   کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و استفاده از کودهای زیستی به منظور افزایش جذب عناصر غذایی، تولید و عملکرد گیاهان زراعی و داروییسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب مقام دوم کشوری در اولین جشنواره ملی حلقه‌های علمی کشور در گروه کشاورزی - 1393
٢. هیات علمی منتخب آموزشی – 1392
٣. کسب رتبة نخست دانش‌آموختگی در مقطع دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین - 1387
٤. - کسب رتبة نخست دانش‌آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز - 1383

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است