جمعه ٣ آذر ١٣٩٦


نسرین قرهی

استادیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324423

nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زمین شیمی زیستی، تغییرات آب و هوایی، عملکرد اکوسیستم و مدیریت یکپارچه باروری خاک, نظارت بر کیفیت فیزیکی خاک ,آلودگی خاک وهوا، فرسایش باد و انتشار گرد و غبار به محیط اطرافسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. N. Gharahi Ghehi, Estimation of N2O and NO emission from tropical highland forest in Rwanda , Afrika Focus 26:133-141
2. N. GharahiGhehi, C. Werner, R. Kiese, E. Van Ranst, D. Nsabimana, G. Wallin, L. Klemedtson, K. Butterbach-Bahl and P. Boeckx, Detailed regional prediction of N2O and NO emissions from tropical highland rainforest , Geoderma Regional, 2013: 2-3; 41-49
3. N. GharahiGhehi, A. Nemes, A. Verdoodt, E. Van Ranst, W. Cornelis and P. Boeckx, Nonparametric techniques for predicting soil bulk density of tropical rainforest topsoils in Rwanda , Soil Science Society of America Journal, 2012; doi:10.2136/sssaj2011.0330
4. N. GharahiGhehi, C. Werner, L. Cizungu Ntaboba, J. J. Mbonigaba Muhinda, E. Van Ranst, K. Butterbach-Bahl, R. Kiese, and P. Boeckx, Spatial variations of nitrogen trace gas emissions from tropical mountain forests in Nyungwe, Rwanda , Biogeosciences, 2012: 9; 1451 – 1463
Research Journal
5. N. GharahiGhehi, P. Boeckx, E. Van Ranst., Estimation of N2O and NO emission from tropical highland forest in Rwanda , Afrika Focus, 2013: 26; 133- 141
International Conference
٦. نسرين قرهي, الهام قهساره اردستاني, Study of Air Pollution Quality Index (AQI) in shahrekord, Iran , چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست تهران/ايران
٧. نسرين قرهي, الهام قهساره اردستاني, Land assessment of Kakolak basin in chaharmahal o bakhtiari province , دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين دانشگاه صنعتي اصفهان
٨. نسرين قرهي, الهام قهساره اردستاني, Designing Environment According to Climate Change from perspective of IPCC , دومين کنفرانس بين المللي اکولوژي سيماي سرزمين دانشگاه صنعتي اصفهان
9. N. GharahiGhehi, L. CizunguNtaboba , M.M. Jean Jacques , E. Van Ranst , K. Butterbach-Bahl , R. Kiese and P. Boeckx, Trace gas emissions from tropical mountain forests in Rwanda , Nitrogen and Global Change, Edinburgh international conference, 2011
10. N. GharahiGhehi,A Verdoodt, C Werner, P. Boeckx, K. Butterbach-Bahl and E. Van Ranst, Predictionof N2O emissions from tropical forest , 16 PhD Symposium on Applied Biological Sciences, 2010, Ghent
11. N. GharahiGhehi, P. Boeckx, A. Verdoodt, K. Butterbach-Bahl, R. Kiese and E. Van Ranst, Use of historical soil data from the Nyunwe forest in Rwanda to parameterize biogeochemical models for greenhouse gas emission , History and future of soil research in Congo, Rwanda and Burundi,1 December 2010, Brussels
12. N. GharahiGhehi, L. CizunguNtaboba , M.M. Jean Jacques , E. Van Ranst , K. Butterbach-Bahl , R. Kiese and P. Boeckx, Trace gas emissions from tropical mountain forests in Rwanda. , History and future of soil research in Congo, Rwanda and Burundi, 1 December 2010, Brussels
13. N. GharahiGhehi, A Verdoodt, C Werner, P. Boeckx, E. Van Ranst, and K.Butterbach-Bahl, Prediction of N2O emissions from tropical forest: a modular biosphere simulation environment (MobiLE) approach , Developing Countries facing Global Warming: a Post-Kyoto Assessment, 12-13 June, 2009, Brussels.
National Conference
١٤. قايني ا، قرهي نسرین، هنربخش ا , مقايسه روزهاي باراني و بارش تجمعي دربارش هاي سبک تا سنگين مناطق خشک و نيمه خشک , دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
١٥. قايني ا، هنربخش ا، قرهي نسرین, اثر ارتفاع بر شاخصهاي بارش در مناطق خشک و نيمه خشک استان چهارمحال و بختياري , دومين کنفرانس ملي هيدرولوژي ايران (1396)
١٦. رستمي ع، رياحي بختياري ح، اسدي بروجني ا، قرهي نسرین , بررسي و تحليل تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تبديل مولفه هاي اصلي , سازمان نقشه برداري کشور (1396)
١٧. نوروزي قلعه تكي سحر، زارع بيدكي رفعت، قرهي نسرین، زارع بيدکي ح , بهبود پارامترهاي فيزيکي و مکانيکي خاک با استفاده از نانو ذرات , همايش ملي کشاورزي منابع طبيعي و دامپزشکي (1396)
١٨. قهساره اردستاني الهام، قرهي نسرین, برخي از ويژگي هاي مهم گياه خارشتر , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي (1395)
١٩. قهساره اردستاني الهام، قرهي نسرین , بررسي فلور پوشش گياهي چندساله در مکان مرتعي گردنه شاديان در جنوب شرقي زاگرس , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي (1395)
٢٠. نسرين قرهي, الهام قهساره اردستاني, توسعه پايدار گردشگري ايران: مفهوم، فرصت ها و چالش ها , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزيکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهديه ايرانمنش بررسي اثر بيوچار چوبي و علفي و الگوي پوشش گياهي ر فرسايش بادي با استفاده از تونل باد 1396
٢. مرجان طالب شمس ابادي بررسي اثر بيوچار بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک هاي تحت فرسايش بادي در دشت شهرکرد 1396
٣. ايمان قايني تحليل منطقه اي شاخص هاي بارندگي در مناطق خشک ونيمه خشک(مطالعه موردي در اصفهان و چهارمحال بختياري) 1396
٤. علي اكبر رستمي تحليل رابطه دماي سطح زمين و كاربري / پوشش اراضي با استفاده از داده هاي سنجش از دور(مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري 1396


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است