پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨


الهام قهساره اردستانی

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

elham.ghehsareh@nres.sku.ac.ir elham_ghehsaeh@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   اکولوژی بذر
   بررسی ارتباط بین گیاهان و میکروارگانیسم ها
   تنوع زیستی
   ارزیابی و اندازه گیری مراتع
   مدلسازی الگوی پراکنش گونه های گیاهی
   احیا و اصلاح مراتعسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Elham G ARDESTANI, Mostafa TARKESH , Mehdi BASSIRI, Mohammad R VAHABI, Potential habitat modeling for reintroduction of three native plant species in central Iran ,
Research Journal
٢. عبدالله صالحی اردلی، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش اصفهانی، سعید پورمنافی، الهام قهساره اردستانی، حمیدرضا فرهنگ , بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار بر پراکنش کنگر صحرائي (.Gundelia tournefortii L) در استان اصفهان ,
٣. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مسعود برهانی, بررسي مدل‌هاي توزيع فراواني تنوع گونه‌اي و ارتباط عوامل محيطي با شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي هيل N۱ در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٤. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مسعود برهانی, شاخص‌هاي مناسب براي بررسي تنوع گونه‌اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٥. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش, اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي ,
International Conference
٦. مرضيه ثابتي قهفرخي،پژمان طهماسبي،الهام قهساره اردستاني،فرزانه نيکوخواه, بررسي تاثير باکتري¬هاي محرک رشد بر برخي از شاخص¬هاي جوانه¬زني گونه Astragalus ovinus تحت تنش خشکي ,
٧. مرضيه ثابتي قهفرخي،پژمان طهماسبي،الهام قهساره اردستاني،فرزانه نيکوخواه, بررسي تاثير باکتري cereus Bacillus و Azospirillum lipoferum بر برخي از شاخص¬هاي جوانه¬زني گونه Astragalus caragana تحت تنش خشکي ,
٨. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, Study of Air Pollution Quality Index (AQI) in shahrekord, Iran/بررسي شاخص كيفيت هوا (AQI) در هواي شهرکرد ,
٩. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, The effect of ozone and black carbon on climate change ,
١٠. الهام قهساره اردستانی, species geographic distribution modeling with maximum entropy ,
١١. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی، عفت نصر اصفهانی, Ecological and social Consequence of Human Activity on Biodiversity ,
١٢. الهام قهساره اردستانی، عفت نصر اصفهانی, Global Change and plant community Dynamic ,
١٣. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, designing Environment According to Climate Change from perspective of IPCC/طراحي محيط زيست متناسب با تغييرات اقليمي از ديدگاه IPCC ,
National Conference
١٤. حميد جمالي،عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, مقايسه کارايي دو روش نزديکترين فرد و زاويه منظم در برآورد تراکم گونه Astragalus verus در منطقه بروجن ,
١٥. ريحانه حاج هاشمي ورنوسفادراني، عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, بررسي اثر باکتري هاي محرک رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر Astragalus cyclophyllon ,
١٦. ريحانه حاج هاشمي ورنوسفادراني، عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, تاثير باکتري محرک رشد بر رشد و جوانه¬زني گونه مرتعي Astragalus effususتحت شرايط تنش-هاي خشکي ,
١٧. الهام قهساره اردستانی, بررسي برخي از مشکلات در مطالعه فرآيندهاي اکوهيدرولوژي در مناطق خشک ,
١٨. الهام قهساره اردستانی, هيدرولوژي به عنوان محرک تنوع زيستي: کنترل روي ظرفيت تحمل، تشکيل آشيان و پراکندگي ,
١٩. الهام قهساره اردستانی، عفت نصر اصفهانی, برخي از مکانيزم و کاربردهاي رايزوباکتري هاي محرک رشد گياه ,
٢٠. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, توسعه پايدار گردشگري ايران: مفهوم، فرصت ها و چالش ها ,
٢١. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, برخي از ويژگي هاي مهم گياه خارشتر ,
٢٢. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, بررسي فلور پوشش گياهي چندساله در مکان مرتعي گردنه شاديان در جنوب شرقي زاگرس ,
٢٣. علی اصغر نقي پور برج،الهام قهساره اردستاني،مريم رئيسي سرتشنيزي،سحر نوروزي قلعه تکي،فاطمه طاهري سرتشنيزي, بررسي گياهان دارويي منطقه كاكلك در چهارمحال و بختياري ,
٢٤. علی اصغر نقي پور برج،الهام قهساره اردستاني،مريم رئيسي سرتشنيزي،سحر نوروزي قلعه تکي،فاطمه طاهري سرتشنيزي, معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي رستنيهاي منطقه كاكلك استان چهارمحال و بختياري ,
٢٥. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش, اثر شدت و تکرار برداشت بر توليد گونه مرتعي Astragalus caragana ,
٢٦. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه هفت روش برآورد تراکم در مکان مرتعي خونداب استان اصفهان ,
٢٧. الهام قهساره اردستانی،عفت نصر اصفهانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي برخي شاخص‌هاي غناي گونه‌اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٢٨. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مجید ایروانی, تعيين روش مناسب غناي گونه‌اي و تاثير چرا بر آن در منطقه فريدن استان اصفهان ,
٢٩. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، عفت نصر اصفهانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع گونه‌اي با استفاده از روش‌هاي پارامتري در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٣٠. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مجید ایروانی, بررسي مدل‌هاي وفور-رتبه‌اي تنوع گونه‌اي در مکان‌هاي مرتعي شهرستان فريدن استان اصفهان ,
٣١. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی،مریم نصر، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, ارتباط عوامل محيطي با شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي هيل N۱ در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٣٢. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، مجید ایروانی, سوخت‌هاي زيستي در ايران و پيامدهاي آن ,
٣٣. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, تاثير مديريت اراضي بر تنوع گونه‌اي در منطقه فريدن اصفهان ,
٣٤. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه تنوع گونه‌اي در دو مکان مرتعي آخچه فريدونشهر و وردشت سميرم استان اصفهان ,
٣٥. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع گونه‌اي با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري در دو مکان مرتعي استان اصفهان ,
٣٦. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع بتا در دو مکان مرتعي نيمه‌استپي استان اصفهان ,
٣٧. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه تنوع گونه‌اي مکان‌هاي مرتعي خونداب گلپايگان و گردنه‌شاديان شهرضا در استان اصفهان ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. حفیظ اله ریگی پيش‌بيني توزيع بالقوه کنوني و آينده مناطق مستعد بياباني براي معرفي گونه زرد تاغ (Haloxylonpersicum) در استان سيستان و بلوچستان
٢. ریحانه حاج هاشمی بررسي تاثير تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر دو گونه مرتعي Astragalus cyclophyllon و Astragalus effusus یکشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٦
٣. مرضیه ثابتی قهفرخی تاثير باكتري هاي محرك رشد بر شاخص هاي جوانه زني دو گونه:Astragalus caraganaو A. angustiflorus تحت تنش خشكي. سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است