جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١


الهام قهساره اردستانی

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

elham.ghehsareh@nres.sku.ac.ir elham.ghehsaeh@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اکولوژی بذر
   بررسی ارتباط بین گیاهان و میکروارگانیسم ها
   تنوع زیستی
   ارزیابی و اندازه گیری مراتع
   مدلسازی الگوی پراکنش گونه های گیاهی
   احیا و اصلاح مراتعسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Elham Ghehsareh Ardestani, Zahra Heidari Ghahfarrokhi, Ensembpecies distribution modeling ofSalvia hydrangeaunder future climate change scenarios in Central ZagrosMountains, Iran , Global Ecology and Conservation, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01488
2. Elham Ghehsareh Ardestani, Hafizolah Rigi , Afshin Honarbakhsh, Predicting optimal habitats of Haloxylon persicum for ecosystem restoration using ensemble ecological niche modeling under climate change in southeast Iran , Restoration Ecology, doi: 10.1111/rec.13492
3. Hamid Jamali Ataollah Ebrahimi Elham Ghesareh Ardestani Fatemeh Pordel , Comparison of distance-based methods of density estimation of Astragalus verus Olivier and Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. (Case study: Steppe Rangeland of Marjan, Chaharmahal-Va-Bakhtiari) , Journal of Range and Watershed Management , Iranian Journal of Natural Resources
4. Hamid Jamali, Ataollah Ebrahimi, Elham Ghehsareh Ardestani, Fateme Pordel, Evaluation of plotless density estimators in different plant density intensities and distribution patterns ,
5. Hamid Jamali, Elham Ghehsareh Ardestani, Ataollah Ebrahimi, Fateme Pordel, Comparing distance-based methods of measuring plant density in an arid sparse scrubland: testing field and simulated sampling ,
6. Elham Ghehsareh Ardestani, Azam Mokhtari, Modeling the Lumpy skin disease risk probability in central Zagros Mountains of Iran ,
7. Elham G ARDESTANI, Mostafa TARKESH , Mehdi BASSIRI, Mohammad R VAHABI, Potential habitat modeling for reintroduction of three native plant species in central Iran ,
Research Journal
٨. Elham Ghehsareh Ardestani, Mozhde Nafian, Mohsen Bahmani , Reduction of input variables in the process of modeling risk possibility of elm trees by principal component analysis , مطالعات علوم محیط زیست
٩. Elham Ghehsareh Ardestani Mozhde Nafian Mohsen Bahmani , Modeling the risk possibility of trees with Artificial Neural Network and Logistic Regression application in urben green space , Journal of Environmental Studies
١٠. M. Sabeti , E. Ghehsareh Ardestani , P. Tahmasebi , F. Nikookhah , Effects of Seed Biopriming on Some Characteristics of the Germination and Growth of Astragalus Ovinus Boiss under Drought Stress , Desert Management
١١. E. Ghehsareh Ardestani , M. Bassiri , M. Tarkesh and M. Borhani, Distributions of Species Diversity Abundance Models and Relationship between Ecological Factors with Hill ( 1N ) Species Diversity Index in 4 Range Sites of Isfahan Province , Journal of Range and Watershed Management , Iranian Journal of Natural Resources
١٢. Mozhde Nafian , Mohsen Bahmani , Elham Ghehsareh Ardestani and Ali Soltani, Plane tree risk assessment in urban space using Artificial Neural Network , Environmental Sciences
١٣. M. Nafian , M. Bahmani , E. Ghehsareh Ardestani and A. Soltani , Assessment and Modeling of Risk Possibility of Plane Tree (Platanus orientalis L.) Using Principal Component Analysis , J. of Wood & Forest Science and Technology
14. Marzieh Sabeti, Pejman Tahmasebi, Elham Ghehsareh Ardestani, Farzaneh Nikookhah, Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on the Seed Germination, Seedling Growth and Photosynthetic Pigments of Astragalus caraganaunder Drought Stress ,
١٥. مژده نافیان، محسن بهمنی، الهام قهساره اردستانی، علی سلطانی, ارزيابي و مدل‌سازي شبکه عصبي درختان چنار (Platanus orientalis L.) خطرآفرين فضاي سبز شهري ,
١٦. الهام قهساره اردستانی، مژده نافیان، محسن بهمنی, مدل‌سازي خطر سقوط درختان خطرآفرين با کاربرد شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيک در فضاي سبز شهري ,
١٧. حمید جمالی، عطالله ابراهیمی، الهام قهساره اردستانی، فاطمه پردل, مقايسه روش‎هاي فاصله‎اي برآورد تراکم دو گونه Astragalus verus Olivier و Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. (مطالعه موردي: مرتع مرجن بروجن) ,
١٨. مرضیه ثابتی، الهام قهساره اردستانی، پژمان طهماسبی، فرزانه نیکوخواه, تأثير بايوپرايمينگ بذر بر برخي از ويژگي‌هاي جوانه‎‌زني و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرايط تنش خشکي ,
١٩. مژده نافیان، محسن بهمنی، الهام قهساره اردستانی، علی سلطانی, ارزيابي و مدل سازي خطرآفريني درختان چنار با استفاده از معيارهاي تشخيص خطرآفريني و آناليز مؤلفه اصلي ,
٢٠. عبدالله صالحی اردلی، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش اصفهانی، سعید پورمنافی، الهام قهساره اردستانی، حمیدرضا فرهنگ , بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار بر پراکنش کنگر صحرائي (.Gundelia tournefortii L) در استان اصفهان ,
٢١. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مسعود برهانی, بررسي مدل‌هاي توزيع فراواني تنوع گونه‌اي و ارتباط عوامل محيطي با شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي هيل N۱ در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٢٢. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مسعود برهانی, شاخص‌هاي مناسب براي بررسي تنوع گونه‌اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٢٣. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش, اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي ,
International Conference
٢٤. Ali asghar Naghipour, Elham Ghehsareh Ardestani, Floristic study of Vahregan Basin in Isfahan Povince, Iran , 2 nd International and 5 th National Conference on Conservation of Natural Resources & Environment
٢٥. Rahnama, S., Ghehsareh Ardestani, E., Ebrahimi, A., Nilookhah, F, Effect of PGPR on the seed germination indices of Astragalus caragana under water Stress ,
٢٦. Ghehsareh Ardestani, E., Mostafaee, N, Floristic study of Shahrekord-Sureshjan rangelands , The 1st International and the 8th National Conference on Rangeland Management in Iran
٢٧. Ghehsareh Ardestani, E., Mosaei, P., Naghipour, A.A , Identification and investigation of medicinal plants in rangelands of Shahrekord University , The 1st International and the 8th National Conference on Rangeland Management in Iran
٢٨. Elham Ghehsareh Ardestani, Mozhde nafian, Mohsen Bahmani, Identification and risk assessment of Plane trees in Abbas Abad Street, Isfahan , 2 nd International and 5 th National Conference on Conservation of Natural Resources & Environment
٢٩. Elham Ghehsareh Ardestani, Parisa mosaei, Ali asghar Naghipour, The study of flora in rangelands of Shahrekord University , 2 nd International and 5 th National Conference on Conservation of Natural Resources & Environment
٣٠. الهام قهساره اردستانی، پریسا موسایی، علی اصغر نقی پور, بررسي فلور مراتع دانشگاه شهرکرد , دومين کنفرانس بين المللي و پنجمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
٣١. الهام قهساره اردستانی، مژده نافیان، محسن بهمنی, شناسايي و ارزيابي خطرآفريني درختان چنار در خيابان عباس آباد اصفهان , دومين کنفرانس بين المللي و پنجمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
٣٢. الهام قهساره اردستانی، پریسا موسایی، علی اصغر نقی پور, شناسايي و بررسي گياهان دارويي مراتع دانشگاه شهرکرد , اولين همايش بين‌المللي و هشتمين همايش ملي مرتع‎داري ايران
٣٣. الهام قهساره اردستانی، ندا مصطفایی, مطالعه پوشش گياهي مراتع شهرکرد-سورشجان , اولين همايش بين‌المللي و هشتمين همايش ملي مرتع‎داري ايران
٣٤. شیوا راهنما، الهام قهساره اردستانی، عطالله ابراهیمی، فرزانه نیکوخواه, تاثير باکتري‌هاي محرک رشد بر شاخص‌هاي جوانه‌رني گونه Astragalus caragana تحت شرايط تنش آبي , اولين همايش بين‌المللي و هشتمين همايش ملي مرتع‎داري ايران
٣٥. علی اصغر نقی پور، الهام قهساره اردستانی, بررسي فلور حوضه آبخيز وهرگان در استان اصفهان , دومين کنفرانس بين المللي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
٣٦. الهام قهساره اردستانی،فریده علیخانی، عطااله ابراهیمی, بررسي گياهان دارويي حوزه آبخيز دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد استان چهارمحال و بختياري ,
٣٧. الهام قهساره اردستانی،فریده علیخانی، عطااله ابراهیمی, معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي رستني هاي حوزه دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد در استان چهارمحال و بختياري ,
٣٨. حمید جمالی، الهام قهساره اردستانی، عطااله ابراهیمی, ارزيابي دو روش فاصله اي برآورد تراکم Astragalus albispinus در منطقه مرجن ,
٣٩. مرضيه ثابتي قهفرخي،پژمان طهماسبي،الهام قهساره اردستاني،فرزانه نيکوخواه, بررسي تاثير باکتري¬هاي محرک رشد بر برخي از شاخص¬هاي جوانه¬زني گونه Astragalus ovinus تحت تنش خشکي ,
٤٠. مرضيه ثابتي قهفرخي،پژمان طهماسبي،الهام قهساره اردستاني،فرزانه نيکوخواه, بررسي تاثير باکتري cereus Bacillus و Azospirillum lipoferum بر برخي از شاخص¬هاي جوانه¬زني گونه Astragalus caragana تحت تنش خشکي ,
٤١. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, Study of Air Pollution Quality Index (AQI) in shahrekord, Iran/بررسي شاخص كيفيت هوا (AQI) در هواي شهرکرد ,
٤٢. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, The effect of ozone and black carbon on climate change ,
٤٣. الهام قهساره اردستانی, species geographic distribution modeling with maximum entropy ,
٤٤. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی، عفت نصر اصفهانی, Ecological and social Consequence of Human Activity on Biodiversity ,
٤٥. الهام قهساره اردستانی، عفت نصر اصفهانی, Global Change and plant community Dynamic ,
٤٦. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, designing Environment According to Climate Change from perspective of IPCC/طراحي محيط زيست متناسب با تغييرات اقليمي از ديدگاه IPCC ,
National Conference
٤٧. الهام قهساره اردستانی، مژده نافیان ، محسن بهمنی , شناسايي و بررسي نقص هاي خطرآفريني درختان زبان گنجشک خيابان سيد عليخان اصفهان ,
٤٨. الهام قهساره اردستانی، مژده نافیان ، محسن بهمنی , شناسايي، ارزيابي و مديريت درختان کاج خطرآفرين در خيابان سيدعليخان اصفهان ,
٤٩. الهام قهساره اردستانی، مژده نافیان ، محسن بهمنی , ارزيابي متغيرهاي کمي و عيوب درختان کاج با روش تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي ,
٥٠. حميد جمالي،عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, مقايسه کارايي دو روش نزديکترين فرد و زاويه منظم در برآورد تراکم گونه Astragalus verus در منطقه بروجن ,
٥١. ريحانه حاج هاشمي ورنوسفادراني، عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, بررسي اثر باکتري هاي محرک رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر Astragalus cyclophyllon ,
٥٢. ريحانه حاج هاشمي ورنوسفادراني، عطاءالله ابراهيمي،الهام قهساره اردستاني, تاثير باکتري محرک رشد بر رشد و جوانه¬زني گونه مرتعي Astragalus effususتحت شرايط تنش-هاي خشکي ,
٥٣. الهام قهساره اردستانی, بررسي برخي از مشکلات در مطالعه فرآيندهاي اکوهيدرولوژي در مناطق خشک ,
٥٤. الهام قهساره اردستانی, هيدرولوژي به عنوان محرک تنوع زيستي: کنترل روي ظرفيت تحمل، تشکيل آشيان و پراکندگي ,
٥٥. الهام قهساره اردستانی، عفت نصر اصفهانی, برخي از مکانيزم و کاربردهاي رايزوباکتري هاي محرک رشد گياه ,
٥٦. نسرین قرهی، الهام قهساره اردستانی, توسعه پايدار گردشگري ايران: مفهوم، فرصت ها و چالش ها ,
٥٧. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, برخي از ويژگي هاي مهم گياه خارشتر ,
٥٨. الهام قهساره اردستانی، نسرین قرهی, بررسي فلور پوشش گياهي چندساله در مکان مرتعي گردنه شاديان در جنوب شرقي زاگرس ,
٥٩. علی اصغر نقي پور برج،الهام قهساره اردستاني،مريم رئيسي سرتشنيزي،سحر نوروزي قلعه تکي،فاطمه طاهري سرتشنيزي, بررسي گياهان دارويي منطقه كاكلك در چهارمحال و بختياري ,
٦٠. علی اصغر نقي پور برج،الهام قهساره اردستاني،مريم رئيسي سرتشنيزي،سحر نوروزي قلعه تکي،فاطمه طاهري سرتشنيزي, معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي رستنيهاي منطقه كاكلك استان چهارمحال و بختياري ,
٦١. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش, اثر شدت و تکرار برداشت بر توليد گونه مرتعي Astragalus caragana ,
٦٢. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه هفت روش برآورد تراکم در مکان مرتعي خونداب استان اصفهان ,
٦٣. الهام قهساره اردستانی،عفت نصر اصفهانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي برخي شاخص‌هاي غناي گونه‌اي در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٦٤. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مجید ایروانی, تعيين روش مناسب غناي گونه‌اي و تاثير چرا بر آن در منطقه فريدن استان اصفهان ,
٦٥. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، عفت نصر اصفهانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع گونه‌اي با استفاده از روش‌هاي پارامتري در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٦٦. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش، مجید ایروانی, بررسي مدل‌هاي وفور-رتبه‌اي تنوع گونه‌اي در مکان‌هاي مرتعي شهرستان فريدن استان اصفهان ,
٦٧. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی،مریم نصر، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, ارتباط عوامل محيطي با شاخص‌هاي تنوع گونه‌اي هيل N۱ در چهار مکان مرتعي استان اصفهان ,
٦٨. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، مجید ایروانی, سوخت‌هاي زيستي در ايران و پيامدهاي آن ,
٦٩. هانیه اقدامی، الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, تاثير مديريت اراضي بر تنوع گونه‌اي در منطقه فريدن اصفهان ,
٧٠. الهام قهساره اردستانی، هانیه اقدامی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه تنوع گونه‌اي در دو مکان مرتعي آخچه فريدونشهر و وردشت سميرم استان اصفهان ,
٧١. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع گونه‌اي با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري در دو مکان مرتعي استان اصفهان ,
٧٢. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, بررسي تنوع بتا در دو مکان مرتعي نيمه‌استپي استان اصفهان ,
٧٣. الهام قهساره اردستانی، مهدی بصیری، مصطفی ترکش, مقايسه تنوع گونه‌اي مکان‌هاي مرتعي خونداب گلپايگان و گردنه‌شاديان شهرضا در استان اصفهان ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شیوا راهنما تاثیر باکتری های محرک رشد برخصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد گیاهچه و عناصر پرمصرف گونه‌های Secale montanum Guss. و Astragalus caragana تحت تنش آبی در محیط گلخانه سه شنبه ٢٩ تیر ١٤٠٠
٢. مژده نافیان بررسی پتانسیل و میزان خطر آفرینی درختان چنار Platanus orientalis Linn.حاشیه خیابان‌ها (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان) سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
٣. حمید جمالی ارزیابی روش‌های تعیین تراکم پوشش گیاهی در الگوهای پراکنش و تراکم‎های مختلف بر روی دو گونه Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. و Astragalus mycriacanthus Bois یکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
٤. حفیظ اله ریگی پیش‌بینی توزیع بالقوه کنونی و آینده مناطق مستعد بیابانی برای معرفی گونه زرد تاغ (Haloxylonpersicum) در استان سیستان و بلوچستان شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٥. ریحانه حاج هاشمی بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر دو گونه مرتعی Astragalus cyclophyllon و Astragalus effusus یکشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٦
٦. مرضیه ثابتی قهفرخی تاثیر باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی دو گونه:Astragalus caraganaو A. angustiflorus تحت تنش خشکی. سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است