جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠






هدایت الله حدادی

دانشیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

haddadi@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اسپکتروسکپی و میکرواستخراج و حدف رنگ
   روشهای حذف گوگرد از سوخت به کمک نانوکاتالیستها
   استخراج، جداسازی و بررسی خواص فیتوشیمیایی مواد موثره گیاهان دارویی



سوابق تحصیلی
   دکتری، شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. AA Ashkarran, M Ghavamipour, H Hamidinezhad, H Haddadi, Enhanced visible light-induced hydrophilicity in sol–gel-derived Ag–TiO2 hybrid nanolayers , Research on Chemical Intermediates, 1-13
2. N Alizadeh, S Rouhani, H Zarabadi, H Haddadi, Extraction and Purification of Betacyanin Food Colorant from Amaranthus Plant , JOURNAL OF COLOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
3. H Haddadi, N Alizadeh, M Shamsipur, Stoichiometric and free radical-scavenging kinetic studies of extractable polyphenols from pomegranate husk and pistachio hull , Journal of the Iranian Chemical Society 8 (3), 694-707
4. H Haddadi, M Rezaee, A Semnani, HA Mashayekhi, Application of Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance Followed by Gas Chromatography for Determination of Butachlor in Water Samples , Bulletin of the Chemical Society of Japan 86 (11), 1282-1286
5. H Haddadi, M Shirani, A Semnani, M Rezaee, HA Mashayekhi, ..., Simultaneous Determination of Deltamethrin and Permethrin in Water Samples Using Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance and GC-FID , Chromatographia 77 (9-10), 715-721
6. H Haddadi, M Rezaee, A Semnani, HA Mashayekhi, A Hosseinian, Application of Solid-Phase Extraction Coupled with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for the Determination of Benzaldehyde in Injectable Formulation Solutions , Chromatographia 77 (13-14), 951-955
7. M Shirani, A Semnani, H Haddadi, S Habibollahi, Optimization of Simultaneous Removal of Methylene Blue, Crystal Violet, and Fuchsine from Aqueous Solutions by Magnetic NaY Zeolite Composite , Water, Air, & Soil Pollution 225 (8), 1-15
8. M Rezaee, HA Mashayekhi, M Mohammad Hosseini, H Haddadi, HOMOGENEOUS LIQUID–LIQUID MICROEXTRACTION VIA FLOTATION ASSISTANCE FOLLOWED BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AS AN EFFICIENT AND SENSITIVE TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION OF ABAMECTIN IN AQUATIC SAMPLES , Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 37 (18), 2559-2570
9. A Hosseinian, HR Rahimipour, H Haddadi, AA Ashkarran, AR Mahjoub, Thermolysis Preparation of ZnS Nanoparticles from a nano-structure bithiazole Zinc (II) coordination compound , Journal of Molecular Structure
10. AA Ashkarran, H Hamidinezhad, H Haddadi, M Mahmoudi, Double-doped TiO< sub> 2 nanoparticles as an efficient visible-light-active photocatalyst and antibacterial agent under solar simulated light , Applied Surface Science 301, 338-345
11. H Haddadi, N Alizadeh, M Shamsipur, Z Asfari, Dynamic NMR Study of the Kinetics of Complexation of Tl+ Ion with Calix [4] crown-6 , The Journal of Physical Chemistry A 114 (28), 7462-7469
12. N Alizadeh, H Haddadi, Solvent isotope effects on the complexation and exchange kinetics of Tl (I), K< sup>+ and Na< sup>+ with 18-crown-6 by competitive NMR spectroscopy: Competition between homo-and heterobimolecular cations exchange , Polyhedron 30 (7), 1267-1273
13. H Haddadi, N Alizadeh, M Shamsipur, Z Asfari, V Lippolis, C Bazzicalupi, Cation− π Interaction in Complex Formation Between Tl+ Ion and Calix [4] crown-6 and Some Calix [4] biscrown-6 Derivatives: Thallium-203 NMR, Proton NMR, and X-ray Evidence , Inorganic chemistry 49 (15), 6874-6882



کتب و جزوات



افتخارات
١. استخراج و خالص‌سازی رنگدانه بتاسیانین از گیاه آمارانتوس، شماره ثبت در اداره مالکیت صنعتی 44533
٢. استخراج و جداسازی پلی فنلهای طبیعی از پوست انار، شماره ثبت در اداره مالکیت صنعتی 44534
٣. استخراج و خالص سازی آنتی اکسیدانهای طبیعی از پوست پسته با استفاده از یک روش سریع و آسان، شماره ثبت در اداره مالکیت صنعتی 42874، مورد تایید بنیاد ملی نخبگان
٤. کسب عنوان نخبگی از بنیاد ملی نخبگان از سال 1388



پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. 2. مطالعه ایزومرهای پیرینیدول: ساختار، پایداری نسبی، و سد انرژی تاتومری شدن با روش (DFT) در فاز گازی و در حلال
٢. اندازه گیری روی با استفاده از حسگر نوری و اندازه گیری آهن به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی
٣. مطالعة الکتروشیمیایی خواص ضد خوردگی نانوکامپوزیت های پلی آنیلین / Fe3O4
٤. میکرو استخراج حلالی کبالت از نمونه های آبی به روش جریان مخالف
٥. 6. سولفورزدایی از سوخت توسط کربن فعال اصلاح شده به روش شیمیایی
٦. 5. استخراج مقادیر بسیار کم مس از بافتهای حیوانی به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و گوگردزدایی از سوخت با استفاده از نانودرات مس و سرب
٧. 4. بررسی تاثیر 2-اتیل هگزیل آدیپات بر عملکرد میدانی برخی از روغن موتورهای بنزینی دارای استاندارد 20-دبلیو 5 اس ال
٨. 3. سولفورزدایی از سوخت توسط نانو ذرات آلومینای اصلاح شده با مایع یونی و استخراج کراتین با استفاده از مایع یونی و کاربرد آن بعنوان جاذب
٩. 2. اندازه گیری توریوم به روش ولتامتری عریان سازی روی الکترود صفحه چاپ شده اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره
١٠. 1. استخراج و جداسازی مولیبدن با استفاده از میکرو استخراج مایع-مایع همگن به کمک فلوتاسیون
١١. 1. جداسازی و اندازه گیری برخی از آلاینده های زیست محیطی با استفاده از حلالهای سبز و جاذبهای نانوساختار






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است