جمعه ١١ مهر ١٣٩٩


محمود حیدریان

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

heydarianm@yahoo.com, heydarianm@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   باستان شناسی پیش از تاریخ ایران، حوزه بین النهرین و ماوراء قفقاز در دوران نوسنگی، مس-سنگ، مفرغ و آهن
   دوره مس-سنگ در ایران، فرآیند گذار از دوره مس-سنگ به دوره برنز در ایران و زاگرس مرکزی
   برنامه ARCMap در باستان شناسیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، باستانشناسی، مرکز مطالعات انسان شناسی، اسپانیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. Karimi, E. Heydarian, M. Alirezazadeh, M. Ghorbani, H.R. Sarikhani, M., Ibex in context: A new insight into the meaning of the ibex depiction in the rock art of Iran based on new findings from Mount Eüji-iti in Central Western Iran , Archaeological Research in Asia, 2020, 23
2. Heydarian, M. Abdolrahimianو F. Emami, S. M. Beheshti, S. I., The Provenance and Distribution of Early Bronze Ceramics in Kolyaei Plain; Central Zagros , Archaeometry, 2020, 62
3. Heydarian, M., and Khosrowzadeh, A.R., Newly discovered petroglyphs near Chamchang, Chahar Mahall va Bakhtiari, Iran , Rock Art Research, 2018, 35: 2
4. Ghorbani, H.R., and Heydarian, M.,, Newfound Rock Art Site of Nakhlestan in Periphery Nehbanan city; Southern Khorasan Province, East Central of Iran , Rock Art Research, 2018, 35: 2
5. Heydarian, M., and Ghorbani, H.R., Prehistoric Evidence of Sonqor Koliyaie Plain in Central Zagros , Iranian Journal of Archaeological Studies (IJAS), 2017, 6: 19-31
6. Heydarian, M., Majid Sarikhan, Alireza Sardari, Yasser Mardani, Mohsen Mardani , Human Settlements and the Role of Natural Disasters: A Case Study of Landslide at Tepe Mehr Ali , The Internatioal Journal of Humanities, Vol: 24, 2017: 82-91
7. Heydarian, M., Naseri, P., and Kharajpour, H., , Spatial-temporal Patterns of Harsin Chalcolithic Settlements in GIS , VISI J Akademik, 2015, 6: 171-182
8. Zainivand, M., Haririan, H., and Heydarian, M., , The Dalma Settlements of Songhor and Koliyaei Plains, Central Zagros , Iranian Journal of Archaeological Studies (IJAS), 2015, 3: 7-13
9. Heydarian, M., Mojtaba Safari, Analysis and Typology of Early Bronze Ware in Koliayi Plain, Central Zagros , Journal of Social Issues & Humanities, 2015, 3: 5
Research Journal
١٠. مهدی علیرضا زاده نودهی، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, مطالعه تطبيقي سفال‌ لپويي چهارمحال و بختياري با شمال فارس بر اساس روش پتروگرافي , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي باستان شناسي ايران، 1398
١١. حسنعلی عرب، حمیدرضا قربانی و محمود حیدریان, بازنگري مذهب اليماييدها براساس برخي شواهد باستان شناسي , فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسي تاريخي، 1397
١٢. محمود حیدریان، حمیدرضا قربانی، حسنعلی عرب و شهرام پارسه, سيستم اطلاعات جغرافيايي در پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران، پيشينه، روند و مشکلات , فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ميان رشته اي، 1396، 35: 43-65
١٣. محمود حیدریان, شواهد باستانشناختي حوضه ي آبگير سد احمدبيگلو، مشكين شهر , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي باستان‌شناسي ايران، 1396، 13: 7-24
١٤. مجید ساریخانی، محمود حیدریان و پروانه احمدطجری, بررسي و تحليل الگوي استقراري محوطه هاي مس وسنگ و مفرغ حاشيه جنوب شرقي دشت ملاير , فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات باستان شناسي، 1396, 1: 93-112
١٥. مجید ساریخانی، محمود حیدریان و شهرام پارسه, بررسي و تحليل الگوي استقرار محوطه هاي ساساني در دشت ميانكوهي سنقر و كليايي , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي باستان‌شناسي ايران، 1395، 10: 101-120
١٦. علیرضا خسروزاده، محمود حیدریان، حمیدرضا محمدی, محوطه‌هاي نويافته دوره ايلام مياني در منطقه ميان‌کوهِ شهرستان اردل، چهارمحال و بختياري , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي ايران شناسي، 1394، 1: 65-81
١٧. محمود حیدریان, تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی استقرارهای پیش از تاریخی دشت سنقر , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای باستانشناسی ایران، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392
١٨. محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده، مجید ساریخانی و امان فتح نیا , ارزیابی الگوهای مکانی-زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقروکلیایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS , مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای جغرافیای طبیعی، شماره 3، پاییز 1392
١٩. سیدمهدی موسوی کوهپر، محمود حیدریان، محسن آقایاری هیر، حامد وحدتی نسب و حمید خطیب شهیدی, تحليل نقش عوامل طبيعي در توزيع فضايي محوطه‌هاي باستاني استان مازندران , فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي جغرافياي طبيعي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، 1390، 75: 79-96
٢٠. سیدمهدی موسوی کوهپر و محمود حیدریان , بررسی فراگیر باستانشناسی دشت سنقر , مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، سال 59؛ شماره 185-3 بهار 1387
Promotion Journal
٢١. پریسا ناصری، محمود حیدریان و محمد اقبال چهری, مطالعه سفال دوره مس سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه , جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام، 1398؛ جلد 8
٢٢. قدرت الله گورویی، محمود حیدریان و علیرضا خسروزاده, مطالعه کانی نگاری سفالهای لبه واریخته (اوروک) آغاز ایلامی چهار محال و بختیاری , جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام، 1398؛ جلد 7
٢٣. محمود حیدریان، پریسا ناصری و اقبال چهری, فرهنگ هاي دشت هرسين در هزاره پنجم و چهارم ق.م (دوره مس وسنگ) , فصلنامه پژوهشي، فرهنگي، هنري فرهنگ کرمانشاه، 1395، 3: 37-53
٢٤. محمود حیدریان، اکبر عابدی و حامد تقی زاده, مطالعه کاني شناسي سفالهاي دوه هاي مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادي شهر، شمال غرب ايران , جستارهاي باستان‌شناسي ايران پيش از اسلام، 1395، 2: 31-41
٢٥. محمود حیدریان، اکبر عابدی و حامد تقی زاده, روش هاي آزمايشگاهي مؤثر در تجزيه و تحليل داده هاي سفالي , باستان شناسي ايران، 1395 2: 1-9
٢٦. علیرضا خسروزاده، محمود حیدریان، حمیدرضا محمدی, نقش عوامل زيست محيطي بر شکل گيري استقرارهاي عيلامي ميان کوه اردل با استفاده از GIS , مجله پيام باستان شناس، 1394: 24: 27-42
٢٧. محمود حیدریان, دشت میانکوهی سنقر از دیدگاه بررسیهای باستان شناختی , فصلنامه پژوهشی، فرهنگی ، هنری فرهنگ کرمانشاه، دوره جدید، شماره 1، پیاپی 10، پاییز 1392
٢٨. محمودحیدریان، محسن زینی وند و حمید حریریان, استقرارگاه های دوره مس-سنگ میانی (فرهنگ دالما) دشت سنقروکلیایی، کرمانشاه , مجله علمی-پژوهشی پیام باستانشناس، مجله باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1392 صص 14-1
٢٩. حامد وحدتی نسب، محمود حیدریان , گزارش مقدماتی بررسی باستانشناسی حوضه آبگیر سدتالوار (بیجار) , مجله پیام باستانشناس، مجله باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، سال ششم، شماره دوازدهم، پاییز و زمستان 1388
International Conference
30. Mahmood, H., Abedi, A., and Taghizadeh, H.,, Transition from Chalcolithic to Early Bronze Age in NW of Iran Based on Archeo Based on ArcheoBased on Archeo Based on Archeo- -- -Petrographic Studies of Kul Tepe Jolfa Potteries Petrographic Studies of Kul Tepe Jolfa , The International Symposium on the Archaeology and Archaeometry of the Chalcolithic and Bronze Ages in Northwest Iran and South Caucasus , 2017
31. Mahmood Heydarian, Archaeological Sites in the Central of Mazandaran and Natural Factors’ Role , International Conference on ENGINEERING SCIENCES, Winter ۲۰۱۵, Dubai, UAE
٣٢. محمود حیدریان , گزارش مقدماتی دومین فصل بررسیهای باستانشناسی شهرستان سنقروکلیایی , یازدهمین گردهم آیی سالانه باستانشناسی ایران، پژوهشکده باستانشناسی ایران، آذر 1391، تهران، ایران
٣٣. حیدریان، محمود , گزارش مقدماتی بررسی باستانشناختی حوضه آبگیری سد احمد بیگلو (مشکین شهر) , یازدهمین گردهم آیی سالانه باستانشناسی ایران، پژوهشکده باستانشناسی ایران، آذر 1391، تهران، ایران
34. Rashidi Nejad, M., and Heydarian, M. , Archaeological studies of Songhor Rock Art , 4nd International Congress of Society of South Asian Archaeology (4SOSSA). 15-17 April, 2012, Zahedan, IRAN
35. Heydarian, M., Archeological Survey of the Ahmad Baiglo Dam, Meshkin Shahr , 4nd International Congress of Society of South Asian Archaeology (4SOSSA). 15-17 April, 2012, Zahedan, IRAN
36. Heydarian, M , Regional Archeological Research, Mazandaran, North of Iran , Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC. October 26, 2010, Madrid, SPAIN
٣٧. سیدمهدی موسوی کوهپر، رحمت عباس نژاد و محمود حیدریان, سفال سیاه و خاکستری با نقش کنده عصر برنز قدیم: منطقه ای یا فرامنطقه ای , سومین همایش بین المللی آسیای میانه (MAIS)، 29-26 تیر 1388، رامسر، ایران
٣٨. سیدمهدی موسوی کوهپر، محمود حیدریان و زهرا رضایی فریمانی, سفال سیاه و خاکستری با نقش کنده غرب مازندران , دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا (SOSSA)، اردیبهشت 1387، شیراز
39. Heydarian, M., Safari, M. and Mazhari, M. , The Analysis and Typology of Early Bronze Ware in Koliayi Plain in Central Zagros of Iran , International Conference Iran and the Caucasus: Unity and Diversity, June 6-8, 2008. Aria International University, Yerevan, ARMENIA
٤٠. محمودحیدریان و مجتبی صفری, ردپای فرهنگ ماوراءقفقاز قدیم در دشت کلیایی , دومین همایش بین المللی باستان شناسان جنوب آسیا (SOSSA)، اردیبهشت 1387، شیراز
٤١. سید مهدی موسوی کوهپر، رحمت عباس نژاد و محمود حیدریان , گزارش مقدماتی کاوش های باستان شناسی در تپه کلار کلاردشت (فصل اول سال 1385) , نهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، تهران، آذر 1386
42. Heydarian, M., Chehri, T. and Chehri, M, Prehistoric cultures of Sonq , Vessels: inside and outside. 9th European Meeting on Ancient Ceramics, October 24-27, 2007. Budapest, HUNGARY
٤٣. سیدمهدی موسوی کوهپر، محمود حیدریان و حسن باصفا، , بررسی سفالهای اشکانی و ساسانی شهرستان سنقر , همایش باستان شناسی ایران، حوزه غرب، 12-10 آبان 1385، کرمانشاه
٤٤. حمید خطیب شهیدی، محمود حیدریان و حسن باصفا , فرهنگ های پیش از تاریخی دشت سنقر , همایش باستان شناسی ایران، حوزه غرب، 12-10 آبان 1385، کرمانشاه
٤٥. حسن باصفا و محمود حیدریان , مبادلات برون و درون منطقه ای, مطالعه موردی تجارت سنگ لاجورد , فرهنگ هفت هزارساله حصار، 12-10 اسفند 1385، دامغان
National Conference
٤٦. مهدی علیرضازاده نودهی، محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده, فرهنگ لپويي و حوزه نفوذ آن در کوهستان هاي چهارمحال و بختياري , اولين کنفرانس ملي دو سالانه باستان شناسي و تاريخ هنر ايران، ايران، مازندران، اردیبهشت 1398
٤٧. محمود حیدریان، سحر نوری فخر, مطالعه ارتباط آثار باستاني شهرستان گلوگاه با عوامل طبيعي در ArcGIS , اولین همایش فرصت­ها، چالش­ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418، ایران، گلوگاه، شهریور 1398
٤٨. علیرضا خسروزاده، علی اصغر نوروزی، محمود حیدریان، خسرو احمدی, فصل اول کاوش باستان شناختي تپه بردنکون , شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، تهران، 1397
٤٩. مجید ساریخانی، محمود حیدریان و پروانه احمدطجری, مطالعه پراکنش و گستردگي سفال دالما در دشت ملاير , همايش ملي باستان شناسي و هنر سفال و سفالگري، ایران، میانه، 1395
٥٠. محمود حیدریان, محوطه هاي باستاني مرکز مازندران (بابلسر، محمودآباد، آمل، بابل، نور و نوشهر) و عوامل زيست محيطي موثر بر آنها , سومين کنفرانس ملي علوم زيستي ايران، ایران، تهران، 1395
٥١. مجید ساریخانی، محمود حیدریان، شهرام پارسه و یاسر مردانی , نقش منابع آبی در پراکندگی استقرارهای دوران ساسانی شهرستان سنقر , همایش ملی آب، انسان و زمین، 6 شهریوماه 1393، دولت آباد، اصفهان، ایران
٥٢. سیدمهدی موسوی کوهپر، محمود حیدریان , بررسی بناها و آثار معماری دوره های باستانی تبرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) , دومین همایش ملی هنر تبرستان، گذشته و حال، 18-17 اردیبهشت 1393، مازندران، بابلسر، ایران
٥٣. محمود حیدریان، سیدمهدی موسوی کوهپر , بررسی آناتومیک نمونه های زغال چوب حاصل از کاوشهای باستانشناسی تپه کلار به منظور شناسایی جنس چوب بکار رفته در فعالیتهای معماری و صنعتی غرب تبرستان , دومین همایش ملی هنر تبرستان، گذشته و حال، 18-17 اردیبهشت 1393، مازندران، بابلسر، ایران
٥٤. حیدریان، محمود , مروری بر الگوی استقرارهای مس-سنگ حوزه آبریز گاورود و جامیشان، سنقروکلیایی , همایش ملی باستانشناسی ایران، دستاوردها، فرصتها، آسیبها، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1392، بیرجند، ایران
٥٥. مجیدساریخانی، علیرضا خسروزاده و محمود حیدریان , قشم و توسعه گردشگری طبیعی راهکاری برای جاذبه ژئومورفولوژیکی گنبد نمک , همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده، موسسه آموزش عالی قشم، اسفند 1391، قشم، ایران
٥٦. مجیدساریخانی، محمود حیدیان و علیرضا خسروزاده, گنبدهای نمکی ایران، جاذبه ای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه گردشگری ایران، مطالعه موردی استان هرمزگان , اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، اسفند 1391، همدان، ایران
٥٧. محمود حیدریان, تاثیر شرایط زیست محیطی بر شکل دهی جوامع انسانی و آثار معماری مازندران , اولین همایش ملی هنر تبرستان، گذشته و حال، 20 اردیبهشت 1391، مازندران، بابلسر، ایران
٥٨. حسن هاشمی زرج آباد، سیدمهدی موسوی کوهپر، محمود حیدریان و رحمت عباس نژاد, گزارش اجمالی بررسی باستانشناسی منطقه کجور نوشهر , مجموعه مقالات همایش ملی چشم انداز باستانشناسی شمال کشور در دهه آینده، جلد 1، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر. اردیبهشت 1389
٥٩. محمود حیدریان, یافته های باستان شناسی سنقر و کلیایی , همایش کرمانشاه گهواره تمدن (دیروز، امروز، فردا)، 23-22 اردیبهشت 1384، کرمانشاه.کتب و جزوات
١. محمود حیدریان، سهیلا هادی پور مرادی، واژه نامه توصيفي باستان شناسي، تهران، ژینو، 1397
٢. محمود حیدریان، بهنام قاسمی، استخوان شناسی در باستان شناسی، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1394افتخارات
١. استاد منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد، 1396
٢. پژوهشگر برتر استان کرمانشاه در سال 1383
٣. رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه زاهدان در سال 1381پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. عباسعلی محمدی جونقانی بررسی استقرارهای پیش از تاریخی شهرستان بِن، چهار محال و بختیاری سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨
٢. امین بابادی عکاشه بررسی و تطبیق آداب و رسوم حاکم بر مردمان عشایر قوم بختیاری مناطق کوهرنگ، بازفت، لالی و ایذه با تمدن ایلام باستان بر پایه شواهد و مطالعات باستان شناسی دوشنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩٨
٣. حیدر حسینی سفید دشتی بررسی پارینه سنگی کوه خواجه در دشت سیستان، شرق ایران دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
٤. فاطمه حاجی نوروزی بررسی کانی نگاری سفال مس و سنگ میانی منطقه چهارمحال و بختیاری به منظور شناخت منشا آنها دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
٥. قدرت الله گورویی مطالعه کانی نگاری سفال های لبه واریخته (اروک)آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری به منظور شناخت منشا آنها دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
٦. علی نانکلی مطالعه تطبیقی و اصالت‌سنجی کلاهخود مفرغی منتسب به دوره اورارتو در موزه ملی ایران شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
٧. مهدی علیرضازاده نودهی مطالعه الگوی استقرار و برهمکنش جوامع مس و سنگ استان چهارمحال و بختیاری با مناطق همجوار شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٨. زهرا عبدالرحیمیان بررسی شیمیایی و کانی شناسانه سفال عصر مفرغ دشت کلیایی دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
٩. راحله یوسفیان دارانی برهمکنش فرهنگی بین فلات مرکز، جنوب و جنوب غرب ایران یکشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٦
١٠. مرجان قنبری الگوهای استقراری عصرآهن دشت سنقر چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦
١١. یوسف حسن زاده بررسی و معرفی الگوهای گونه شناسانه سفال مانایی شنبه ١٥ مهر ١٣٩٦
١٢. حامد تقی زاده تبیین فرایند گذار از دوره مس و سنگ به مفرغ شمال غرب ایران شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٥
١٣. شبنم شیخی پور تجزیه و تحلیل نقشمایه های ظروف منطقه جیرفت با استناد به آثار موزه ملی ایران یکشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤
١٤. پروانه احمدطجری بررسی باستانشناسی محوطه های مس-سنگی منطقه زند و مرکزی ملایر دوشنبه ٢١ دی ١٣٩٤
١٥. کاوس خسروی طبقه بندی آماری سفال پیش از تاریخ دشت سنقر براساس بررسیهای باستانشناسی سالهای 1383 و 1387 یکشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٤
١٦. مژده مصطفوی قهفرخی بررسی باورها و اعتقادات منطقه لرستان در هزاره های دوم و اول ق.م (بر اساس مفرغ های لرستان موزه ملی ایران) یکشنبه ١٩ مهر ١٣٩٤
١٧. حسین باقری تحلیل الگوی استقراری شهرستان سنقر در دوره اسلامی یکشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٤
١٨. شهرام پارسه تحلیل الگوی استقراری دوره ساسانی دشت سنقر یکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٣
١٩. حمید محمدی تحلیل الگوهای استقراری منطقه میان‌کوه، شهرستان اردل در دوره ایلامی شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٢٠. اعظم خواجه تحلیل الگوهای استقراری دشت سنقر در دوران مفرغ شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٢١. یاسر مردانی بررسی شواهد زمین باستانشناسی رخداد زمین لغزش در تپه مهرعلی فارسی، دشت سده- شمال فارس شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
٢٢. شهرام نصرالهی تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت چهارشنبه ١٥ شهريور ١٣٩١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است