سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨


احمد کیوانی

استادیار

مهندسی مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 32324401-2148

Keyvani@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   متالورژی سطوح و پوشش ها، نانومواد، متالورژی پیشرفته، مهندسی سطح پیشرفته
   خوردگی و اکسیداسیون، حفاظت کاتدی و آندی، جنبه های مکانیکی خوردگی
   متالورژی جوشکاری، تکنولوژی و بازرسی جوشکاری، روش های تولیدسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، انستیتو تحقیقاتی جوش، ، ژاپن ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M.R. Rahimipour, M. Farvizi, A. Keyvani, Phase Stability of ZrO2 9.5Y2O3 5.6Yb2O3 5.2Gd2O3 Compound at 1100 °C and 1300 °C for Advanced TBC Applications , Ceramics International, Vol. 45, 2019, pp. 7344-7350
2. M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M.R. Rahimipour, M. Farvizi, A. Keyvani, Enhancement of Hot Corrosion Resistance of Thermal Barrier Coatings by using Nanostructured Gd۲Zr۲O۷ Coating , Surface and Coatings Technology, Vol. 360, 2019, pp. 1-12
3. A. Keyvani, M. Zamani, A. Fattah-Alhosseini, S.H. Nourbakhsh, M. Bahamirian, Microstructure and corrosion resistance of MAO coatings on AZ31 magnesium , Materials Research Express, Vol. 5, 2018, pp. 1-11
4. A. Shamsipur, A. Anvari, A. Keyvani, Improvement of microstructure and corrosion properties of friction stir welded AA5754 by adding Zn interlayer , International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 25, 2018, pp. 967-973
5. M. Bahamirian, S.M.M. Hadavi, M.R. Rahimipour, M. Farvizi, A. Keyvani, Synthesis and characterization of yttria-stabilized zirconia nanoparticles doped with ytterbium and gadolinium: ZrO2 9.5Y2O3 5.6Yb2O3 5.2Gd2O3 , Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 49, 2018, pp. 2523-2532
6. A. Keyvani, M. Bahamirian, A. Kobayashi, Effect of sintering rate on the porous microstructural, mechanical and thermomechanical properties of YSZ and CSZ TBC coatings undergoing thermal cycling , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 727, 2017, pp. 1057-1066
7. A. Keyvani, M. Yeganeh, H. Rezaeyan, Electrodeposition of Zn-Co-Mo alloy on the steel substrate from citrate bath and its corrosion behavior in the chloride media , Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 26, 2017, pp. 1958-1966
8. A. Keyvani, M. Yeganeh, H. Rezaeyan, Application of mesoporous silica nanocontainers as an intelligent host of molybdate corrosion inhibitor embedded in the epoxy coated steel , Progress in Natural Science Materials International, Vol. 27, 2017, pp. 261-267
9. A. Keyvani, M. Bahamirian, Hot corrosion and mechanical properties of nanostructured Al۲O۳/CSZ composite TBCs , Surface Engineering, Vol. 33, 2017, pp. 433-443
10. M. Hatami, M. Yeganeh, A. Keyvani, M. Saremi, R. Naderi, Electrochemical behavior of polypyrrole-coated AZ۳۱ alloy modified by fluoride anions , Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 21, 2017, pp. 777-785
11. A. Keyvani, M. Bahamirian, Oxidation resistance of Al۲O۳-nanostructured/CSZ composite compared to conventional CSZ and YSZ thermal barrier coatings , Materials Research Express, Vol. 3, 2016, pp. 1-12
12. M. Yeganeh, A. Keyvani, The effect of mesoporous silica nanocontainers incorporation on the corrosion behavior of scratched polymer coatings , Progress in Organic Coatings, Vol. 90, 2016, pp. 296-303
13. A. Keyvani, Microstructural stability, oxidation and hot corrosion resistance of nanostructured Al۲O۳/YSZ composite compared to conventional YSZ TBC coatings , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 623, 2015, pp. 229-237
14. A. Keyvani et al., Microstructural stability of nanostructured YSZ–alumina composite TBC compared to conventional YSZ coatings by means of oxidation and hot corrosion tests , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 600, 2014, pp. 151-158
15. A. Keyvani, M. Saremi, M. Heydarzadeh Sohi, Z. Valefi, A comparison on thermomechanical properties of plasma-sprayed conventional and nanostructured YSZ TBC coatings in thermal cycling , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 541, 2012, pp. 488-494
16. A. Keyvani, M. Saremi, M.R. Saeri, Anodic behavior of Al-Zn-In sacrificial anodes at different concentration of zinc and indium , International Journal of Materials Research, Vol. 103, 2012, pp. 1533-1538
17. M. Saremi, A. Keyvani, M. Heydarzadeh Sohi, Hot corrosion resistance and mechanical behavior of atmospheric plasma sprayed conventional and nanostructured zirconia coatings , International Journal of Modern Physics, Vol. 5, 2012, pp. 720-727
18. A. Keyvani, M. Saremi, M. Heydarzadeh Sohi, An investigation on oxidation, hot corrosion and mechanical properties of plasma-sprayed conventional and nanostructured YSZ coatings , Surface & Coatings Technology, Vol. 206, 2011, pp. 208-216
19. M.R. Saeri, A. Keyvani, Optimization of manganese and magnesium contents in as-cast aluminum-zinc-indium alloy as sacrificial anode , Journal of Materials Science and Technology, Vol. 27, 2011, pp. 785-792
20. A. Keyvani, M. Saremi, M. Heydarzadeh Sohi, Oxidation resistance of YSZ-alumina composites compared to normal YSZ TBC coatings at ۱۱۰۰ °C , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, 2011, pp. 8370-8377
21. A. Keyvani, M. Saremi, M. Heydarzadeh Sohi, Microstructural stability of zirconia–alumina composite coatings during hot corrosion test at ۱۰۵۰ °C , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, 2010, pp. 103-108
22. M. Emamy, A. Keyvani, M. Mahta, J. Campbell, Effect of oxide inclusions on electrochemical properties of aluminium sacrificial anodes , Journal of Materials Science and Technology, Vol. 25, 2009, pp. 95-101
23. H. Sina, M. Emamy, M. Saremi, A. Keyvani, The influence of Ti and Zr on electrochemical properties of aluminum sacrificial anodes , Materials Science and Engineering A, Vol. 431, 2006, pp.263-276
24. M. Mahta, M. Emamy, A. Keyvani, J. Campbell, Precipitation of Fe rich intermetallics in Cr- and Co-modified A۴۱۳ alloy , International Journal of Cast Metals Research, Vol. 18, 2005, pp. 1-7
25. A. Keyvani, M. Emamy, M. Saremi, Influence of casting temperature on electrochemical behavior of Al-Zn-In sacrificial anodes , Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 24, 2005, pp. 1-7
Research Journal
26. A. Keyvani, M. Saremi, M. Heydarzadeh Sohi, Oxidation resistance of the nanostructured YSZ coating on the IN-۷۳۸ superalloy , Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, Vol. 47, 2014, pp. 89-96
27. M. Yeganeh, M. Saremi, A. Keyvani, Effect of incorporation of inhibitor loaded mesoporous silica on the corrosion behavior of epoxy coatings , Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, Vol. 46, 2013, pp.11-17
28. A. Keyvani, M. Emamy, M. Saremi, The effect of casting parameters and major alloying elements on the current capacity of Al-Zn-In anodes , Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 1, 2004, pp. 31-38کتب و جزوات
١. ا. کیوانی، ا. کریمی پور، آزمون‌های خواص مکانیکی و مقاومت مصالح مواد، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران، شابک 6-65-8157-600-978، 1397
٢. ا. کیوانی، م. یگانه، روش‌های نوین جلوگیری از خوردگی و اکسیداسیون به کمک نانوساختارها، انتشارات دانشگاه شهرکرد، ایران، شابک ۶-۷۶-۷۶۶۵-۹۶۴-۹۷۸، 1396
٣. M Saremi, M Emamy, A Keyvani، Corrosion behaviour and protection of copper and aluminium alloys in seawater، Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK, ISBN 978 1 84569 241 4, 2012افتخارات
١. عضو هیأت تحریریه نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی سطح
٢. مسئول علمی و پژوهشی کانون بسیج اساتید دانشگاه شهرکرد
٣. عضو شورای پژوهش گاز استان چهارمحال و بختیاری
٤. رئیس کمیته فنی متالورژی پودر ایران (ISIRI/TC۱۱۹)
٥. عضو هیأت مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
٦. پژوهشگر برگزیده دانشجویی در سال ۱۳۸۳
٧. عضو بنیاد ملی نخبگان
٨. عضو کمیته علمی داوران مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
٩. عضو کمیته علمی داوری هفدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
١٠. عضو کمیته علمی داوری شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
١١. عضو کمیته علمی داوری پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح
١٢. عضو کمیته علمی داوری چهاردهمین کنگره ملی خوردگی ایران
١٣. عضو کمیته علمی داوری سیزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
١٤. عضو پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
١٥. عضو پیوسته انجمن خوردگی ایران
١٦. داور بین المللی مجلات معتبر Elsevier و Springer در زمینه مهندسی سطح، پوشش، خوردگی و جوشکاری
١٧. مدیر گروه مرکز علمی و کاربردی ذوب آهن اصفهان
١٨. پایان نامه تحصیلی نمونه - مقطع کارشناسی ارشد در سال 1384
١٩. دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران
٢٠. رتبه اول فارغ التحصیلی دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
٢١. رتبه اول قبولی دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
٢٢. رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران
٢٣. رتبه اول قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران
٢٤. رتبه دوم فارغ التحصیلی کارشناسی مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است