دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


محمد رضا احمدی دارانی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

ahmadi.darani@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. M.H. Derakhshan, M.A. Darani, A Ansari, R Khoshsiar Ghaziani, On asymptotic stability of Prabhakar fractional differential systems , Computational Methods for Differential Equations
2. M.R. Darani, Direct meshless local Petrov Galerkin method for the two- dimensional Klein-Gordon equation , Engineering Analysis with Boundary Elements
3. M.A. Darani, H. Adibi, M. Lakestani, Numerical solution of integro-differential equations using flatlet oblique multiwavelets , Dynamics of Continuous, Discrete & Impulsive Systems. Series A
4. M.R. Darani, H. Adibi, R.P Agarwal, R Saadati, Flatlet oblique multiwavelet for solving integro-differential equations , Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A
5. Mohammadreza Ahmadi Darani, Mitra Nasiri, A fractional type of the Chebyshev polynomials for approximation of solution of linear fractional differential equations , A fractional type of the Chebyshev polynomials for approximation of solution of linear fractional differential equations M Ahmadi Darani, M Nasiri Computational Methods for Differential Equations 1 (2), 96-107
6. A. Ansari, M.A. Darani, M. Moradi, On Fractional Mittag–Leffler Operators , ON FRACTIONAL MITTAG–LEFFLER OPERATORS, REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS 70:119-131
7. Mohammadreza Ahmadi Darani, Abbas Saadatmandi, The operational matrix of fractional derivative of the fractional-order Chebyshev functions and its applications ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است