دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


سیدوحید میرمقتدایی

استادیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

mirmoghtadaei@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بخشهای RF و آنالوگ مدارات مجتمع
   بخشهای مختلف Front End گیرنده و فرستنده های RF وMicrowave
   انواع فرستنده ها و گیرنده هاسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. SayedVahid Mir-Moghtadaei, Ali Fotowat-Ahmady, AbolghasemZeidaabadiNezhad, and Wouter A. Serdijn, A 90nm-CMOS IR-UWB BPSK transmitter with spectrum tunability to improve peaceful UWB-narrowband coexistence ,
2. SayedVahid Mir-Moghtadaei, Ali Fotowat-Ahmady and AbolghasemZeidaabadiNezhad, , A new IR-UWB pulse for the compatibility of IEEE802.11.a WLAN and IR-UWB systems ,
International Conference
3. Peyman Nejat Dehkordi, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, Noushin Ghaderi, A high Power Conversion Efficiency CMOS Rectifier Using LC Resonator Technique for Energy Harvesting Applications ,
4. Mozhgan Jafari, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, A UWB Pulse Generator with Step Recovery Diode (SRD) for the Characterizing and Evaluation of Materials Using Dielectric Spectroscopy ,
5. Vahid Mir-Moghtadaei, A. Jalili, A. Fotowat-Ahmady, A. ZeidaabadiNezhad, and H. Hedayati, A New UWB Pulse Generator for Narrowband Interference Avoidance ,
٦. میرمقتدایی، س و ، زیدآبادی نژاد، ا ، و فتوت احمدی، ع, ارائه یک پالس جدید رادیو ضربه فراپهن باند (IR-UWB) برای مقابله با تداخل باند باریک و بررسی میزان بهبود عملکرد گیرنده آن ,
7. H. Hedayati, F. Arvani, M. Noshad, V. Mir-Moghtadaei, A. Fotowat-Ahmady, Design of an Optical UWB Pulse Leading to an In-Band Interference Tolerant Impulse Radio UWB Transceiver ,
8. Vahid Mir-Moghtadaei,A. ZeidaabadiNezhad, A. Fotowat-Ahmady,, A New IR-UWB Pulse to mitigate coexistence issues of UWB andNarrowband systems ,
9. M.R.Haji-Hashemi, H.Mir-Mohammad Sadeghi,Vahid Mir-Moghtadaei, , Space-filling Patch Antenna with CPW Feed ,
National Conference
10. Morteza Sahranavard, Sayed Vahid Mirmoghtadaei, A 5Gb/s Nested feedback and Negative capacitance Limiting Amplifier with Wideband Impedance Matching in 0.18 μm CMOS Technology ,
١١. زهرا کرمی دهکردی، سید وحید میرمقتدایی, مبدل ولتاژ افزاينده DC به وسيله¬ي مدارهاي پمپ بارCMOS با مساحت بهينه شده براي کاربرد-هاي برداشت انرژي ,
12. Ahmadreza Ahmadjou, Sayed Vahid Mir-Moghtadaei, A Low Noise and High Gain Distributed Amplifier Using Mismatched Transmission Line in ۱۸۰nm CMOS Technology ,
١٣. مير مقتدايي س، صحرانورد م , مير مقتدايي س، صحرانورد م "شبيه سازي تقويت¬کننده محدود¬کننده به روش فيدبک تو در تو با گين 41dB و پهناي باند 7 GHz در تکنولوژي 0.18µm CMOS " چهارمين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و کامپيوتر و صنايع (1397) ,کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان طرح تحقیقاتی نمونه سالهای ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ از دانشگاه صنعتی اصفهان
٢. پژوهشکده فاوا دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه دوم تحقیقات کاربردی شانزدهمین جشنواره خوارزمی جهت ساخت گیرنده رادار هوایی
٣. دکتر فتوت احمدی(صنعتی شریف)، دکتر زیدآبادی(صنعتی اصفهان) دریافت هزینه فرصت مطالعاتی خارج کشور توسط "مرکز تحقیقات مخابرات ایران" بدلیل قابل توجه بودن تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستمهای مخابراتی UWBپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مژگان جعفری طراحی و شبیهسازی تولیدکنندهی پالس فرا پهن باند جهت کاربردهای شناسایی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی مواد و جنگ الکترونیکی یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٢. مرتضی صحرانورد تقویت کننده محدود کننده با پهنای باند وسیع در تکنولوژی 0.18μm CMOS برای سیستم های مخابرات نوری یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است