شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠


محسن مبینی دهکردی

دانشیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324419

mmobinid@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   زیست فناوری میکروبی: کاربرد بهینه میکروارگانیسم ها اعم از پروکاریوت و یوکاریوت به صورت وحشی و نوترکیب در مباحث کاربردی و تولیدی
   طراحی و تولید واکسن: طراحی واکسن های بیماری های عفونی و خود ایمن از نوع زیرواحدی و نوترکیب و تولید با روش های زیست فناوری میکروبی
   فناوری تخمیر: بهینه سازی فرآیندهای تولید مواد بیوشیمیائی مختلف با واسطه سلول های میکروبی
   تشخیص مولکولی میکروارگانیسم ها: بهینه سازی تشخیص دقیق میکروارگانیسم ها با روش های نوین بیوسنسور، الایزا و ریل-تایم پی.سی.آر
   ژنتیک و مهندسی ژنتیک مخمر: انجام مطالعات بنیادی و کاربردی بر روی سلول های مخمر ساکارومایسس سرویزیهسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه یو سی ال ای، ژاپن ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. Abdollah Kasaei · Mohsen Mobini-Dehkordi · Foruzandeh Mahjoubi · Behnaz Saffar, Isolation of Taxol-Producing Endophytic Fungi from Iranian Yew Through Novel Molecular Approach and Their Effects on Human Breast Cancer Cell Line , Curr Microbiol (2017) 74:702–709
2. Mohsen Mobini-Dehkordi, Iraj Nahvi, , Kamran Ghaedi, Manoochehr Tavassoli, , Isolation of high ethanol resistant strains of Saccharomyces cerevisiae , Research in Pharmaceutical Sciences
3. Mohsen Mobini-Dehkordi, Iraj Nahvi, Hamid Zarkesh-Esfahani, Kamran Ghaedi, Manoochehr Tavassoli, Rinji Akada, Characterization of an interesting novel mutant strain of commercial Saccharomyces cerevisiae , IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY
4. Mohsen Mobini-Dehkordi, Iraj Nahvi, Hamid Zarkesh-Esfahani, Kamran Ghaedi, Manoochehr Tavassoli, Rinji Akada, Isolation of a Novel Mutant Strain of Saccharomyces cerevisiae by an Ethyl Methane Sulfonate-Induced Mutagenesis Approach as a High Producer of Bioethanol , JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING
5. K. Mahnam, B. Saffar, M. Mobini-Dehkordi, A. Fassihi, A. Mohammadi, Design of a novel metal binding peptide by molecular dynamics , Research in Pharmaceutical Sciences
6. Saeid Ziaei, Iraj Nahvi, Mohsen Mobini-Dehkordi , Pproduction of ethanol from starch by recombinant saccharomyces cerevisiae strain expressing the alpha-amylase gene , Int. Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Science
7. M.S. Heydarnejad, S. Rahnama, M. Mobini D., p. Yarmohammadi, Influence of silver nanoparticles on bacterial load reduction and some kidney functions during skin wound healing in Mice , Nano Vision
8. F. Afzal-Javan; M. Mobini-Dehkordi; B. Saffar, Amplification, sequencing and cloning of Iranian native B. subtilis alpha-amylase gene in S. cerevisia , Jondishapur Journal of Microbiology
Research Journal
٩. محمد سعید حیدرنژاد،پریسا یارمحمدی، محسن مبینی، سمیرا رهنما, تاثیر درمان موضعی زخم های پوستی با نانو ذرات نقره، بر روی آنزیم های ALT و AST کبدی و مقدار هموگلوبین در موش سفید آزمایشگاهی , مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان
١٠. محسن گلابی، منوچهر توسلی،ایرج نحوی،محسن مبینی, بررسی رشد و تولید CO2 در سویه های صنعتی ساکارومایسس سرویزیه برای تولید مخمر نانوائی , علوم و صنایع غذائی ایران
١١. محسن مبینی، فهیمه افضل جوان, مطالعه بیوانفورماتیک ژن SPOIIP به منظور شناسائی مولکولی باسیلوس آنتراسیس , مجله بیماری های مشترک انسان و دام
١٢. محمد سعید حیدرنژاد،مهدی نجفی، محسن مبینی، سمیرا رهنما, ارزیابی سمیت حاد نانو ذرات اکسید روی بر روی عملکرد بیوشیمیائی سرمی کبد در موش , مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
١٣. نفیسه کریمی، بهناز صفار، کامران قائدی، محسن مبینی, بهینه سازی بیان، تخلیص و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین نوترکیب بتا دیفنسین -2 نوتروفیل های گاو , مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
١٤. الهام سرمست، محسن مبینی، کیوان بهشتی, جداسازی و بررسی میزان تولید اسید لاکتیک در لاکتوباسیلوس های بومی استان چ و ب , زیست شناسی میکروارگانیسم ها
١٥. سمیرا ابراهیمی، محمد رضا محزونیه، محسن مبینی, اثر متابولیت های لاکتوباسیل های جدا شده از ماست های بومی استان چ و ب , زیست شناسی میکروارگانیسم ها
١٦. B. Saffar, M. Mobini, A. Mohammadi, Construction of novel phytochelatins by overlap oligonucleotides , Journal of Advanced Lab Research in Biology
17. Maryam Hosseinpour, Mohsen Mobini-Dehkordi, Behnaz Saffar, Hossein Teimori , Antiproliferative effects of Matricaria chamomilla on Saccharomyces cerevisiae , Journal of HerbMed Pharmacologyکتب و جزوات
١. ، مبانی زیست شناسی مولکولی،
٢. ، اینترفرون ها: انواع، مکانیسم و کاربرد،
٣. ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ساختار باکتری- جلد دوم- سیتوپلاسم،
٤. ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ساختار باکتری- جلد اول- پوشش سلولی،افتخارات
١. محسن مبینی دهکردی عضو هیات علمی منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد- سال 1396
٢. محسن مبینی دهکردی دریافت پایه تشویقی-پژوهشی 1396
٣. محسن مبینی دهکردی دریافت پایه تشویقی-پژوهشی 1393
٤. محسن مبینی دهکردی پذیرش در دوره دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان با سهمیه استعدادهای درخشان- سال 1383
٥. محسن مبینی دهکردی کسب رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1379
٦. محسن مبینی دهکردی عضو هیات علمی منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد- سال 1391
٧. محسن مبینی دهکردی تولید بالای تاکسول از زیست توده قارچی با فرآیند تخمیر میکروبی- ثبت اختراع Iranian Patent-N0. 78355
٨. محسن مبینی دهکردی تولید عامل کنترل زیستی به منظور حذف قارچ های بیماری زای گیاهی با فرآیند تخمیر میکروبی- ثبت اختراع Iranian Patent-No. 78354پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ساخت ژن فیتوکلاتین سنتزی و کلونینگ آن در میزبان پروکاریوتی
٢. تاثیر نانو ذرات نقره بر عملکرد کلیه و کاهش بار میکروبی زخم در موش سفید آزمایشگاهی (Mus musulus)
٣. کلونینگ توالی کدکنننده آنزیم دی- آمینو اسید اکسیداز کپک فوزاریوم در میزبان ساکارومایسس سرویزیه
٤. بررسی بیان ژن ERG۹ مخمر ساکارومایسس سرویزیه در مقابل ترکیبات فلاونوئیدی گیاهی با استفاده از روش Real-time RT-PCR
٥. مقایسه تاثیرات تاکسول از منشاء گیاه و کپک روی رده سلولی سرطان پستان در انسان
٦. تکثیر، توالی یابی و کلونینگ ژن مولد آلفا- آمیلاز باکتری باسیلوس در مخمر ساکارومایسس


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است