شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠


محمد رفیعی الحسینی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   آللوپاتی و تولیدات طبیعی
   اکولوژی گیاهان زراعی
   تکنولوژی بذر
   تولید گیاهان داروئی
   فیزیولوژی گیاهان زراعی
   تولید گیاهان زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣

مقالات
International Journal
1. Sodaeizadeh, H., M. Rafieiolhossaini, J. Havlik and P. Van Damme, Allelopathic activity of different plant parts of Peganum harmala L. and identification of their growth inhibitors substances , Plant Growth Regulation. 59:227-236
2. Rafieiolhossaini, M., H. Sodaeizadeh, A. Adams, N. De Kimpe and P. Van Damme, Effects of planting date and seedling age on agro-morphological characteristics, essential oil content and composition of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) grown in Belgium , Industrial Crops & Products. 31:145-152
3. Sodaeizadeh, H., M. Rafieiolhossaini and P. Van Damme, Herbicidal activity of a medicinal plant, Peganum harmala L., and decomposition dynamics of its phytotoxins in the soil , Industrial Crops & Products. 31:385-394. DOI 10.1016/j.indcrop.2009.12.006
4. Rafieiolhossaini, M., A. Adams, H. Sodaeizadeh, N. De Kimpe and P. Van Damme, Fast quality assessment of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) by headspace solid-phase microextraction: influence of flower development stage. , Natural Product Communications.7(1):97-100
5. Mosleh, Z., M. H. Salehi and M. Rafieiolhossaini, Effect of Different Soil Series and Manure Application on Agro-morphological Characteristics, Essential Oil and Chamazulene Content of German chamomile , Journal of Essential Oil Bearing Plants. 16(6):730-739
6. Mosleh, Z., M. H. Salehi, M. Rafieiolhossaini and A.Mehnatkesh, Formation of Hydroxy-Interlayer Vermiculite (HIV) in Rhizosphere Soils under German Camomile Cultivation and Manure Application , Clay Minerals.49:63-73
7. Tavakoli, F., M. Rafieiolhossaini, R. Ravash and M. Ebrahimi, UV-B and Low temperature promoted hypericin biosynthesis in adventitious root culture of Hypericum perforatum , Journal of Plant signaling and Behaviour. e1764184: 15(7): 1-7. DOI: 10.1080/15592324.2020.1764184
8. Rajabi-Khamseh, S., A. Danesh Shahraki and M. Rafieiolhossaini, Stress tolerance in flax plants inoculated with Bacillus and Azotobacter species under deficit irrigation , Physiologia Plantarum.1: 1-11. DOI: 10.1111/ppl.13154
Research Journal
٩. رفيعي الحسيني ، م. و ف. صالحي, اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و ويژگيهاي زراعی ارقام آفتابگردان در منطقه شهرکرد , پژوهش و سازندگي. شماره 97، زمستان 1391، صفحات 98-91.
١٠. تدين،ع. و م. رفيعي الحسيني, بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي علوفه در اكوتيپ‌هاي مختلف اسپرس در منطقه شهركرد , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 15. شماره 1. بهار 1392. صفحات 52-39.
١١. تاثير تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز بر كيفيت بذر لوبيا قرمز طي آزمون پيري تسريع شده, تاثير تنش خشكي و محلول پاشي روي و منگنز بر كيفيت بذر لوبيا قرمز طي آزمون پيري تسريع شده , مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي دانشگاه گرگان. جلد هفتم، شماره دوم، صفحات 95-77
١٢. مصلح، ز.، صالحي، م.ح. و م. رفيعي الحسيني, تاثير كشت گياه بابونه آلماني (Matricaria chamomilla L.) و كاربرد كود دامي بر تغيير و تحولات كاني هاي بخش رس و سيلت خاك , مجله علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) دانشگاه صنعتي اصفهان. سال هجدهم. شماره 68، صفحات 21-11
١٣. مصلح، ز.، صالحي، م.ح. و م. رفيعي الحسيني, بررسي ويژگي‌هاي آگرومورفولوژيكي، درصد اسانس و کامازولن گياه بابونه آلماني (.Matricaria chamomilla L) درخاک‌هاي مختلف استان چهارمحال و بختياري , مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) دانشگاه صنعتي اصفهان.سال چهارم. شماره سيزدهم. صفحات 129-121.
١٤. برااني دستجردي، م.، رفيعي الحسيني، م. و ع. دانش شهركي, بررسي هدايت الكتريكي و رشد گياهچه بذر لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) رشد يافته در شرايط تنش خشكي و محلول پاشي عناصر روي و منگنز , مجله پژوهشهاي بذر ايران. سال اول، شماره دوم، صفحات 59-45.
١٥. رفيعي الحسيني ، م.، تدين، م.ر. و م. مظهري, اثر تيمارهاي شکست خواب بر جوانه زني بذر شيرين بيان (.Glycyrrhiza glabra L) , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 16. شماره 4. زمستان 1393. صفحات 817-809.
١٦. فرجي، س.، م. رفيعي الحسيني و ع. عباسي سوركي, تاثير كاربرد جداگانه و تلفيقي كودهاي آلي، زيستي و شيميايي بر برخي خصوصيات كمي و كيفي چغندر قند , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 17. شماره 3. پاييز 1394. صفحات 800-789
١٧. برااني دستجردي، م.، رفيعي الحسيني، م.، دانش شهركي ع. و س. م. هاشمي جزي, بررسي شاخص‌هاي جوانه‌زني بذر لوبيا قرمز توليدي در شرايط تنش خشکي و محلول پاشي منگنز و روي , نشريه علوم و فناوري بذر ايران. جلد چهارم. شماره 1 . بهار و تابستان 94. صفحات 96-83
١٨. نيك نشان، پ.، ع. تدين، م. رفيعي الحسيني و ب. بحريني ن‍ژاد, پاسخ اكوتيپ‌هاي مختلف كرچك (Ricinus communis L.) به تنش خشكي در شرايط آب و هوايي اصفهان و شهركرد , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 17. شماره 4. زمستان 1394. صفحات 1033-1015.
١٩. رفيعي الحسيني ، م. و س. اسماعيلي, اثر اسموپرايمينگ و تنش خشكي بر جوانه‌زني بذور گل جعفري آفريقايي (Tagetes erecta) , مجله اكوفيزيولوژي گياهان زراعي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس. دوره 7. شماره 1. بهار 1394. صفحات 37-22.
٢٠. بدل زاده، ا.، م. رفيعي الحسيني، ع. دانش شهركي و م. قبادي نيا, اثر كم آبياري و سطوح مختلف كودهاي دامي، شيميايي و تلفيقي بر عملكرد و برخي صفات آگرومورفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 18. شماره 1. بهار 1395. صفحات 141-156.
٢١. رفيعي الحسيني ، م.، ف. صالحي و م. مظهري, اثر شدت و زمان تنش خشكي بر وي‍ژگي‌هاي زراعي دو رقم لوبيا , نشريه مهندسي اكوسيستم‌هاي بيابان. دانشگاه كاشان. سال پنجم. شماره يازدهم. تابستان 1395. صفحات 56-45
٢٢. رفيعي الحسيني ، م. و س. جوادي, پاسخ جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdarifa) به تنش خشکی , مجله اكوفيزيولوژي گياهان زراعي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس. دوره 8. شماره4. زمستان 1395. صفحات364-355.
٢٣. اسماعیلی، س.، م. ر. تدین، ع. تدین و م. رفیعی الحسینی, واکنش برخي از خصوصيات کمي و کيفي ارقام مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) به محلول‌پاشي اسيد هيوميک در شرايط خاک شور , مجله نولید گیاهان روغنی. دانشگاه یاسوج. سال 3. شماره 1. بهار و تابستان 1395. صفحات 14-1
٢٤. نعمتي، ا.، م. رفيعي الحسيني و ع. دانش شهركي, تاثير کود دامي و تلقيح باکتريايي بر شاخص‌هاي فيزيولوژيک، عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکي , مجله تنشهاي محيطي در علوم زراعي. جلد نهم. شماره چهارم. زمستان 1395. صفحات 351-339
٢٥. رضایی، ز.، م. رفیعی الحسینی و ع. محمد خانی, اثر نسبت هاي مختلف پليمر سوپر جاذب و کود دامي بر برخي صفات مورفولوژيکي و توليد اسانس رازيانه تحت شرايط تنش خشکي , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 19. شماره 3. پاییز 1396. صفحات 637-621
٢٦. کاظمی، م.، پ. روشندل و م. رفیعی الحسینی, ارزيابي تاثیر دگرآسيبي عصاره آبی شش گياه دارويي بر ويژگیهای فيزيولو‍ژيك و بیوشیميایی چغندرقند و دو علف هرز مهم آن , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. جلد 6. شماره21. پاييز 1396. صفحات79-65
٢٧. حسيني، س.ح.، م. رفيعي الحسيني و ر. برزگر, اثار جايگزيني ورمي‌کمپوست و پرليت با پيت به عنوان خاک پوششي بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌اي (Agaricus bisporus) , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 19 شماره 4 زمستان 1396. صفحات852-837
٢٨. بهادر، م.، م. ر. تدین، م. رفیعی الحسینی و م. ح. صالحی, تغييرات دماي سايه انداز و برخي صفات فيزيولوژيك شاهدانه ) (Cannabis sativaتحت تنش كم آبي و سطوح زئوليت , مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی. دانشگاه بیرجند. جلد دهم. شماره دوم. تابستان 1396. صفحات 279.-269
٢٩. رضایی، ز. و م. رفیعی الحسینی, پاسخ فيزيولوژيک گياه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill) به کود دامي و پليمر سوپرجاذب در شرايط تنش خشکي , مجله اكوفيزيولوژي گياهان زراعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز. جلد 11، شماره3(43) پاييز 1396. صفحات 564-547.
٣٠. حسيني، س.، م. رفيعي الحسيني و پ. روشندل, تاثير پيش تيمار ميدان مغناطيسي بر رشد و فعاليت‌ آنزيم‌هاي آنتي‌اكسيداني گياه دان‌سياه (Guizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت شرايط تنش خشكي , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. دوره 7. شماره 27. زمستان 1397. صفحات 235-219
٣١. بدل زاده، ا.، م. رفيعي الحسيني، ع. دانش شهركي و م. قبادي نيا, اثر کاربرد تلفيقي کودهاي دامي و شيميايي بر اسانس و برخي ويژگيهاي فيزيولوژيک بادرشبو در شرايط تنش کمبود آب , نشریه دانش آب و خاک. جلد 28. شماره 3. پاییز 1397. صفحات 168-155
٣٢. رفیعی الحسینی، م.، م.ح. صالحی، س.جوادی، ز. مصلح و ع. محمد خانی, تأثير ويژگي هاي خاک و کاربرد کود دامي بر ويژگي‌هاي رويشي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي (.Mentha piperita L) , نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. دوره 8. شماره4. زمستان 1397. صفحات 21-1.
٣٣. شاهمیرزایی، ط.، م. رفیعی الحسینی، ع. دانش شهركي و ع. تدين, اثر محلول¬پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان¬سیاه تحت تنش خشکی , مجله به زراعي دانشگاه تهران. دوره 20. شماره 4. زمستان 1397. صفحات 830-817
٣٤. حسيني، س.، م. رفيعي الحسيني و پ. روشندل, تاثير میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی دان‌سیاه (Guizotia abyssinica) تحت تنش خشکی , مجله پژوهشهاي بذر ايران. جلد 5. شماره 1.تابستان 1397. صفحات 52-33
٣٥. رحيم‌پور، م.، س. فلاح و م. رفيعي الحسيني, اثر جايگزيني كودهاي غیر ارگانیک با كود دامي بر كاهش تجمع نيترات و بهبود ماندگاري و محتواي عناصر غذايي ريحان سبز , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. جلد 7. شماره24. تابستان 1397. صفحات154-139
٣٦. حسيني، س.، م. رفيعي الحسيني، پ. روشندل و م. مرادي, تأثير پيش‌تيمار بذور با ميدان مغناطيسي بر برخي صفات مورفو- فيزيولوژيکي دان‌سياه تحت شرايط تنش خشکي , مجله علوم و تحقيقات بذر ايران. دوره 6. شماره 1. بهار 1398. صفحات 33-19
٣٧. اسکندری نسب، م.، م. رفیعی الحسینی، پ. روشندل و م. ر. تدین, بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و محتوای آنتوسیانین‌ گیاهچه دان‌سیاه(Guizotia abyssinica) تحت اثر سه نانو ذره , مجله پژوهشهاي بذر ايران. جلد 5. شماره 2.پاییز 1397. صفحات 89-73
٣٨. رجبي خمسه، س.، دانش شهركي، ع.، رفيعي الحسيني، م.، سعيدي، ك. و م. قبادي نيا, اثرات باكتري‌هاي محرك رشد و سطوح آبياري بر صفات فيزيولوژيك و عملكرد كتان روغني (Linum usitatissimum L.) , نشريه اكوفيزيولو‍ژي گياهان زراعي. جلد 13. شماره 2. تابستان 1398. صفحات 250-231
٣٩. رجبي خمسه، س.، ع. دانش شهركي، م. رفيعي الحسيني، ك. سعيدي و م. قبادي نيا, تغييرات صفات آگرومورفولوژيك بذرك (Linum usitatissimum L.) تحت تاثير باكتري‌هاي محرك رشد گياه و تنش خشكي , مجله تنشهاي محيطي در علوم زراعي. جلد دوازدهم. شماره سوم. پائيز 1398. صفحات 804-793
٤٠. رستمي، م.، س. فلاح، ع. عباسي سوركي و م. رفيعي الحسيني, تاثير آبشويي بر كاهش اثر تركيبات آللوپاتيك سويا، سياهدانه، بادرشبو و شويد بر سبز شدن و مولفه هاي رشدي و فيزيولو‍يكي كلزا , مجله پژوهشهاي بذر ايران. جلد ...... شماره .........زمستان 1398. صفحات ......-..........
٤١. علي نيان جوزداني، س.، م. رفيعي الحسيني، ج. رزمجو و ب. بحريني ن‍ژاد, مکانيسم هاي فيزيولوژيک درگير در پاسخ به شوري گياه علف چاي (Hypericum perferatum) و اثر محلول پاشي اسيد آسکوربيک بر آن , مجله تنشهاي محيطي در علوم زراعي. جلد ...... شماره .........بهار 1399. صفحات ......-..........
٤٢. علي نيان جوزداني، س.، م. رفيعي الحسيني، ج. رزمجو و ب. بحريني ن‍ژاد, واكنش هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گل راعي (Hypericum perferatum) در پاسخ به تنش شوري و محلول پاشي اسيد ساليسيليک. , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. دوره ..... شماره ........ بهار 1399. صفحات ........-........
٤٣. توکلی، ف.، م. رفیعی الحسینی، ر. راوش و م. رفیعیان, اثر نانو اليسيتور سيليس بر ترکيبات ضدالتهابي و برخي صفات مورفوفيزيولوژيکي در گياه زعفران , مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. دوره ..... شماره ........ زمستان 1399. صفحات ........-........
44. Fallah, S., M. Rostami, A. Abbasi Surki and M. Rafieiolhossaini., Phytotoxicity of some medicinal plants residues on emergence and establishment criteria of canola , Journal of Medicinal Plants and By-products. Volume 9 No 2, Autumn 2020, Pages 1 - 16
Promotion Journal
٤٥. نيك نشان، پ.، ع. تدين، ب. بحريني ن‍ژاد و م. رفيعي الحسيني, ارزيابي تحمل به خشكي اكوتيپ‌هاي كرچك (Ricinus communis L.) با استفاده از شاخصهاي تحمل و حساسيت به خشكي در اقليم شهركرد , نشريه گياه زراعي و تنشهاي محيطي دانشگاه شهركرد. دوره ....... شماره ...... بهار 1395. صفحات ....-......
٤٦. سودايي زاده، ح.، م. تجمليان و م. رفيعي الحسيني, تأثير تلفيق آب شور و شيرين بر روي برخي از شاخص‌هاي مورفولوژيکي گياه مرزه (Satureja hortensis) , نشريه گياه زراعي و تنشهاي محيطي دانشگاه شهركرد. دوره 1 شماره 1 بهار و تابستان 1395. صفحات62-55.
٤٧. زارع خورميزي، ه.، ح. سودايي زاده و م. رفيعي الحسيني, بررسي تاثير سطوح سيليکون بر جوانه‌زني و رشد اوليه اسپرس (Onobrychis sativa L.) تحت تنش اسمزي , نشريه گياه زراعي و تنشهاي محيطي دانشگاه شهركرد. دوره 1 شماره 1 بهار و تابستان 1395. صفحات71-63.کتب و جزواتافتخارات
١. - هزینه سفر از انجمن Lapervenchelif کشور فرانسه برای شرکت در هفتمین گردهمایی AFERP, ASP, GA, PSE & SIF بر روی مواد طبیعی با کاربریهای دارویی، تغذیه ای، آرایشی و آگرو شیمیایی، 8-3 آگوست 2008، آتن، یونان
٢. - هزینه سفر از انجمن تحقیقات گیاهان دارویی برای شرکت در پنجاه و پنجمین کنگره بین المللی و گردهمایی سالیانه انجمن تحقیقات گیاهان دارویی، 7-2 سپتامبر 2007 میلادی، گراز، اطریش.
٣. - اخذ بورس تحصیلی دکتری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1383
٤. - کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 12/18
٥. - کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی با معدل 17/17

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است