سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨


ناهید شبانیان بروجنی

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

nahid.shabanian@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   ژئوشیمی آب
   شیمی کانی
   زمین شناسی زیست محیطی
   ژئوتوریسم
   بررسی پتروگرافی سنگ¬های متاآذرین و دگرگونی و رابطه آن با دگرشکلی در پهنه¬های برشیسوابق تحصیلی
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. Davoudian A, خليلي , Noorbehsht I, Dachs E, Genser J, Shabanian B. N, Geochemistry of metabasites in the north of the Shahrekord,Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , N. Jb. Miner. Abh. 182:291-298
2. Shabanian B. N, Khalili M, Davoudian A, Mohajjel M , Petrography and geochemistry of mylonitic granite fromGhaleh-Dezh, NW Azna, Sanandaj-Sirjan zone, Iran , N. Jb. Miner. Abh. 183:233-248
3. Davoudian A, Genser H, Neubauer F, Shabanian B. N, 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen , Gondwana Research 37:216-240
4. Malekmahmoudi F, Davoudian A, Shabanian B. N, عزيزي , Asahara Y, Neubauer F, Dong Y , Geochemistry of metabasites from the North Shahrekord metamorphic complex, Sanandaj-Sirjan Zone: Geodynamic implications for the Pan-African basement in Iran , Precambrian Research 293:56-72
5. Davoudian A, بدر , Shabanian B. N, عزيزي , Neubauer F , A- and I-type metagranites from the North Shahrekord Metamorphic Complex, Iran: Evidence for Early Paleozoic post-collisional magmatism , Lithos 300301:86-104
6. Shabanian B. N, Davoudian A, Dong Y, Liu X, U-Pb zircon dating, geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic ratios from Azna-Dorud Cadomian metagranites, Sanandaj-Sirjan Zone of Western Iran , Precambrian Research 306:41-60
Research Journal
٧. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، خدامي م, بررسي ريخت شناسي زيركن و سرشتي هاي ژئوشيميايي پلوتون گرانيتي قلعه دژ،ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 2:299-308
٨. مولايي دهکردي خ، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، نقرئيان م, ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب داران، بخش مركزي پهنه سنندج- سيرجان، ايران , مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 22:90-107
٩. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، خدامي م , شواهد بافتي وجود شرايط ديناميكي در حين و پس از تبلور گنايس هاي ديناموماگماتيك قلعه دژ ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 3:463-472
١٠. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ارزيابي ويژگي‌هاي مورفوتكتونيك رودخانه زاينده‌رود در شمال‌شرقي استان چهارمحال و بختياري , مجله زمين‌شناسي كاربردي پيشرفته 9:10-19
١١. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف , ويژگي‌هاي ژئوشيميايي توده گابرويي بغم در جنوب اردستان , مجله بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران 2:369-383
١٢. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف, ويژگي هاي تكتونو ماگمايي توده نفوذي بغم در جنوب شرقي اردستان بر مبناي شيمي كاني كلينوپيروكسن وآمفيبول , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 3:471-486
١٣. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف, ويژگي هاي تكتونو ماگمايي توده نفوذي بغم در جنوب شرقي اردستان بر مبناي شيمي كاني كلينوپيروكسن وآمفيبول , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 3:471-486
١٤. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, زمين - دماسنجي دگرشكلي مرمرها بر اساس ماکل در شمال‌شرق معدن ژان، پهنه¬ي سنندج- سيرجان، استان لرستان , مجله بلورشناسي وكاني‌شناسي ايران 2:214-224
١٥. عطايي فرد ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ژئوشيمي گرانيت پرآلومينيوس دو ميكايي ميلونيتي پل توغان، غرب استان اصفهان , مجله بلورشناسي وكاني‌شناسي ايران 4:661-672
١٦. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مينرال شيمي و تعيين خاستگاه تورمالين‌هاي توده گرانيت گنايس شمال‌شرق معدن ژان، استان لرستان , پترولوژي اصفهان 23:65-82
١٧. سخايي ز، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , همخواني دماسنجي ماکل دگرشکل کلسيت در سنگهاي آهکي و زمين-دماسنجي کلريتهاي توده گابرويي سرکوبه , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 2:331-342
١٨. عطايي فرد ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تطابق زمين دماسنجي بر اساس شيمي کاني و درج? حرارت دگرشکلي تود? گرانيت ميلونيتي پل نوغان (پهن? سنندج-سيرجان) , مجله پترولوژي 25:65-80
١٩. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , عوامل کنترل کننده تبلور تورمالين توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال شرق معدن ژان (استان لرستان) , زمين شناسي اقتصادي 2:343-358
٢٠. نقره‌ئيان م، خدامي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, پتروژنز سنگهاي آتشفشاني پليوسن - كواترنري در استان اصفهان: با نگرشي برماگماتيسم آداكيتي , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 3:451-462
٢١. آهنکوب م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مکي زاده م , شيمي كاني كلينوپيروكسن در سنگ هاي گابرويي گنبد نمكي دره بيد،چهار محال و بختياري-ايران , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 1:153-168
٢٢. داوديان دهکردي ع، حيدري چالشتري ا، شبانيان ن، مرادي آ , کاني شناسي و شناخت پروتوليت گنايس هاي شمال درياچه سد زاينده رود، شمال شهرکرد (پهنه سنندج-سيرجان) , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1:139-152
٢٣. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ژئوشيمي توده گرانيت- گنايس ميلونيتي تورمالين دار شمالشرق معدن ژان، استان لرستان , مجله زمين شناسي اقتصادي 9:141-158
٢٤. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ويژگي ژئوشيميايي سنگهاي آمفيبوليتي پير عباد، شمالشرق ازنا، پهنه سنندج-سيرجان , پژوهشهاي دانش زمين 32:16-32
٢٥. داوديان دهکردي ع، بندخت م، شبانيان ن , سن سنجي 40Ar/39Ar و شيمي کاني‌ ميکاي سفيد فنژيتي در ارتوگنايس‌هاي چشمي صادق آباد، شمال شهرکرد (پهنه سنندج ـ سيرجان) , زمين شناسي کاربردي پيشرفته 26:16-25
٢٦. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، پناه دار ف, ژئوشيمي توده گرانيتوييدي قره بلطاق، بويين ميان دشت (جنوب شرق اليگودرز) , پترولوژي 11:59-76
٢٧. اسحاقي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب غرب چمن سلطان اليگودرز (استان-لرستان) , ژئوشيمي 1:59-69
٢٨. داودي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, بررسي خصوصيات ريخت سنجي حوضه رودخانه زاينده رود از سد زاينده رود تا پل زمانخان , مجله زمين شناسي کاربردي پيشرفته 16:59-70
٢٩. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تحليل ويژگي‌هاي رسوب‌شناسي پادگانه‌هاي آبرفتي رودخانه‌ي زاينده‌رود , مجله پژوهشهاي فرسايش محيطي 18:67-84
٣٠. رياحي ساماني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع (1397) , زمين شيمي و حيط زمين ساختي گرانيت گنايس هاي آبادچي، شمال شهرکرد , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1:195-208
٣١. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م (1397) , تعيين نوع ، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي در? سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهن? سنندج-سيرجان ,
International Conference
٣٢. Davoudian A, سخايي , Shabanian B. N , "Petrology of Sarkoobeh alkali gabbro in the north of Khomian, Iran , (30th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism(2014)
٣٣. ميرلوحي , Khalili M, Scherstén A, Shabanian B. N, "Geochemistry and Tectonic setting of syenites of the north Shahrekord, Iran " 30th International Conference on , (Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism (2014
٣٤. ميرلوحي , Khalili M, Scherstén A, Shabanian B. N, New 40Ar/39Ar dating on biotites from Aderba Granite gneiss, Golpayegan Metamorphic Complex (Sanandaj- Sirjan Zone), Central Iran ,  Goldschmidt2015 (2015)
٣٥. سخايي ز، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، پايداري م , بررسي ماكل هاي دگرشكلي در سنگ هاي آهكي غرب سركوبه(شمال خمين)  ,  سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين‌المللي علوم زمين دانشگاه مشهد
٣٦. رياحي ساماني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، منصوري اصفهاني م, تاثير دگرشكلي بر بلور كوارتز به همراه متازوماتيسم سديم در متاگرانيت چين خورده آبادچي ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين (1394)
٣٧. رييسي نافچي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، منصوري اصفهاني م, شكل‌گيري آلبيت با ماكل تخته شطرنجي در گرانيت گنايس شرق سد زاينده رود ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٣٨. واعظ دليلي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، ميرلوحي ا, تعيين نوع و خاستگاه تورمالين‌هاي پگماتيت اوچستان، معدن مركزي (شمالشرق گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان) ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٣٩. رحيمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، ميرلوحي ا, "دگرشكلي ديناميك دما پايين تا دما بالا در توده گرانيت گنايس انكلاودار جنوب غرب يكه چاه (شمالشرق گلپايگان) ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٤٠. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, مطالعه ي گارنت-آمفيبوليت هاي سد زاينده رود: شاهدي بر تشكيل محيط تكتونيكي پشت كمان در انتهاي نئوپروتروزوئيك (پهنه سنندج –سيرجان) , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
٤١. هاشمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، عزيزي ح, مقايسه ريزساختارهاي دگرشکلي در پاراگنايسهاي شمال شهرکرد و شمالشرق گلپايگان , سي و ششمين گردهمايي و سومين گنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٤٢. قاسم پور م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، معين زاده س, شواهد پتروگرافي دگرگوني درجه پايين در سنگهاي گابرويي منطقه حرجند، شمال شرق کرمان , سي و ششمين گردهمايي و سومين گنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
National Conference
٤٣. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، محجل م, مينرال شيمي بيوتيت هاي پلوتون گرانيتوئيدهاي،قلعه دزد شمال غرب ازنا , چهاردهمين انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
٤٤. پناه دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, ويژگيھاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني بيوتيت در تود هھاي گرانيتي گرانيتوئيدي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , هجدهمين همايش بلورشناسي وكاني شناسي ايران
٤٥. پناه‌دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, شيمي كاني هاي آمفيبول و پلاژيوكلاز توده هاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , چهاردهمين انجمن زمين شناسي ايران
٤٦. ۸۵-پناه دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, ويژگيهاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني آمفيبول در تودههاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , نوزدهمين همايش بلورشناسي و كانيشناسي ايران، دانشگاه گلستان (گرگان)
٤٧. داوديان دهکردي ع، گنسر ه، نوي بائر ف، شبانيان ن, يافته هاي نوين از زمان فرورانش نئوتتيس بر مبناي سن نگاري مطلق 40Ar/39Arنمونه هاي اكلوژيت شمال شهركرد ,  پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
٤٨. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي انديسهاي مورفومتري رسوبات پادگانه هاي آبرفتي رودخانه زايند هرود در برخي نقاط انتخابي  , ششمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان
٤٩. حسيني هفشجاني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، اسماعيلي وردنجاني ر, "بررسي رابطه بين TDS وES آب زيرزميني در برخي از چشمه هاي شهر گندمان استان چهارمحال و بختياري , ششمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان
٥٠. حسيني هفشجاني س، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مشتاقي ح، بيگي ح, بررسي کيفيت آب برخي از چشمههاي استان چهار محال و بختياري از نظر آلودگي به فلزات سنگين  , اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار
٥١. حسيني هفشجاني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، بيگي ح، صبا ع, ارزيابي کيفيت آب چشمه سندگان شهرستان لردگان جهت شرب , اولين کنفرانسملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار
٥٢. جلالپور ح، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, تخمين جهت جريان سيال قديمي در شيست‌هاي متاپليتي تورمالين‌دار شمال شرق انارک ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
٥٣. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ماهي آمفيبول در متابازيت‌هاي ميلونيتي پيرعباد، شمال‌شرق ازنا ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
٥٤. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميک در توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال‌شرق معدن ژان ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
٥٥. سخايي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي فشار و دماي دگرگوني سنگ هاي متاگابرويي سركوبه(شمال خمين)بر اساس كاني شناسي , هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
٥٦. مرادي ا، شبانيان ن, تركيب كانيايي تورمالين ها در توده گرانيت گنايس ميلونيتي شمال شرق معدن ژان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
٥٧. جابري م، شبانيان ن، حيدري قهفرخي ز، داوديان دهکردي ع، پژوهش م , مكان يابي زون هاي گسله آبدار با استفاده از رشد گياه پسته وحشي و انجير كوهي در معدن انجيره منطقه تيران سامان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
٥٨. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مطالعه ريزساختارهاي گرانيت ميلونيتي پيرعباد(پهنه سنندج سيرجان) , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
٥٩. عطايي فرد ن، شبانيان ن , زمين دماسنجي ميكروساختاري دگرشكلي در گرانيتوئيد ميلونيتي پل نوغان پهنه سنندج سيرجان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
٦٠. عطايي فرد ن، شبانيان ن, شواهد دگرشكلي كريستال پلاستيك كوارتز و فلدسپار در گرانيتوئيد ميلونيتي پل نوغان، بوئين مياندشت  , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
٦١. رسايي م، شبانيان ن , زمين -دماسنجي ماكل دگرشکلي كاني كلسيت در مرمرهاي قره آغاج , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
٦٢. بندخت م، شبانيان ن , پتروگرافي گنايس هاي چشمي شمال شهرکرد، پهنه سنندج- سيرجان , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
٦٣. خيري نيک ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خدامي م, تحليل آثار رخساره شيست سبز در متادلريتهاي شمال شهركرد، پهنه , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
٦٤. افشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , قابليت زمين گردشگري راديولاريتهاي پارك شيرين، استان كرمانشاه , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
٦٥. افشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, قابليتهاي ژئوتوريسمي شهرستان سرپل ذهاب (استان كرمانشاه)  , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
٦٦. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي
٦٧. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي
٦٨. جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , بررسي ويژگي هاي سنگ شناسي و اكتشافي شمال غرب معدن تيره وجين رهيافتي بر انديس معدني سرب و روي معدن تيره و جين،تيران , دومين همايش ملي سرب و روي
٦٩. جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، پژوهش م, اکتشاف، مذلسازي و تخمين ذخيره انديس هاي معدني سرب و روي در بلوك جنوبي معدن تيره و جين،تيران ,  اولين کنفرانس ملي مهندسي اکتشاف منابع زيرزميني
٧٠. داودي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, تاثير زمين شناسي بر ژئومورفولوژي رودخانه مئاندري زاينده رود مطالعه موردي از سد زاينده رودتا پل زمان خان ,  سومين همايش ملي-دانشجويي مرتع،آبخيز و بيابان
٧١. فشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي سنگ هاي سيليسي نيمه قيمتي در منطقه سرپل ذهاب(استان كرمانشاه) , بيست و دومين همايش بلورشناسي و کانيشناسي ايران، دانشگاه شيراز (1393)
٧٢. حيدري چالشتري ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, شواهددگرشكلي ديناميك در پاراگنيسهايحاشيه درياچه سد زاينده رود , بيست و دومين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
٧٣. طاهري سودجاني ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, سايه هاي استريني در گرانيتوئيدهاي گارنتدار منطقه حاشيه شرقي سد زايندهرود، پهنه ,  بيست ودومين همايش بلورشناسي و کانيشناسي ايران، دانشگاه شيراز
٧٤. رحيمي ص، شبانيان ن، خدامي م , پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شمال شهركرد جعفراباد  , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٧٥. طاهري سودجاني ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مطالعه بلورهاي گارنت در توده هاي گرانيتوئيدي شهرك سد زاينده رود،پهنه سنندج سيرجان , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٧٦. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, تاثير زمين شناسي بر مورفولوژي رودخانه شرياني توت سفيد , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٧٧. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, تقسيم بندي و بررسي عوامل محيطي موثر بر مورفولوژي رودخانه ها  ,  تقسيم بندي و بررسي عوامل محيطي موثر بر مورفولوژي رودخانه ها
٧٨. حيدري چالشتري ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , شيمي كانيايي بلورهاي ميكاي سفيد در پاراگنايس هاي حاشيه درياچه سد زاينده رود،پهنه سنندج-سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٧٩. خيري نيک ف، شبانيان ن، خدامي م, بررسي آثار كلريتي شدن پلاژيوكلازها در متادلريت هاي شمال شهركرد، پهنه سنندج سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٨٠. خيري نيک ف، شبانيان ن، خدامي م, بررسي آثار كلريتي شدن پلاژيوكلازها در متادلريت هاي شمال شهركرد، پهنه سنندج سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
٨١. مرادي ا، جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي انديس آهن شمال سامان، استان چهارمحال و بختياري (زون سنندج-سيرجان)  , همايش تدبير در توسعه تستان چهارمحال و منطقه‌ايي
٨٢. داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، احمدي ق, قابليت‌هاَي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) استان چهارمحال و بختياري با هدف توسعه پايدار , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
٨٣. حسين پور ز، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, مقايسه کيفيت رواناب شهري مناطق صنعتي، تجاري، خانگي شهرکرد و راهکارهاي استحصال , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
٨٤. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, بررسي علل و عوامل موثر بر فرسايش حوزه آبخيز توت سفيد  , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
٨٥. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, بررسي ژئومورفولوژي و تغييرات آن در حوزه توت سفيد , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
٨٦. واعظ دليلي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، ميرلوحي ا , پتروگرافي و شواهد حاکي از دگرشکلي در پگماتيت گرانيتي اوچستان (شمال گلپايگان) ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
٨٧. رحيمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، ميرلوحي ا, پتروگرافي گرانيت گنايس جنوب غرب يکه چاه (شمال شرق گلپايگان)  ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
٨٨. رييسي نافچي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميکي در بلورهاي كوارتز توده گرانيت گنايس اسفن دار حاشيه سد زاينده رود، شمال شرقي استان چهارمحال و بختياري ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
٨٩. نصيري اردلي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م ", شواهد کانه زايي آهن و مس در سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهركرد ,  بيست و سومين همايش بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران
٩٠. جمالي گندماني ن، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م , بررسي شيمي كاني كلينوپيروكسن و پتروگرافي سنگ‌هاي گابرويي گنبد نمكي باغ بهزاد , دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني
٩١. قاسم پور م، شکيبا س، شبانيان ن، بيابانگرد ح , تعيين تحولات ماگمايي سنگ‌هاي ولكانيكي جنوبشرق نهبندان طي بررسي پتروگرافي , دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني
٩٢. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تعيين شرايط ترموديناميکي تبلور سنگهاي بازالتي گنبد نمکي کوهرنگ بر مبناي پتروگرافي , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
٩٣. نصيري اردلي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م, زمين دماسنجي کلسيت براساس ماکل در رگه هاِّي سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهرکرد , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
٩٤. حسيني س، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مرادي آ, بررسي شواهد دگرشکلي ديناميکي دانه هاي کوارتز در رگه هاي سيليسي شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
٩٥. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تاثير نفوذ گرانيت گنايس بر آمفيبوليت هاي شمال شرق معدن ژان، استان لرستان , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
٩٦. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح، هاشمي م, ژئوشيمي و پتروژنز توده هاي گرانيتوئيدي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
٩٧. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، هاشمي م, شواهد رخداد اختلاط ماگمايي و متاسوماتيسم سديم در گرانيت هاي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
٩٨. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م، مرادي آ , بررسي شواهد دگرشکلي ديناميک در متاپساميت هاي دره سوردي دوشا، پهنه سنندج-سيرجان ,  اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
٩٩. داوديان دهکردي ع، کردي دولت آبادي ي، شبانيان ن، توکلي ن, پتروگرافي و ژئوشيمي متابازيت هاي جنوب شرق اليگودرز، سنندج - سيرجان  , هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران
١٠٠. داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، اسماعيلي دولت آبادي م، توکلي ن, محيط تکتونيکي و منشأ گابروهاي شمال بوئين-مياندشت، جنوب شرق اليگودرز ,  بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٠١. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح، هاشمي م, شواهد دگرشکلي شکل پذير در گرانيتوئيدهاي ميلونيتي شمال شهرکرد ,  هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران
١٠٢. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ مادر آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٠٣. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي دگرشکلي و دگرگوني در متاپساميتهاي گنبد نمکي کوهرنگ، استان چهارمحال و بختياري ,  سي و پنجمين گردهمايي علوم زمين
١٠٤. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين ماهيت سيال در آلتراسيون سنگهاي بازالتي گىبد نمكي كوهرنگ برمبناي پتروگرافي , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٠٥. يوسفيان جزي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مرادي آ, بررسي شواهد دگرشكلي ديناميك و رخداد آلتراسيون در متاگرانيت ميلونيتي منطقه عادگان , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٠٦. حسيني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , ويژگي هاي ژئوشيميايي و ژنز سنگ هاي آمفيبوليت شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٠٧. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, تعيين منشاء پروتوليت اکلوژيتهاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد: بررسي شواهد :ژئوشيميايي و ايزوتوپي ,  سي و پنجمين گردهمايي علوم زمين
١٠٨. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م , بررسي ماهي کانيها در متاپساميت هاي دره سورديدوشا، پهنه سنندج - سيرجان , سومين همايس ملي زمين شناسي و اکتشافات معدني
١٠٩. يوسفيان جزي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مرادي آ, بزرسي محيط تكتويكي متاگرانيت هاي ميلونيتي جنوب عادگان(شهرستان فريدونشهر) ,  سومين همايس ملي زمين شناسي و اکتشافات معدني
١١٠. نجفي م، شبانيان ن، بختياري ب، داوديان دهکردي ع, فرآيندهاي تاثيرگذار بر شکل بلورهاي پلاژيوکلاز سنگهاي بازالتي گنبد نمکي نازي، بازفت ،ايران , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١١. فولادوند د، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، قطره ساماني ع، عليدوستي شهرکي آ، رحيميان م, ررسي آثار واکنش زايي سنگدانه هاي بتن طي واکنش قليايي - سيليسي در پروژه سد و نيروگاه راغون , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١٢. خدري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م , ترکيب کانيايي گابروهاي گنبد نمکي دره بيد , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١٣. بهرامي طاقانکي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مراديان تشنيزي, پتروگرافي وتعيين نوع ماسه سنگ هاي منطقه هوره در شمال شهرکرد، زون سنندج-سيرجان , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١٤. محسني دهکردي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, پتروگرافي و ترکيب کانيايي بلورهاي بيوتيت توده ي گرانيتوئيدي مروك، شمال درود , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١٥. مهاني ي، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, ررسي شيمي کاني گارنت آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد (زون سنندج- سيرجان) , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١١٦. کريمي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مراديان تشنيزي , نقش کنترل کننده هاي ساختاري برکانه زايي در پهنه برشي شمال شهرکرد  , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١١٧. هرامي طاقانکي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، بختياري ب, تعيين الگوي فضايي بلورهاي کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگهاي ناحيه هوره، استان چهارمحال و بختياري، ايران , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١١٨. مهاني ي، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, بررسي زمين فشار دماسنجي گارنت آمفيبوليتهاي صادق آباد، شمال شهرکرد -(زون سنندج سيرجان) , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١١٩. فولادوند د، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، قطره ساماني ع، رحيميان م, پتروگرافي بتن سخت شده سد و نيروگاه راغون با تأکيد بر تأثير ميکرو سيليس بر کنترل واکنش زايي قليايي-سيليسي , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٢٠. محسني دهکردي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، رياحي ساماني ف, ررسي ريختشناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٢١. خدري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م، بختياري ب, مطالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٢٢. نجفي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٢٣. حسینی هفشجانی، س.ف.، داودیان دهکردی، شبانیان بروجنی، ن.، مشتاقی بروجنی، ح.، ع.ر.، بیگی هرچگانی, بررسی کیفیت آب برخیاز چشمه‌های استان چهار محال و بختیاری از نظر آلودگی به فلزات سنگین , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
١٢٤. داودی، ا.، داودیان دهکردی، ع.ر.، شبانیان بروجنی، ن., تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعهموردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان)، , سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان،کتب و جزواتافتخارات
١. منتخب آموزشی -1395
٢. نفر اول مسابقه عکاسی پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایرانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ياسمن مهاني ترکيب کانيايي گارنت آمفيبوليت¬هاي دره گزستان صادق آباد، کمپل...
٢. هنگامه مرداني تعيين ويژگي هاي ژئومورفولوژيكي و فرسايش در حوزه آبخيز توت سف... دوشنبه ١٣ مهر ١٣٩٤
٣. حديثه قيوميان بررسي و مقايسه تاًثير مهم‌ترين عامل توليد رسوب در سدهاي خاکي... دوشنبه ٤ آبان ١٣٩٤
٤. زهرا حسين پور ارزيابي كيفيت رواناب ناشي از بارندگي در سطح شهركرد و كاربرد ... سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤
٥. داود فولادوند ارزيابي سنگ‏نگاري بتن، مثال موردي: سد و نيروگاه راغون
٦. معصومه خدري پترولوژي سنگها آذرين گنبد نمکي دره بيد، استان چهارمحال و بخت...
٧. زهرا بهرامي طاقانکي مطالعه ژئو¬شيميايي ماسه¬سنگ¬هاي هوره، شمال شرق استان چهارمحا...
٨. ارزو مرادي بررسي مقايسه¬ايي ژئوکرونولوژي و پترولوژيکي گنايس‌هاي گرانيتي...
٩. محمد رضا قاسم پور مطالعه پترولوژيکي و ژئوشيميايي سنگ هاي آذرين سري دسو منطقه ح...
١٠. مهين هاشمي مطالعه پترولوژي، ژئوشيمي و سن سنجي پاراگنايس هاي پيرامون دري...
١١. الهام داودي بررسي عوامل موثر در مورفولوژي رودخانه زاينده رود (مطالعه مور... یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٢
١٢. سيد فاطمه حسيني هفشجاني تاثير سازندهاي زمين شناسي بر روي کيفيت آب برخي چشمه هاي استا... چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٢
١٣. سحر کوليوند ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي متابازيت‌هاي پيرعباد، شمال‌شرق ازن... چهارشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٣
١٤. مرضيه جابري بررسي رابطه پترولوژيكي سنگ هاي دگرگوني شمال سامان با انديس ه... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
١٥. ارزو مرادي تركيب كانيايي تورمالين توده هاي گرانيتوئيدي در شمال شرق معدن... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
١٦. زينب سخايي ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي بازيك غرب سركوبه (شمال خمي... چهارشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٣
١٧. نسترن عطايي فرد ژئوشيمي و پترولوژي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه پل نوغان (بوئي... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
١٨. افسانه طاهري سودجاني تعيين ماهيت پتروژنتيكي توده‌هاي شبه ماگمايي حاشيه شرقي سد زا... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
١٩. اشرف حيدري چالشتري تركيب كانيايي و ژئوشيمي پاراگنايس‌هاي شمال درياچه سد زاينده... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٢٠. فاطمه خيري نيك ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي متادلريت‌هاي شمال شهركرد، پهنه سنن... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٢١. مريم بندخت پترولوژي گنايس‌هاي چشمي صادق‌آباد، شمال شهركرد زون سنندج- سي... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٢٢. سكينه محمدي ارزيابي فعلي بيابان زايي دشت خانميرزا با استفاده ‌از مدل‌ IM... سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
٢٣. فريبا رياحي ساماني پترولوژي گرانيت چين خورده آبادچي، شمال شهرکرد، زون سنندج – س... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٢٤. معصومه رحيمي پترولوژي توده گرانيتي اِنکلاودار جنوب غرب يکه چاه شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٢٥. الهام واعظ دليلي پتروگرافي و مينرال شيمي کاني¬هاي گارنت و تورمالين در پگماتيت... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٢٦. زهرا رييسي نافچي بررسي پترولوژيكي گرانيت اسفن دار حاشيه درياچه زاينده رود، شم... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٢٧. معصومه نصيري اردلي بررسي زمين‌شناسي و منشاء رگه‌هاي آهن انديس معدني قلعه مهدي‌آ... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٢٨. نيلوفر جمالي گندماني پترولوژي سنگ‌هاي آذرين گنبد نمكي باغ بهزاد، شرق لردگان شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٢٩. فرزانه ولي پورهفشجاني ژئوشيمي و مطالعه ريز ساختارهاي متاپساميتهاي دره ي سوردي دوشا… شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣٠. سيد محمد حسيني بررسي ريز ساختارها و تغييرات شيميايي سنگ‌هاي ميلونيتي شمال‌ش... شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣١. پرديس جعفري زمين شناسي و پترولوژي توده‌هاي آذرين گنبد نمکي کوهرنگ شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣٢. فرحناز نصرت الهي تعيين منشاء سنگ‌هاي ميلونيتي جنوب درياچه زاينده رود شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣٣. الهام يوسفيان جزي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پتروگرافي و ژئوشيمي توده گرانيتي جنوب آدگان، غرب شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣٤. معصومه نجفي ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ¬هاي آذرين گنبد نمکي نازي ب... سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧
٣٥. افسانه بدر سن نگاري و پنرولوژي توده هاي گرانيتوئيدي شمال شهرکرد
٣٦. مليحه محسني دهكردي ژئوشيمي و ترکيب کانيايي توده ي گرانيتوئيدي شمال درود
٣٧. ندا توكلي ژئوشيمي و ژئوديناميک کمپلکس آذرين و دگرگوني بوئين - مياندشت ...


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است