یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


رفعت زارع بیدکی

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 038-32324423

zare.rafat@nres.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   هیدرولوژی حوزه های آبخیز و مدیریت بهینه منابع در آبخیزها
   . هیدرولوژی برف، تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و ارزیابی وضعیت منابع طبیعی تجدید شونده در حوزه های آبخیزسوابق تحصیلی
   دکتری، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است