جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


علی عباسی سورکی

دانشیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کشاورزی اکولوژیک: بررسی رویکردهای اکولوژیکی و زمینه های پایداری در کشاورزی
   علوم و تکنولوژی بذر: فناوریهای جدید در حیطه بذر گیاهان زراعی و مرتعیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Hossein Reza ROUHI , Ali ABBASI SURKI , Farzad SHARIF-ZADEH1, Reza TAVAKKOL AFSHARI , Mohammad Ali ABOUTALEBIAN , Goudarz AHMADVAND, Study of Different Priming Treatments on Germination Traits of Soybean Seed Lots ,
2. A. Abbasi Surki*, F. Sharifzade , R. Tavakkol Afshari , N. Majnoun Hosseini , and H. R. Gazor, Optimization of soybean (Glycine max Merr.) seed drying conditions with response surface methodology in a constant-bed dryer using two cultivars ,
3. A. Abbasi Surki*, F. Sharifzade , R. Tavakkol Afshari , N. Majnoun Hosseini , and H. R. Gazor, Optimization of Processing Parameters of Soybean Seeds Dried in a Constant-bed Dryer Using Response Surface Methodology ,
4. A. Abbasi Surki *, F. Sharifzadeh and R. Tavakkol Afshari, Effect of drying conditions and harvest time on soybean seed viability and deterioration under different storage temperature ,
5. S. P. C. Groot, A. Abbasi. Surki, R. C. H. de Vos and J. Kodde1, Seed storage at elevated partial pressure of oxygen, a fast method for analyzing seed ageing under dry conditions ,
6. Ali Abbasi Surki , Hossein Reza Rouhi*, Ali Moradi , Nariman Zainali and Javad Alimoradi, Methods for overcoming seed dormancy in Jimson ,
7. Aliyeh Salehi, Seyfollah Fallah*, and Ali Abbasi Sourki, Organic and inorganic fertilizer effect on soil CO۲ flux, microbial biomass, and growth of Nigella sativa L ,
8. Maryam Rostaei , Sina Fallah , Zahra Lorigooini , Ali Abbasi Surki, The effect of organic manure and chemical fertilizer on essential oil, chemical compositions and antioxidant activity of dill (Anethum graveolens) in sole and intercropped with soybean (Glycine max) ,
9. Sina Fallah ,Maryam Rostaei , Zahra Lorigooini , Ali Abbasi Surki, Chemical compositions of essential oil and antioxidant activity of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in sole crop and dragonheadsoybean (Glycine max) intercropping system under organic manure and chemical fertilizers ,
10. Maryam Rostaei , Sina Fallah , Zahra Lorigooini , Ali Abbasi Surki, Crop productivity and chemical compositions of black cumin essential oil in sole crop and intercropped with soybean under contrasting fertilization ,
11. Elahe Zafarian, Ataollah Ebrahimi*, Esmaeil Asadi Boroujeni , Ali Abbasi Surki, Required Growing Degree-Days (GDDs) for each Phenological Stage of Fritillaria imperialis ,
12. Aliyeh Salehi ,* , Sina Fallah , Karin Zitterl-Eglseer , Hans-Peter Kaul , Ali Abbasi Surki and Bano Mehdi , Effect of Organic Fertilizers on Antioxidant Activity and Bioactive Compounds of Fenugreek Seeds in Intercropped Systems with Buckwheat ,
13. Ameneh Zamani , Mojtaba Karimi*, Ali Abbasi-Surki and Fatemeh Direkvand-moghadam, The effect of humic acid application on Stevia (Stevia rebaudiana) growth and metabolites under drought stress ,
14. Hossein Reza Rouhi , Mohammad Hasan Vafaei,*, Maryam Saman , and Ali Abbasi Surki, Effect of Hydrogen Peroxide on Physiological Quality and Germination of Aged Pumpkin Seeds under Drought Stress Condition ,
15. Ali Abbasi Surki · M. Nazari · S. Fallah · R. Iranipour, The competitive effect of almond trees on light and nutrient absorption, crop growth rate, and the yield in almond–cereal agroforestry systems in semi-arid regions ,
16. Ali Abbasi Surki · M. Nazari · S. Fallah · R. Iranipour, Improvement of the soil properties, nutrients, and carbon stocks in different cereal–legume agroforestry systems ,
17. Elahe Ahmadpoor Dehkordi , Ali Abbasi Surki ,* , Mehdi Pajouhesh , Pejman Tahmasebi, Straw checkerboard barriers improve soil restoration and mitigate the impacts of drought on Medicago scutellata L ,
Research Journal
١٨. علي عباسي سوركي ، ناصر مجنون حسینی بهمن یزدی صمدی, بررسي پتانسيل عملکرد ژنوتيپهاي عدس در کشت انتظاري و بهاره در شرايط کرج ,
١٩. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح عالیه صالحی رامین ایرانی پور, اثر زمان مصرف کود شيميايي در تلفيق با کود گاوي بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد سياهدانه (Nigella sativa L.) ,
٢٠. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح سوسن بهارلویی , ارزيابي شاخصهاي رقابتي و اقتصادي کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود فرنگي (Pisum sativum L.) تحت مقادير مختلف کود نيتروژن ,
٢١. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح مریم روستایی , تأثير منابع کودي بر خصوصيات رشد و عملکرد شنبليله در کشت مخلوط با سياهدانه ,
٢٢. علي عباسي سوركي سینا فلاح عالیه صالحی مریم حیدری, اثر مديريت تلفيقي کودهاي آلي و شيميايي بر عملکرد و خصوصيات كيفي گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa L.) ,
٢٣. علی عباسی سورکی محمد رفیعی الخسینی سیمین فرجی, تاثير کاربرد جداگانه و تلفيقي کودهاي آلي، زيستي و شيميايي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چغندر قند ,
٢٤. علی عباسی سورکی زینب آقابابانژاد پژمان طهماسبی, اثز اسمو پرايمينگ بر مولفه هاي لاله واژگون ,
٢٥. علي عباسي سوركي فاطمه بهرامیان عبدالحسین جمالی, عنوان تأثير بيوپرايمينگ بذر بر جوانه¬زني و رشد گياهچه ارقام مختلف چغندرقند ( Beta vulgaris L.) ,
٢٦. علي عباسي سوركي سینا فلاح منیرنظری, بررسي اثر سيستم¬هاي اگروفارستري و كشت متداول بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم و جو ,
٢٧. علی عباسی سورکی زینب آقابابانژاد پژمان طهماسبی, بررسي برهمکنش سرمادهي مرطوب و اسيد جيبرليک بر شکست خواب و جوانه‌زني بذر لاله واژگون Fritillaria imperialis ,
٢٨. علي عباسي سوركي اسماعیل اسدی عطاله ابراهیمی اله ظفریان, مقايسه روش‌هاي برآورد درجه حرارت حداکثر و حداقل روزانه با استفاده از روش‌هاي رگرسيوني و زمين آمار (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري) ,
٢٩. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح زهرا امین, اثر نوع و نحوه کاربرد تيمارهاي کودي بر رشد و عملکرد گياه دارويي سير ,
٣٠. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح راضیه کاکلوند سمیرا ابراهیمی, تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تاريخ نشاكاري بر خصوصيات رشد، عملكرد و ميزان اسانس نعنا فلفلي در كشت مخلوط رديفي با عدس ,
٣١. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح راضیه کاکلوند , اثر رقابت گياهي بر کارايي مصرف آب کشت مخلوط شنبليله و سياه دانه در رژيم هاي مختلف رطوبتي ,
٣٢. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح عایه صالحی محمودرضا تدین , مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد دو گياه دارويي شنبليله (Trigonella foenum-graecum L) و گندم سياه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثير كودهاي آلي و شيميايي ,
٣٣. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح راضیه کاکلوند , اثر كشت مخلوط بر رشد ريشه، كانوپي و عملكرد اسانس شنبليله (Trigonella foenum graceum) و سياهدانه (Nigella sativa) تحت رژيم‎هاي رطوبتي ,
٣٤. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح زهرا امین , تأثير روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوي بر عملکرد و غلظت برخي عناصر غذايي گياه سير ,
٣٥. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح محمدرضا نعمتي خويي , بهينه سازي روش‌هاي افزايش کارايي جوانه‌زني و سبز شدن گياه دارويي گل راعي ,
٣٦. علي عباسي سوركي منیر نظری سینا فلاح, بررسي خصوصيات رشدي و فيزيولوژيكي گندم و جو در سيستم كشت راهرويي در منطقه سامان ,
٣٧. علي عباسي سوركي نجمه افتخار حبیب خداوردی لو سینا فلاح, اثر پيش تيمار بذر بر افزايش تحمل گياهچه آفتابگردان در خاک‌هاي آلوده به سرب در شرايط گلخانه ,
٣٨. علي عباسي سوركي مریم روستایی سینا فلاح, تأثير سيستم‎هاي مختلف کوددهي (شيميايي، آلي و تلفيقي) بر شاخص‌هاي رقابتي و اقتصادي کشت مخلوط شنبليله و سياهدانه ,
٣٩. علي عباسي سوركي سینا فلاح, اثر کاربرد تلفيقي کودسبز و شيميايي بر ميزان کربن و نيتروژن خاک، کنترل علف‎هاي هرز و عملکرد کمي و کيفي چغندرقند ,
٤٠. علي عباسي سوركي ،عبدالرزاق دانش جمال کیانی , اثر پيش تيمارهاي بذري بر ويژگي‌هاي جوانه‌زني بذر چغندرقند (رقم اكباتان) در شرايط تنش خشكي ,
٤١. سینا فلاح مریم روستایی علی عباسی سورکی, اثر کشت مخلوط سويا با بادرشبو بر کارايي جذب عناصر غذايي ضروري تحت سيستم کوددهي آلي و غيرآلي ,
٤٢. سینا فلاح راضیه کاکلوند علی عباسی سورکی, اثر رقابت گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa) و شنبليله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرايط تنش خشکي ,
٤٣. علي عباسي سوركي مریم روستایی علی تدین ،سيف اله فلاح , تاثير كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اسانس شويد (Anethum graveolens L.) در كشت مخلوط با سويا (Glycine max L.) ,
٤٤. علي عباسي سوركي زهرا حسینی ،سيف اله فلاح , اثر چينه سرمايي و ترکيب آن با اسيد جيبرليک بر شکست خواب بذرهاي خوشاريزه (Echinophora platyloba) ,
٤٥. علي عباسي سوركي ،سيف اله فلاح محمدرضا نعمتي خويي , ارزيابي همبستگي سبز شدن گل راعي باجوانه زني و فعاليت آلفا آميلاز تحت تيمارهاي افزايش كارايي بذر ,
٤٦. مریم مختاری، سینا فلاح * ، علی عباسی سورکی و پرتو روشندل, اثر متيل جاسمونات بر آنزيمهاي آنتي اکسيدان و افزايش مقاومت کدوي تخمه کاغذي ,
٤٧. Najmeh Eftekhar1 ؛ Seif Allah Fallah ؛ Ali Abbasi Surki ؛ Habib Khodaverdiloo ؛ Akram Rahimi, اثر پيش‎تيمار اسيد ساليسيليک و نيترات پتاسيم بر افزايش بردباري آفتاب‌گردان در خاک‌هاي آلوده به کادميم ,
٤٨. عبدالرزاق دانش شهرکی علی عباسی سورکی الهه سادات حسینپور عسکریان, اثر پرايمينگ بذر با سولفات روي و آهن بر بهينهسازي شکست خواب و شاخصهاي جوانهزني موسير ) Allium hirtifolium ) ,
٤٩. مرضیه سلطانی علی عباسی سورکی شهرام کیانی محسن مبینی, اثر باکتري ھاي محرک رشد گياه بر جوانه زني و رشد اوليه گياه يونجه شرايط تنش شوري ,
٥٠. محمد رفیعی الحسینی علی عباسی سورکی * ،سینا فلاح مرضیه رستمی, نقش باکتري هاي محرك رشد گياهي بر برخي صفات جوانه زني و ظهور گياهچه در آزمايشگاه، صفات مورفولوژيکي و ميزان رنگدانه هاي يونجه اکوتيپ همداني (.Medicago sativa L) در شرايط گلخانه , مرضیه سلطانی علی عباسی سورکی شهرام کیانی محسن مبینی
٥١. محمد رفیعی الحسینی علی عباسی سورکی * ،سینا فلاح مرضیه رستمی, بهبود سبز شدن و برخي مؤلفه‌هاي رشدي و فيزيولوژيکي کلزا (Brassica napus) با آبشويي ترکيبات دگرآسيب بقاياي سويا، سياهدانه، بادرشبو و شويد ,
٥٢. Iraj Rahimi , Esmaeil Asadi , Pejman Tahmasebi , Alireza Monfared , Ali Abbasi Surki, اثر روش موانع شطرنجی کلش بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و کاهش گرد و غبار در اراضی در معرض فرسایش بادی دشت مرغ شهرکرد , الهه احمدپور دهکردی علی عباسی سورکی مهدی پژوهش پژمان طهماسبی
٥٣. Iraj Rahimi , Esmaeil Asadi , Pejman Tahmasebi , Alireza Monfared , Ali Abbasi Surki, ارزيابي کارايي تکنيک موانع شطرنجي کلش برنج بر نگهداشت رطوبتي، ميزان CO۲ و جمعيت ميکروبي خاک , الهه احمدپور دهکردی علی عباسی سورکی مهدی پژوهش پژمان طهماسبی
٥٤. Iraj Rahimi , Esmaeil Asadi , Pejman Tahmasebi , Alireza Monfared , Ali Abbasi Surki, Investigating Pollination of Astragalus spp. Species in Karsanak rangelands, Chaharmahal and Bakhtiari Province ,
55. Sina Fallah* , Marzieh Rostami, Ali Abbasi Surki and Mohammad Rafieiolhossaini, Phytotaxicity of some medicinal plants residues on emergence and establishment criteria of canola ,کتب و جزوات
١. رضا توکل افشاری علی عباسی سورکی اسماعیل قاسمی، فناوری بذر و مبانی زیست شناختی آن، انتشارات دانشگاه تهران
٢. علی عباسی سورکی ، بذر:فیزیولوژی نمو، جوانه زنی و خواب، انتشارات دانشگاه شهرکردافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سمیرا ابراهیمی اثر کشت مخلوط گیاه عدس (Lens culinaris Medik) بر کارایی و بهره‌وری سیستم تولید گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف نیتروژن و تاریخ کاشت یکشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٥
٢. محمدرضا نعمتی بهینه سازی و ارتقاء جوانه‌زنی، استقرار و رشد گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.) سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥
٣. زهرا طاهری بنی اثر اسموپرایمینگ بذر بر کارایی بذر و مقاومت گیاهچه چیا (Salvia hispanica)به تنش خشکی، سرما و شوری یکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧
٤. فروزان اخلاقی بهبود کارایی جوانه‌زنی و افزایش عملکرد پیازچه‌ی لاله واژگون (Fritillaria imperialis) شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
٥. خالد بیت سیاح تأثیر باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68 و غلظت‎های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی تحت تنش خشکی در منطقه دشت آزادگان سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
٦. محمد اصغریان بررسی اثر باکتری Bacillus subtilisدر ترکیب با اسید هیومیک بر ویژگیهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (رقم کشاورزی) تحت تنش کم آبیبا استفاده از تیمارهای شیمیایی، پرایمینگ غذایی و پوشش‌دار کردن بذر تحت شرایط تنش خشکی سه شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٦
٧. الهه حسین پور عسگریان بهینه‌سازی جوانه‌زنی و استقرار گیاه دارویی موسیر (Allium hirtifolium B.) با استفاده از تیمارهای شیمیایی، پرایمینگ غذایی و پوشش‌دار کردن بذر تحت شرایط تنش خشکی دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
٨. زینب باقریان تاثیر نیتروکسین و قارچ میکوریزا و محلول پاشی متانول در مقایسه با کودهای شیمیایی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦
٩. مژده قادری اثرکاربرد تلفیقی قارچ مایکوریزا آربوسکولار و باکتری‌های حل کننده فسفات (Pseudomunas putida و Bacillus sp) بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا عروس(Phaseolus lunatus) شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٧
١٠. مرضیه سلطانی اثر باکتریهای حل کننده فسفر بر خصوصیات جوانهزنی، کارایی بذر و رشد یونجه دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧
١١. علیرضا اسلامی بررسی تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه استویا شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩
١٢. آمنه زمانی بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا تحت شرایط تنش خشکی شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩
١٣. آذرنوش صادقیان مقایسه کودهای جلبکی آسکومارین و کود ماهی با کودهای شیمیایی در تولید زرین‌گیاه(Dracocephalum kotschyi Bioss) شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠
١٤. محبوبه بندانی اثر محلول پاشی متانول بر خصوصیات رشد و ترکیبات اسانس گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
١٥. مریم روستایی اثر رقابت گیاهی سویا بر رشد و عملکرد سیاهدانه، بادرشبویه و شوید تغذیه شده با کودهای آلی و غیرآلی سه شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٧
١٦. منیر نظری بررسی اثر اجزای یک سیستم زراعت راهرویی با بادام بر برخی شاخصهای زراعی غله و لگوم در منطقه سامان شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٧
١٧. الهه احمدپور اثر روش موانع شطرنجی کلش برنج در بهره¬وری رطوبت خاک، رشد گونه¬های گیاهی، بهبود پارامتر¬های فیزیکوشیمیایی خاک و کاهش ریزگرد¬ها در اراضی در معرض تهدید دشت شهرکرد شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است