دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


سعید اباذری

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   زمینه 1: توضیحی نداردسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. saeed abazari,sadegh ghaedi, Transient stability increase of multi-machine power system by using SSSC and DFIG control with TEF technique and super twisting differentiator , ISI Q! Impact Factor 5.91
2. faramarzi,saeed abazari,said hogughi,navid abjadi, Improved Power System Dynamic Stability by DFIG in the Presence of SSSC Using Adaptive Nonlinear Multi-Input Backstepping , Q3
3. SadeghGhaedi, SaeedAbazari, GholamrezaArab Markadeh, Transient stability improvement of power system with UPFC control by using transient energy function and sliding mode observer based on locally measurable information , Volume 183, October 2021, 109842, Measurement
4. مرادی کارگر اباذری, Transient stability constrained optimal power flow solution using ant colony optimization for continuous domains (ACOR) , Q1
5. سغید اباذریقرامرزی عرب, Novel non-linear control of DFIG and UPFC for transient stability increment of power system , Q1
Research Journal
6. saeed abazari,Faramarzi, A Novel Control to Improve Dynamic Stability of Power Systems Including DFIG and SSSC ,
7. Masoud Maleki Rizi, Saeed Abazari, Nima Mahdian Dehkordi , Dynamic Stability Improvement in Power System with Simultaneously and Coordinated Control of DFIG and UPFC , Volume 12, Issue 4 December 2022 Pages 43-56, 2021
٨. سعید اباذری، امیدی, هماهنگي رله‌هاي اضافه جريان در ريزشبکه‌ها با توجه به ورود و خروج منابع , و مدلسازي در مهندسي سمنان 10.22075/jme.2022.25959.2210کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مسعود کرباسیان بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت تک ماشینه با کنترل غیرخطی ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) درحضور TCSC شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٢. ذبیح الله فرامرزی بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت چند ماشینه با کنترل غیرخطی ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) در حضور SSSC شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١
٣. صادق قایدی بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از تابع انرژی با کنترل ژنراتور القائی دو سو تغذیه ) DFIG ( و کنترلکننده یکپارچه پخش توان ) UPFC یکشنبه ٩ مرداد ١٤٠١
٤. پرویز امیدی بروجنی هماهنگی حفاظتی ریز شبکه‌ها با درنظرگرفتن عدم قطعیت ساختاری و عملکردی چهارشنبه ٢١ مهر ١٤٠٠
٥. علیرضا واحد دهکردی بهبود پایداری گذرا در سیستم تک ماشینه با UPFCبا پیروی از تابع لیاپانوف در سیستم قدرت دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است