سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦


خدایار عبدالهی

استادیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

kabdolla7@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدلهای بارش-رواناب: بویژه مدلهای توزیعی و نیمه توزیعی
   مدلسازی سیستمی فرآیندهای هیدرولوژیکی: مدلسازی مولفه ای و فیزیکی فرآیندهای هیدرولوژیکی
   کاربرد RS-GIS در علوم آب: کاربرد، توسعه و بسط ابزارهای مکان محور در مهندسی آب
   هيدروانفورماتيک(توسعه مدلهای هیدرولوژیکی):  توسعه دهنده دو مدل هیدرولوژیکی RASAM و WetSpass-Mسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه بروکسل، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالاتکتب و جزوات
١. صمدي بروجني ح، فتاحي ر، عبدالهي خ، رئيسيان ر ، پهنه بندي سيلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي
٢. حیدری، مسلم-هنربخش، افشين- ساداتی نژاد، س. جواد و عبدالهی، خدايار، کاربرد پايتون در هيدرولوژي،
٣. اسمعلی، اباذر-عبدالهي، خدايار، آبخيزداری و حفاظت خاک، کتاب برگزیده چهاردهمين جایزه کتاب فصلافتخارات
١. اباذر اسمعلی، خدایار عبدالهی نويسنده برگزيده چهادهمين کتاب فصل ايران (کتاب آبخيزداری و حفاظت خاک) – 1390
٢. خدایار عبدالهی فارغ التحصیلی در دوره دکتری با درجه افتخار بالا دانشگاه بروکسل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است