شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

kabdolla@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مدلهای بارش-رواناب: بویژه مدلهای توزیعی و نیمه توزیعی
   مدلسازی سیستمی فرآیندهای هیدرولوژیکی: مدلسازی مولفه ای و فیزیکی فرآیندهای هیدرولوژیکی
   کاربرد RS-GIS در علوم آب: کاربرد، توسعه و بسط ابزارهای مکان محور در مهندسی آب
   هیدروانفورماتیک (توسعه مدلهای هیدرولوژيکي): توسعه دهنده دو مدل هیدرولوژيکي RASAM وWetSpass-M
   اکوهیدرولوژي
   اطلاعات بیشتر در سایت: http://abdollahi.oneسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه بروکسل، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
Research Journal
١. , به لینک کارنامه آموزشی در SESS مراجعه شود: ,کتب و جزوات
١. طباطبائي س، عبدالهي خ، ساعدي ع ، فرهنگ تخصصي هيدرولوژي، چاپ اول (1397) انتشارات سلام سپاهان
٢. نوروزي ا، عبدالهي خ، شيراني م، صمدي بروجني ح، فراتر از بحران: چکيده اي از بحران آب در خاورميانه و شمال آفريقا، چاپ اول (1397)، تهران، انتشارات صالحيان
٣. صمدي بروجني ح، فتاحي ر، عبدالهي خ، رئيسيان ر، پهنه بندي سيلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي
٤. صمدی بروجنی ح، فتاحی ر، عبدالهی خ، رئیسیان ر ، پهنه بندی سیلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
٥. حیدری، مسلم-هنربخش، افشین- ساداتی نژاد، س. جواد و عبدالهی، خدایار، کاربرد پایتون در هیدرولوژی،
٦. اسمعلی، اباذر-عبدالهی، خدایار، آبخیزداری و حفاظت خاک، کتاب برگزیده چهاردهمین جایزه کتاب فصلافتخارات
١. اباذر اسمعلی، خدایار عبدالهی نویسنده برگزیده چهادهمین کتاب فصل ایران (کتاب آبخیزداری و حفاظت خاک) – 1390
٢. خدایار عبدالهی فارغ التحصیلی در دوره دکتری با درجه افتخار بالا دانشگاه بروکسلپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سمیرا بیاتی ارائه مدلی منعطف با قابلیت واسنجی خودکار چند ایستگاهی برای شبیه سازی مولفه ای بیلان روزانه آب چهارشنبه ٧ تیر ١٤٠٢
٢. مانیا دانشفر کاربرد مدل پخش-انتشار برای روندیابی سیلاب، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان، استان لرستان. یکشنبه ٢٤ بهمن ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است