دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نویدرضا ابجدی

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 2277

navidabjadi(at)yahoo.com, abjadi.navidreza(at)sku.ac.ir, , abjadi.blogfa.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کاربرد کنترل
   الکترونیک قدرت
   درایوهای الکتریکی: کنترل برداری- کنترل مستقیم گشتاور
   کنترل ماشینهای چند فاز (پنج فاز-شش فاز)
   مبدلهای الکترونیک قدرت: مبدلهای جدید DC-DC - اینورترها- یکسوسازها با مدولاسیون پهنای پالس
   کاربردهای کنترل غیرخطی
   استفاده از کنترلگرهای جدید در سیستمهای انرژی نو به ویژه سلولهای خورشیدی با اینورترهای تکفاز و سه فاز
   کنترلرهای جدید مود لغزشی
   مباحث کنترلی در ریزشبکه ها
   مشاهده گرهای غیرخطی و کاربرد آنها در الکترونیک قدرت
   8- طراحی و ساخت انواع مبدلهای الکترونیک قدرت با قابلیتهای بالا با میکروهای ۳۲ بیتی STM شامل درایوهای الکتریکی با کارآیی بالا- رگولاتورهای ولتاژ- اینورترها- ...
   اصلاح ضریب توان با کنترلهای جدید در یکسوسازهاسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨

مقالات
International Journal
1. Navidreza Abjadi, ABBAS KARGAR, SECOND ORDER SLIDING MODE CONTROL FOR ISLANDED AC MICROGRIDS WITH RENEWABLE POWER RESOURCES , Revue Roumaine des Sciences Techniques, Série Électrotechnique et Énergétique 69(1):39-44,DOI: 10.59277/RRST-EE.2024.1.7, 2024
2. Zabiholah Faramarzi· Saeed Abazari· Said Hoghoughi· Navid Reza Abjadi, Dynamic stability improvement of power system with DFIG using multi-input backstepping control , Electrical Engineering, 7 Sep 2022
3. Navid Reza Abjadi, Modeling and Realization of Photovoltaic Simulator Based on a Buck DC-DC Converter , SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 19, No. 2, June 2022, 147-166
4. Alireza Goudarzian, Behzad Mirzaeian Dehkordi, Navidreza Abjadi, Ehsan Adib, Design of a switched-capacitor boost converter utilizing magnetic coupling with capability of right-half plane zero elimination , IET Power Electron. 2020;1–14.
5. Seyed Ali Akbar Fallahzadeh, Navid Reza Abjadi, Abbas Kargar, Frede Blaabjerg, Applying Sliding-Mode Control to a Double-Stage Single-Phase Grid-Connected PV System , Journal of renewable energy and environment, JREE: Vol. 8, No. 1, (Winter 2021) 1-12
6. S. Ahmadzadeh, G. Arab Markadeh, N. Abjadi, Alleviating the right-half-plane zero effect on Z-source converter output voltage regulation using the cascaded sliding mode controller , IET power Electronic, Sept. 2020
7. S. A. A. Fallahzadeh, N. R. Abjadi, A. Kargar, F. Blaabjerg, Nonlinear Control for Positive Output Super Lift Luo Converter in Stand Alone Photovoltaic System , International Journal of Engineering (IJE), IJE TRANSACTIONS B: Applications, 2020, pp. 237-247
8. S. A. A. Fallahzadeh, N. R. Abjadi, A. Kargar, Decoupled Active and Reactive Power Control of a Grid-Connected Inverter-Based DG Using Adaptive Input–Output Feedback , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, 2020, pp. 1-10
9. A. Goudarzian, A. Khosravi, N. R. Abjadi, Input–output current regulation of Zeta converter using an optimized dual?loop current controller , Electrical Engineering, 2020, pp. 279-291
10. M. Mahdavi, M. Shahriari, N. R. Abjadi, An Adaptive Estimator-Based Sliding Mode Control Scheme for Uncertain POESLL Converter , IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2019
11. A. Goudarzian, A. Khosravi, N. R. Abjadi, Sliding mode current control of a NOCULL converter based on hysteresis modulation method in a wide range of operating conditions , ISA Transaction, 2019, pp. 214-225
12. N. R. Abjadi, A. Goudarzian, G. Arab, Z. Valipour, Reduced-Order Backstepping Controller for POESLL DC–DC Converter Based on Pulse Width Modulation , Iran J Sci Technol Trans Electr Eng, 2018
13. N. R. Abjadi, D. Ghanbari, DIRECT TORQUE AND FLUX CONTROL OF ASYMMETRICAL SIX-PHASE INDUCTION MOTOR WITH ZERO SEQUENCE COMPONENTS ELIMINATION , Revue roumaine des sciences techniques Série Electrotechnique, Vol. 62, 2017, pp. 36-41.
14. M. Hosseinzadeh, G.R. Arab, E. Daryabeygi,N.R.Abjadi and A.Kargar, Application of brain emotional learning-based intelligent controller to power flow control … , IET generation, transmission & Distribution, 2015
15. M.Salimi, J. Soltani, A. Zakipour and N.R.Abjadi, Hyper-plane sliding mode control of the DC-DC buck/boost converter in … , IET power electronics, 2015
16. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. Abjadi and Gh. Arab Markadeh, A new arrangement of Z-source AC – AC converter and its closed-loop control system , International Journal of Circuit Theory and Applications,2014
17. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. R. Abjadi, A. Kargar, Gh. Arab Markadeh, A comparison between fuzzy logic and PID controllers to control transmitted , Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 22, 2014
18. S. M. J. Rastegar Fatemi, N. R. Abjadi, J. Soltani,, Speed sensorless control of a six-phase induction , IET Power Electronics, 2013
19. E. Daryabeigia, N.R. Abjadi, and G.R. Arab Markadeh, Automatic speed control of an asymmetrical , Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. ۲۶, 2014
20. M. Salimi, J. Soltani, Gh. Arab Markadeh and N. R. Abjadi, Adaptive nonlinear control of the DC-DC buck converters operating in CCM and DCM , European Transactions on Electrical Power (ETEP), 2012
21. Mahdi Salimi, Jafar Soltani, Gholamreza Arab Markadeh, N. R. Abjadi, Indirect output voltage regulation of DC – DC buck/boost converter operating in continuous and discontinuous conduction modes using adaptive backstepping approach , IET Power Electronics, ۲۰۱۳
22. S.M.J. Rastegar Fatemi, J. Soltani, N. R. Abjadi, G.R. Arab Markadeh, Space-vector pulse-width modulation of a Z-source six-phase inverter with neural network classification , IET Power Electronics, Vol. ۵, No. ۹
23. N. R. Abjadi, G. R. Arab Markadeh, J. Soltani, Model Following Sliding-Mode Control of a Six-Phase Induction Motor Drive , Journal of Power Electronics, Vol. ۱۰, No. ۶
24. S. Abazari, M. Heidari and N. R. Abjadi, ADAPTIVE CONTROL DESIGN FOR A SYNCHRONOUS GENERATOR , Revue Roumaine des Sciences Techniques-Serie Electrotechnique et Energetique (Rev. Roum. Sci. Techn.–Électrotechn. et Énerg.), issue 4, 2014
25. AMIR HOSEIN MIRZAYAN, SAEED ABAZARI, NAVID REZA ABJADI, TRANSIENT STABILITY IMPROVEMENT OF POWER SYSTEM USING UPFC AND FEEDBACK LINEARIZATION CONTROL , U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 76, Iss. 4, 2014
26. D. Ghanbari, N. R. Abjadi and A. Ghanbari, Direct Torque and Flux Control of Five-Phase Induction Motor Using Fuzzy Logic , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN ELECTRICAL, ELECTRONICS, INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING, Vol.2, No. 12, 2014
27. N. R. Abjadi, Sliding-mode control of a six-phase series/parallel connected two induction motors drive , ISA Transactions, No. 53, 2014, pp. 1847-1856
Research Journal
28. Navid Reza Abjadi, Adaptive input-output feedback linearization control for islanded inverter-based microgrids , International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization (IECO), DOI: 10.22111/ieco.2023.44787.1465, 2024.
29. Navid Reza Abjadi, Nonsingular Terminal Sliding Mode Control for Islanded Inverter-Based Microgrids , Scientific Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE), 10.22098/joape.2023.10543.1750
30. ذبیح اله فرامرزی، سعید اباذری، سعید حقوقی، نوید رضا ابجدی, Improved power system dynamic stability by DFIG in the presence of SSSC using adaptive nonlinear multi-input back stepping , 10.22098/joape.2023.10565.1753
٣١. ذبیح اله فرامرزی، سعید اباذری، سعید حقوقی، نوید رضا ابجدی, بهبود پایداری سیستم قدرت دارای DFIG در حضور SSSC به روش غیر خطی , هوش محاسباتی در مهندسی برق، بهار 1401
٣٢. ع.ر.گودرزیان، ن.ر.ابجدی، غ.ر.عرب و ی. عبدالهی, طراحی و ساخت کنترل کننده بهبود یافته مد لغزشی مرتبه کاهش یافته با کنترل ... , مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، تابستان 1395
33. A. Goudarzian, H. Nasiri and N.R. Abjadi, Design and implementation of a condtant frequency sliding mode controller for … , International journal of Eng, Feb. 2016
٣٤. سید محمد جلال رستگار، جعفر سلطانی و نویدرضا ابجدی, کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القایی نامتقارن، تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی SVPWM با بکارگیری طبقه بندی عصبی , مجله کنترل، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، پاییز 1392
٣٥. محسن کربعلی زاده، نویدرضا ابجدی، غلامرضا عرب و جعفر سلطانی, کنترل تطبیقی با خطی سازی با فیدبک ورودی-خروجی یک مبدل رزونانسی سری-موازی dc-dc , مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، بهار 1393
٣٦. د. قنبری، ن. ر. ابجدی، غ. ر. عرب و ج. سلطانی, کنترل مستقیم شار و گشتاور یک موتور القایی شش فاز نامتقارن , ، ج. 41، ش. 2. مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
International Conference
37. N. R. Abjadi, M. Mahdavi, Terminal sliding mode control for positive output Luo converter , ۲۷ th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE۲۰۱۹) , Yazd, Iran
38. N. R. Abjadi, M. Mahdavi, Adaptive Sliding Mode Control of Step-Up/Step-Down Z-Source DC-DC Converter , 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), Iran, Tehran 2019
39. S. Ahmadzadeh, G. R. Arab, N. R. Abjadi, Adaptive Sliding Mode Control of Step-Up/Step-Down Z-Source DC-DC Converter , 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), Iran, Tehran 2019
40. S. Ahmadzadeh, G. Arab, N. R. Abjadi, Back-stepping sliding mode control of a Z-source DC-DC converter , PEDSTC2018, 2018
41. A. Fallahzadeh, N. R. Abjadi, A. Kargar, M. Mahdavi, Sliding Mode Control of Single Phase Grid Connected PV System Using Sign Function , ۴th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI-۲۰۱۷), 2017
42. N. R. Abjadi, M. Shahriari, M. Mahdavi, State feedback exact linearization for two POESLL converter schemes , ۴th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 2017
43. N. R. Abjadi, M. Mahdavi, H. Akbari, Emotional Controller (BELBIC) for positive output Luo converter , 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 2017
44. A. Fallahzadeh, N. R. Abjadi, A. Kargar, Double-Stage Grid-Connected Photovoltaic System With POSLL Converter Using PI Resonant Controller , ۲۰۱۷ ۵th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 2017
45. H. Almasi, A. Kargar, N. R. Abjadi, کنترل توان اکتيو و راکتيو ريز شبکه به روش کنترلر مد لغزشي در هر دو مد متصل و جزيره اي , 25th Iranian conference on Electrical Engineering (ICEE2017), 2017
46. S. Ahmadzadeh, G. Arab, N. R. Abjadi, Sliding Mode Control of the Four Quadrant Quasi-Z-Source DC-DC Converter , ۸th power electronics and drive, systems and technologies conferens (PEDSTC2017), 2017
47. S.A.A. Fallahzadeh, N.R.Abjadi and A.Kargar, Direct adaptive and reactive power control of … , بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، 1395
48. A. M. Tabrizchi, J. Soltani, J. Shishehgar and N. R. Abjadi, Direct Torque control of Speed Sensorless Five-Phase IPMSM Based on Adaptive Input-Output Feedback Linearization , The ۵th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC ۲۰۱۴)
49. J. Shishehgar, J. Soltani, A. M. Tabrizchi and N. R. Abjadi, Direct Torque and Flux Control of Speed Sensorless Five-phase Interior Permanent Magnet Motor Based on Adaptive Sliding Mode Control , The ۵th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC ۲۰۱۴)
50. M. Hosseinzadeh Soreshjani, N. R. Abjadi, Gh. Arab Markadeh, R. heidari and A. Kargar, Analysis of Z-Source AC-AC Converter , International Power System Conf. (PSC), 2012
51. Kh. Rahmati, Gh. R. Arab Markadeh, N. R. Abjadi and J. Soltani, Direct Torque Control of a Single Phase Induction Motor Using Feedback Linearization Control , ۳rd power electronics, drive systems and technologies conf. (PEDSTC), 2012
52. S. Saberiyan borujeni, Gh. R. Arab Markadeh, J. Soltani and N. R. Abjadi, Second Order Sliding Mode Control of Synchronous Reluctance Motor Drives with Maximized Efficiency , ۳rd power electronics, drive systems and technologies conf. (PEDSTC), 2012
53. S. Saberiyan borujeni, Gh. R. Arab Markadeh, J. Soltani and N. R. Abjadi, Flux and Torque Control of Synchronous Reluctance Motor Based on Second Order Sliding Mode Method , the ۲nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 2011
54. A. Kargar, D. Ghanbari, N. R. Abjadi, K. Rahmati, Improvement in Speed Control of a Six-Phase Induction Motor Using Fuzzy Control and Genetic Algorithm , The International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & Electromotion Joint Conf., 2011
National Conference
٥٥. امیرحسین میرزاییان، سعید اباذری و نویدرضا ابجدی, بررسی بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت توسط جبران کننده ی ... , سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، 1390
٥٦. داود قنبری، نویدرضا ابجدی و عباس کارگر, کنترل فرکانس سیستم دو منطقه ای با استفاده از منطق فازی , یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، 1390کتب و جزوات
١. ج سلطانی، ج. رستگار و ن ر ابجدی، الکترونیک قدرت 1393، ترجمه Power Electronics (Third Ed.)By N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins
٢. ج سلطانی، ج. رستگار و ن ر ابجدی، الکترونیک قدرت 1391، ترجمه کتاب Power Electronics (Second Ed.)افتخارات
١. رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی در گرایش کنترلپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. احمدرضا عوض زاده کنترل خطی سازی با فیدبک یک اینورتر تکفاز با خازن شناور و متعادلسازی ولتاژ خازن دوشنبه ٢٣ اسفند ١٤٠٠
٢. علی کریمزاده کنترل مود لغزشی برای اصلاح ضریب توان با بکارگیری مبدل POESLL سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٣. ایمان رضاپوریان قهفرخی کنترل های مود لغزشی مرتبه بالابرای یک ریز شبکه جزیره ای شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩
٤. سید علی اکبر فلاح‌زاده ابرقوئی طراحی و ساخت مبدل تکفاز اینورتری متصل به شبکه‌ی تغذیه شده با صفحه‌های خورشیدی با استفاده از مبدل POESLL سه شنبه ١ مهر ١٣٩٩
٥. رضا رضایی تحلیل و بررسی یک اینورتر تکفاز با خازن شناور متصل به شبکه و پیشنهاد حلقه‌های کنترلی با کنترل کننده‌های کلاسیک سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨
٦. ایمان کاشی زاده گان بررسی وطراحی کنترلگرهایPI برای یک سیستم فتو ولتاییک متصل به شبکه تک فاز از طریق یک اینورتر پلH سیووکاتی یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨
٧. میثم خداآبادیان کنترل مد لغزشی ولتاژ ورودی یک مبدل فلای بک تغذیه شده با صفحات خورشیدی یکشنبه ٤ شهريور ١٣٩٧
٨. عادل مهدیانی طراحی و ساخت یک کنترلر غیرخطی تطبیقی مبتنی بر ریزپردازنده سیگنال گسسته(DSP) برای یک مبدل از خانواده مبدلهای Luo شنبه ١ آبان ١٣٩٥
٩. داود صادقی سودجانی کنترل مقاوم برای بهبود پایداری گذرای یک سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از sssc پنج شنبه ١ بهمن ١٣٩٤
١٠. افشین کاظمی کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع (MRAS) برای ... چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
١١. هادی نصیری طراحی کنترل کننده غیرخطی برای مبدل Luo با در نظر گرفتن... چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
١٢. علی رضا گودرزیان طراحی یک کنترلر غیرخطی برای یک مبدل از خانواده مبدلهای Luo سه شنبه ١ مهر ١٣٩٣
١٣. مهدی محسنی میرآبادی بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با اعمال تئوری ... سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢
١٤. بابک بیاتی چالشتری تجزیه،تحلیل و بهبود پایداری سیستم های قدرت به کمک تئوری نا معادلات ماتریسی خطی شنبه ٢ مهر ١٣٩٠
١٥. محسن کربعلی زاده کنترل خطی سازی با فیدبک ورودی- خروجی تطبیقی ... یکشنبه ١ بهمن ١٣٩١
١٦. خدیجه رحمتی کنترل گشتاور و شار موتور القایی دوفاز با روشهای ... دوشنبه ١ اسفند ١٣٩٠
١٧. داود قنبری کنترل مستقیم شار و گشتاور موتور القایی شش فاز ... شنبه ١ بهمن ١٣٩٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است