دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨


ابوالفضل جعفری

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بازنویسی فیزیک در چارچوب¬هایی با مختصات ناجابجایی و استفاده از مختصات محلی ریمان برای بررسی مسایل این حوزه
   گسترش مرزهای فیزیک نظری به فضا زمانی به غیر از فضا زمان مینکوفسکیسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه زنجان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Abolfazl Jafari, Landau's problem in the noncommutative quantum mechanics and linearized gravitational waves: DeWitt's approach , Int. J. Mod. Phys. A, 29, 1450143 (2014)
2. Abolfazl Jafari, One-electron atoms in Schwarzschild universe: bare and electromagnetically dressed cases , Eur. Phys. J. C (2014) 74: 2923
3. Abolfazl Jafari, Photon dynamic in temporal noncommutative electrodynamics , Eur. Phys. J. C (2013) 73: 2271
4. Abolfazl Jafari, Amplitudes With Different Helicity Configurations Of Noncommutative QED , Eur.Phys.J.C70:1131-1143,2010
5. Abolfazl Jafari, Recursive Relations For Processes With n Photons Of Noncommutative QED , Nucl.Phys.B783:57-75,2007
6. Amir H. Fatollahi, Abolfazl Jafari, On The Bound States Of Photons In Noncommutative Quantum Electrodynamics , Eur.Phys.J.C46:235-245,2006
Research Journal
٧. ابوالفضل جعفری, مسئله لانداؤ در جهان شوارتشیلد ایستا , مجله پژوهش فیزیک- جلد 13 شماره 1 صفحات 17-22
٨. ابوالفضل جعفری, مکانیک کوانتومی ناجابجایی در حوالی یک جسم سنگین , مجله پژوهش فیزیک- جلد 13 شماره 4 صفحات 333-339
National Conference
٩. ابوالفضل جعفری و مهدی دهقانی, نظریه میدان اسکالر کوانتومی در برهمکنش با امواج گرانشی , کنفرانس سالانه فیزیک ایران - تهران 1392
١٠. مهدی دهقانی و ابوالفضل جعفری, گسترش فضای فاز و تقارن های ذره آزاد به روش غوطه وری BFT , کنفرانس سالانه فیزیک ایران - یزد 1391
١١. ابوالفضل جعفری و مهدی دهقانی, میدان اسکالر کوانتومی در فضای مماس , کنفرانس سالانه فیزیک ایران، یزد 1391کتب و جزواتافتخارات
١. دانشجوی برتر دوره تحصیلات تکمیلی 1379 دانشگاه صنعتی اصفهان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است