یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


ابوالفضل جعفری

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

jafari-ab@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بازنویسی مسائل خاص فیزیک در چارچوب¬هایی با مختصات ناجابجایی و تعمیم آنها به فضا - زمان عمومی در تقریب مختصات ریمان : از دیر باز و به طور خاص از مکانیک کوانتومی وجود کمیتهایی که با یکدیگر ناسازگار باشند مفهومی آشنا شده است. در نظریه ریسمان و برای حل مشکل نابهنجاریها، از پذیرش همین منطق در مکانیک کوانتومی به ناجابجایی بین مختصات رهنمون شده ایم. به این ترتیب امروزه میدانیم که مختصات و در شکل عام تر تکانه ها نیز با یکدیگر جابجا نمیشوند. با همه این زمینه چینی، مختصات ناجابجایی متفاوت از کوانتش اول در مکانیک کوانتومی است. فیزیکدانان در تلاش برای یافتن نتایج اعمال اصل مختصات ناجابجایی در حوزه فیزیک هستند.
   مطالعه و تحقیق مسائل حوزه فیزیک در فضا - زمان عمومی: از سالهای دور تفکر اینکه هندسه جهان متفاوت از هندسه مینکوفسکی باشد بسیار مورد توجه قرار گرفته و با یافتن جوابهای معادله آی_نشتاین این مطلب اعتبار بیشتری یافت. در این زمینه رقابتی برای حل مسائل بنیادی فیزیک در خمینه هایی غیر از فضا - زمان مینکوفسکی ایجاد شده است.سوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه زنجان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Abolfazl Jafari, Landau's problem in the noncommutative quantum mechanics and linearized gravitational waves: DeWitt's approach , Int. J. Mod. Phys. A, 29, 1450143 (2014)
2. Abolfazl Jafari, One-electron atoms in Schwarzschild universe: bare and electromagnetically dressed cases , Eur. Phys. J. C (2014) 74: 2923
3. Abolfazl Jafari, Photon dynamic in temporal noncommutative electrodynamics , Eur. Phys. J. C (2013) 73: 2271
4. Abolfazl Jafari, Amplitudes With Different Helicity Configurations Of Noncommutative QED , Eur.Phys.J.C70:1131-1143,2010
5. Abolfazl Jafari, Recursive Relations For Processes With n Photons Of Noncommutative QED , Nucl.Phys.B783:57-75,2007
6. Amir H. Fatollahi, Abolfazl Jafari, On The Bound States Of Photons In Noncommutative Quantum Electrodynamics , Eur.Phys.J.C46:235-245,2006
Research Journal
٧. ابوالفضل جعفری, مسئله لانداؤ در جهان شوارتشیلد ایستا , مجله پژوهش فیزیک- جلد 13 شماره 1 صفحات 17-22
٨. ابوالفضل جعفری, مکانیک کوانتومی ناجابجایی در حوالی یک جسم سنگین , مجله پژوهش فیزیک- جلد 13 شماره 4 صفحات 333-339
Promotion Journal
٩. ابوالفضل جعفری, نظريه ميدانهاي اسکالر و کوانتومي در متريک شوارتشيلد – رهيافت وبر , مجله پژوهش های نوین فیزیک، جلد 4، صفحات 9-18
١٠. ابوالفضل جعفری, میدان های اسکالر مقید به سطح کره , مجله فیزیک کاربردی، جلد 2، صفحات 27-36
National Conference
١١. ابوالفضل جعفری و مهدی دهقانی, نظریه میدان اسکالر کوانتومی در برهمکنش با امواج گرانشی , کنفرانس سالانه فیزیک ایران - تهران 1392
١٢. مهدی دهقانی و ابوالفضل جعفری, گسترش فضای فاز و تقارن های ذره آزاد به روش غوطه وری BFT , کنفرانس سالانه فیزیک ایران - یزد 1391
١٣. ابوالفضل جعفری و مهدی دهقانی, میدان اسکالر کوانتومی در فضای مماس , کنفرانس سالانه فیزیک ایران، یزد 1391کتب و جزوات
١. ابوالفضل جعفری، مکانیک کوانتومی 1،افتخارات
١. دانشجوی برتر دوره تحصیلات تکمیلی 1379 دانشگاه صنعتی اصفهانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. حسین حسینی نمودارهای پنروز و فشردگی همدیس متریک جمعه ١ فروردين ١٣٩٣
٢. سیده فهیمه رضوی اختلال در مکانیک کوانتومی سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
٣. ندا شمسی پور تابع گرین سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
٤. مینا الماسی ریسمانهای دیراک دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
٥. امین زمانی نانو و صنعت ساختمان یکشنبه ١ فروردين ١٣٨٩
٦. نوید سلطانی شتاب کیهان از دیدگاه نظریه های نوین فیزیک شنبه ١ فروردين ١٣٨٨
٧. پگاه منصوری فیبر نوری یکشنبه ١ فروردين ١٣٨٩
٨. ندا حسنکی پور محاسبه ی مولفه های کرادیان الکتریکی در ترکیب NaCrSe2 با استفاده از نظریه ی تابعی چگال سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
٩. فاطمه آقابابایی تاثیر جهت گیری و قدرت دو قطبی الکتریکی روی رسانش الکتریکی نانو بلور مکعبی ساده سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
١٠. فاطمه آقابابایی تاثیر جهت گیری و قدرت دو قطبی الکتریکی روی رسانش الکتریکی نانو بلور مکعبی ساده سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
١١. الهه بخشایی تاثیر واهمدوسی در سامانه های اپتیک کوانتومی دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
١٢. زهرا بهرامی موجکها و کاربرد آنها در فیزیک اتمی و مولکولی دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠
١٣. جعفر سلیمی تاثیر برهمکنش الکترون فونون بر رسانش الکتریکی پل مولکولی شنبه ١ فروردين ١٣٨٨
١٤. مرضیه جمشیدی تحول امواج الکترومغناطیسی در سطوح خمیده دوشنبه ١ فروردين ١٣٩٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است